สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เตรียมอุดมศึกษา 27 10 5 42 46 5 1 0 52
2 มัธยมวัดสิงห์ 21 10 12 43 59 31 13 11 103
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย 20 14 7 41 46 12 5 3 63
4 เทพศิรินทร์ 18 9 8 35 35 18 10 3 63
5 ศึกษานารี 16 19 13 48 59 23 14 15 96
6 โยธินบูรณะ 16 11 12 39 45 48 16 6 109
7 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 15 13 9 37 53 23 16 9 92
8 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 14 11 12 37 54 28 19 19 101
9 บางปะกอกวิทยาคม 13 24 22 59 70 47 26 13 143
10 ทวีธาภิเศก 12 12 12 36 44 24 24 21 92
11 สามเสนวิทยาลัย 12 8 11 31 42 20 8 3 70
12 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 11 21 13 45 74 37 28 19 139
13 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 11 18 14 43 51 34 27 18 112
14 วัดราชโอรส 11 13 11 35 53 37 26 15 116
15 ราชวินิต มัธยม 11 6 7 24 27 20 8 24 55
16 มัธยมวัดหนองแขม 9 17 13 39 53 40 20 13 113
17 โพธิสารพิทยากร 9 15 4 28 44 24 14 6 82
18 สตรีวิทยา 9 7 7 23 40 20 10 2 70
19 วัดอินทาราม 9 7 3 19 29 18 18 18 65
20 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 9 6 7 22 34 25 17 18 76
21 ศึกษานารีวิทยา 8 7 6 21 35 26 14 21 75
22 วัดนวลนรดิศ 7 9 5 21 40 31 17 13 88
23 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 6 11 7 24 34 20 16 15 70
24 สันติราษฎร์วิทยาลัย 6 9 6 21 32 25 19 15 76
25 ปัญญาวรคุณ 6 8 6 20 31 29 14 17 74
26 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 6 4 16 24 16 24 15 64
27 ชิโนรสวิทยาลัย 6 1 6 13 30 25 14 20 69
28 วัดราชบพิธ 5 10 5 20 23 16 16 11 55
29 สุวรรณารามวิทยาคม 5 8 10 23 38 28 22 19 88
30 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 5 4 8 17 31 22 14 12 67
31 ไตรมิตรวิทยาลัย 5 2 2 9 16 14 5 13 35
32 ราชวินิตบางแคปานขำ 4 8 9 21 26 28 12 26 66
33 มัธยมวัดนายโรง 4 6 15 25 29 20 14 13 63
34 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 4 6 8 18 20 32 14 22 66
35 อัสสัมชัญธนบุรี 4 3 5 12 14 8 8 2 30
36 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 4 2 3 9 16 17 15 15 48
37 วัดพุทธบูชา 3 10 4 17 22 22 11 24 55
38 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 3 4 2 9 16 18 18 20 52
39 วัดบวรมงคล 3 2 2 7 11 11 7 16 29
40 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 3 1 3 7 16 13 15 20 44
41 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3 0 2 5 8 11 16 16 35
42 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 2 10 5 17 26 17 18 12 61
43 ฤทธิณรงค์รอน 2 5 7 14 20 19 23 26 62
44 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 2 4 2 8 19 7 5 14 31
45 แจงร้อนวิทยา 2 4 2 8 12 17 12 13 41
46 เซนต์คาเบรียล 2 3 3 8 7 4 3 3 14
47 วัดราชาธิวาส 2 2 3 7 16 9 12 24 37
48 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 2 2 1 5 10 17 14 18 41
49 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 2 1 2 5 18 18 21 18 57
50 เซนต์ดอมินิก 2 1 1 4 4 3 2 5 9
51 ราชินี 2 0 4 6 8 12 5 2 25
52 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2 0 2 4 11 14 15 22 40
53 วัดน้อยนพคุณ 2 0 1 3 5 10 6 7 21
54 สตรีวัดระฆัง 1 13 4 18 22 12 10 10 44
55 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 5 2 8 17 13 12 16 42
56 ศีลาจารพิพัฒน์ 1 3 3 7 18 21 22 21 61
57 มหรรณพาราม 1 3 1 5 15 19 15 23 49
58 มัธยมวัดดุสิตาราม 1 1 4 6 17 22 18 20 57
59 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 1 1 1 3 14 10 9 12 33
60 นาหลวง 1 1 0 2 7 12 4 3 23
61 บูรณะศึกษา 1 1 0 2 3 6 7 6 16
62 วัดประดู่ในทรงธรรม 1 0 7 8 15 18 25 22 58
63 วัดสระเกศ 1 0 1 2 4 8 9 9 21
64 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 1 0 0 1 8 10 15 8 33
65 มัธยมฐานเทคโนโลยี 1 0 0 1 5 7 8 7 20
66 สารสาสน์วิเทศบางบอน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
67 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 1 4 5 10 17 15 20 42
68 มักกะสันพิทยา 0 1 1 2 7 13 8 17 28
69 ทิวไผ่งาม 0 1 1 2 7 6 2 7 15
70 ภาษานุสรณ์บางแค 0 1 1 2 2 6 2 1 10
71 มัธยมวัดดาวคนอง 0 1 0 1 7 12 16 14 35
72 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 0 1 0 1 4 4 0 0 8
73 ฐานปัญญา 0 0 3 3 14 18 16 22 48
74 วัดบวรนิเวศ 0 0 2 2 4 8 4 11 16
75 วัดรางบัว 0 0 1 1 4 4 6 7 14
76 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 0 0 1 1 2 12 6 18 20
77 ราชวินิต 0 0 0 0 9 15 15 24 39
78 วัดสังเวช 0 0 0 0 3 6 10 16 19
79 มัธยมวัดสุทธาราม 0 0 0 0 1 8 3 5 12
80 วิมุตยารามพิทยากร 0 0 0 0 1 2 10 12 13
81 สวนอนันต์ 0 0 0 0 1 2 3 6 6
82 กสิณธร อาคาเดมี 0 0 0 0 0 3 5 2 8
83 ศานติวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
84 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0 0 0 2 6 2
85 เขมะสิริอนุสสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 410 434 390 1,234 1,849 1,410 1,038 1,091 4,297