สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 053 โรงเรียนราชวินิต 66 135 101
2 005 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 100 259 163
3 008 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 98 208 151
4 017 โรงเรียนทวีธาภิเศก 117 272 192
5 018 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 70 145 109
6 020 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 87 289 154
7 021 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 65 147 106
8 023 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 51 131 79
9 025 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 113 306 185
10 026 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 67 178 108
11 028 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 159 397 233
12 029 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 76 195 125
13 033 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 95 266 145
14 035 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 42 72 54
15 039 โรงเรียนมหรรณพาราม 87 187 116
16 040 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 51 95 59
17 042 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 65 129 81
18 043 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 83 224 136
19 044 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 89 172 129
20 046 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 72 162 105
21 047 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 136 366 225
22 048 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 131 355 210
23 045 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 68 151 112
24 051 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 134 382 227
25 052 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 76 161 110
26 054 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 83 192 119
27 055 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 109 234 149
28 059 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 94 258 140
29 061 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 114 348 171
30 062 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 29 51 42
31 063 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 31 48 35
32 064 โรงเรียนวัดบวรมงคล 56 105 81
33 065 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 84 224 127
34 066 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 87 254 145
35 067 โรงเรียนวัดรางบัว 24 54 37
36 068 โรงเรียนวัดราชบพิธ 77 152 113
37 070 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 81 175 122
38 069 โรงเรียนวัดราชโอรส 134 433 243
39 071 โรงเรียนวัดสระเกศ 34 73 50
40 072 โรงเรียนวัดสังเวช 39 74 53
41 073 โรงเรียนวัดอินทาราม 92 256 141
42 074 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 38 77 53
43 075 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 91 197 140
44 077 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 98 199 139
45 078 โรงเรียนศึกษานารี 126 306 180
46 079 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 121 297 182
47 080 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 56 165 93
48 081 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 120 299 194
49 082 โรงเรียนสตรีวิทยา 81 191 123
50 083 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 69 111 100
51 084 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 158 512 281
52 085 โรงเรียนสวนอนันต์ 27 46 37
53 086 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 103 346 184
54 090 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 78 160 121
55 091 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 89 233 142
56 094 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 81 192 133
57 095 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 124 384 214
58 097 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 60 119 89
59 098 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 63 132 90
60 015 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 53 115 80
61 022 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 72 152 100
62 032 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 89 207 139
63 007 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 59 151 81
64 036 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 93 276 148
65 049 โรงเรียนโยธินบูรณะ 121 367 202
66 050 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 43 72 49
67 009 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 48 105 66
68 016 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 56 122 87
69 001 โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี 10 13 10
70 002 โรงเรียนกันตะบุตร 0 0 0
71 003 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 0 0 0
72 006 โรงเรียนจิตรลดา 0 0 0
73 010 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 0 0 0
74 013 โรงเรียนฐานปัญญา 86 196 111
75 019 โรงเรียนทิวไผ่งาม 24 41 30
76 024 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 12 17 16
77 030 โรงเรียนบางอ้อศึกษา 0 0 0
78 031 โรงเรียนบูรณะศึกษา 22 31 25
79 034 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา 0 0 0
80 037 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 0 0 0
81 038 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 12 17 12
82 041 โรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี 30 48 36
83 056 โรงเรียนราชินี 30 48 38
84 057 โรงเรียนราชินีบน 0 0 0
85 058 โรงเรียนรุ่งอรุณ 0 0 0
86 060 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 0 0 0
87 076 โรงเรียนศานติวิทยา 7 15 12
88 092 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 4 45 6
89 093 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 0 0 0
90 096 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 40 95 50
91 004 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 1 1
92 100 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 18 31 21
93 011 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 16 39 22
94 101 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 9 18 13
95 012 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 0 0 0
96 027 โรงเรียนนาหลวง 28 90 40
97 099 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม 32 72 42
98 014 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) 0 0 0
99 087 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 0 0 0
100 088 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 0 0 0
101 089 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 0 0 0
รวม 5964 14665 9115
23780

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรฯ 023544963 ต่อ 501นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข , e-mail : artsesao1.67@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]