งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 10 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 10 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 10 พ.ย. 2560 10.30-12.00 ลงทะเบียน 10.00 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 10 พ.ย. 2560 10.30-12.00 ลงทะเบียน 10.00 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 10 พ.ย. 2560 13.00-14.30 ลงทะเบียน 12.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 10 พ.ย. 2560 13.00-14.30 ลงทะเบียน 12.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 10 พ.ย. 2560 14.30-16.00 ลงทะเบียน 14.00 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 10 พ.ย. 2560 14.30-16.00 ลงทะเบียน 14.00 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง 1420 8 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง 1420 8 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง 1420 8 พ.ย. 2560 10.30-12.00 ลงทะเบียน 10.00 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง 1420 8 พ.ย. 2560 10.30-12.00 ลงทะเบียน 10.00 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง 1420 8 พ.ย. 2560 13.00-14.30 ลงทะเบียน 12.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง 1420 8 พ.ย. 2560 13.00-14.30 ลงทะเบียน 12.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง 1418 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง 1418 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง 1418 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง 1418 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง 1418 13 พ.ย. 2560 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 13 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 13 พ.ย. 2560 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 4 ห้อง 1420 13 พ.ย. 2560 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษานารี ห้องประชุมเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 13 พ.ย. 2560 08.30-16.30
-
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษานารี ห้องประชุมเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 13 พ.ย. 2560 08.30-16.30
-
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ลานเอนกประสงค์ 17 พ.ย. 2560 09.00-11.00
-
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ลานเอนกประสงค์ 17 พ.ย. 2560 11.00-15.00
-
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอินทาราม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจันทร์พิทักษ์ 10 พ.ย. 2560 08.30 - 16.30 ลงทะเบียน และจับฉลากลำดับการแข่งขัน 8.00
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดอินทาราม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจันทร์พิทักษ์ 10 พ.ย. 2560 08.30 - 16.30 ลงทะเบียน และจับฉลากลำดับการแข่งขัน 8.00
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอินทาราม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจันทร์พิทักษ์ 10 พ.ย. 2560 08.30 - 16.30 ลงทะเบียน และจับฉลากลำดับการแข่งขัน 8.00
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดอินทาราม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจันทร์พิทักษ์ 10 พ.ย. 2560 08.30 - 16.30 ลงทะเบียน และจับฉลากลำดับการแข่งขัน 8.00
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ประชุมยุงทอง 6 พ.ย. 2560 09.00-12.00 อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ประชุมยุงทอง 6 พ.ย. 2560 13.00-18.00 อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ประชุมยุงทอง 6 พ.ย. 2560 09.00-12.00 อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ประชุมยุงทอง 6 พ.ย. 2560 13.00-18.00 อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 7 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 7 พ.ย. 2560 13.00-14.30 ลงทะเบียน 12.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 7 พ.ย. 2560 10.30-12.00 ลงทะเบียน 10.00 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 7 พ.ย. 2560 14.30-16.00 ลงทะเบียน 14.00 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-884-2326
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ หอประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์ 14 พ.ย. 2560 08.00-12.00 รับเฉพาะแผ่นซีดี Backing Track mp3 หรือ Audio ที่ตัดเสียงร้องแล้วเท่านั้น ไม่รับ Flash Drive (1เพลงต่อ1แผ่น)
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ หอประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์ 14 พ.ย. 2560 12.30-16.30 รับเฉพาะแผ่นซีดี Backing Track mp3 หรือ Audio ที่ตัดเสียงร้องแล้วเท่านั้น ไม่รับ Flash Drive (1เพลงต่อ1แผ่น)
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ หอประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์ 14 พ.ย. 2560 08.00-12.00 รับเฉพาะแผ่นซีดี Backing Track mp3 หรือ Audio ที่ตัดเสียงร้องแล้วเท่านั้น ไม่รับ Flash Drive (1เพลงต่อ1แผ่น)
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ หอประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์ 14 พ.ย. 2560 12.30-16.30 รับเฉพาะแผ่นซีดี Backing Track mp3 หรือ Audio ที่ตัดเสียงร้องแล้วเท่านั้น ไม่รับ Flash Drive (1เพลงต่อ1แผ่น)
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตึก 55 ปี ชั้น 1 ห้อง เรียนรวม 11 พ.ย. 2560 7.30-12.00
-
46 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตึก 55 ปี ชั้น 1 ห้อง เรียนรวม 11 พ.ย. 2560 12.30-16.00
-
47 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 17 พ.ย. 2560 09.00-14.30
-
48 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 17 พ.ย. 2560 09.00-14.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรฯ 023544963 ต่อ 501นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข , e-mail : artsesao1.67@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]