งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 3 ห้อง 323-324 8 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ห้องแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 1 ห้อง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ (หอประขุมเล็ก) 8 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ห้องแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 3 ห้อง 306-307 8 พ.ย. 2560 09.00-10.30
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 3 ห้อง 304-305 8 พ.ย. 2560 09.00-10.30
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 4 ห้อง 419-420 8 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ห้องแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 4 ห้อง 421-422 8 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ห้องแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 3 ห้อง ศูนย์ฯภาษาไทย 8 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป (ผู้เข้าแข่งขันเก็บตัวห้อง 401) ห้องแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 3 ห้อง สื่อนวัตกรรมภาษาไทย 8 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป (ผู้เข้าแข่งขันเก็บตัวห้อง 402)ห้องแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 1 ห้อง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 8 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ห้องแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 1 ห้อง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 8 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ห้องแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 3 ห้อง ศูนย์รวม 1-2 8 พ.ย. 2560 09.00-10.00 ห้องแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 3 ห้อง ศูนย์รวม 3-4 8 พ.ย. 2560 09.00-10.00 ห้องแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 8 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ห้องแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (ไม่จำกัดเวลาการแข่งขัน แข่งขันจนกว่าจะได้ผู้ชนะ)
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 8 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ห้องแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (ไม่จำกัดเวลาการแข่งขัน แข่งขันจนกว่าจะได้ผู้ชนะ)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรฯ 023544963 ต่อ 501นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข , e-mail : artsesao1.67@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]