สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมวัดสิงห์ 28 15 12 55 66 34 15 11 115
2 เตรียมอุดมศึกษา 27 10 5 42 46 5 1 0 52
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย 20 14 7 41 46 12 5 3 63
4 เทพศิรินทร์ 18 9 8 35 35 18 10 3 63
5 ศึกษานารี 16 19 13 48 59 23 14 15 96
6 โยธินบูรณะ 16 11 12 39 45 48 16 6 109
7 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 15 13 9 37 53 23 16 9 92
8 บางปะกอกวิทยาคม 14 24 22 60 71 47 26 13 144
9 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 14 11 12 37 54 28 19 19 101
10 ศึกษานารีวิทยา 13 7 8 28 40 27 16 21 83
11 ทวีธาภิเศก 12 12 12 36 44 24 24 21 92
12 สามเสนวิทยาลัย 12 8 11 31 42 20 8 3 70
13 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 11 21 13 45 74 37 28 19 139
14 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 11 19 14 44 51 35 27 18 113
15 วัดราชโอรส 11 13 11 35 53 37 26 15 116
16 ราชวินิต มัธยม 11 6 7 24 27 20 8 24 55
17 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 10 6 7 23 35 25 17 18 77
18 มัธยมวัดหนองแขม 9 17 13 39 53 40 20 13 113
19 โพธิสารพิทยากร 9 15 4 28 44 24 14 6 82
20 สตรีวิทยา 9 7 7 23 40 20 10 2 70
21 วัดอินทาราม 9 7 3 19 29 18 18 18 65
22 วัดนวลนรดิศ 8 9 6 23 41 32 18 13 91
23 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 7 6 4 17 25 16 24 15 65
24 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 7 4 9 20 34 22 14 12 70
25 สันติราษฎร์วิทยาลัย 6 12 6 24 35 25 19 15 79
26 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 6 11 7 24 34 20 16 15 70
27 ปัญญาวรคุณ 6 9 6 21 31 30 14 17 75
28 ศีลาจารพิพัฒน์ 6 6 3 15 20 25 24 21 69
29 มหรรณพาราม 6 4 1 11 17 23 15 24 55
30 ไตรมิตรวิทยาลัย 6 2 3 11 17 15 5 13 37
31 ชิโนรสวิทยาลัย 6 1 6 13 30 25 14 20 69
32 วัดราชบพิธ 5 10 5 20 23 16 16 11 55
33 ราชวินิตบางแคปานขำ 5 9 10 24 28 28 14 26 70
34 สุวรรณารามวิทยาคม 5 8 10 23 38 28 22 19 88
35 วัดราชาธิวาส 5 5 8 18 20 13 14 26 47
36 มัธยมวัดนายโรง 4 6 15 25 29 20 14 13 63
37 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 4 6 8 18 20 32 14 22 66
38 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 4 5 2 11 17 19 18 20 54
39 อัสสัมชัญธนบุรี 4 3 5 12 14 8 8 2 30
40 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 4 2 3 9 16 17 15 15 48
41 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 4 1 5 10 19 13 15 20 47
42 วัดพุทธบูชา 3 13 4 20 22 23 13 24 58
43 ฤทธิณรงค์รอน 3 6 8 17 22 20 23 26 65
44 มัธยมวัดดุสิตาราม 3 2 6 11 19 23 20 20 62
45 วัดบวรมงคล 3 2 2 7 11 11 7 16 29
46 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3 0 2 5 8 11 16 16 35
47 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 2 10 5 17 26 17 18 12 61
48 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 2 4 2 8 19 7 5 14 31
49 แจงร้อนวิทยา 2 4 2 8 12 17 12 13 41
50 เซนต์คาเบรียล 2 3 3 8 7 4 3 3 14
51 สวนอนันต์ 2 3 0 5 4 5 4 6 13
52 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 2 2 1 5 10 17 14 18 41
53 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 2 1 2 5 18 18 21 18 57
54 เซนต์ดอมินิก 2 1 1 4 4 3 2 5 9
55 ราชินี 2 0 4 6 8 12 5 2 25
56 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2 0 2 4 11 14 16 22 41
57 วัดน้อยนพคุณ 2 0 1 3 5 10 6 7 21
58 สตรีวัดระฆัง 1 13 4 18 22 12 10 10 44
59 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 5 2 8 17 13 12 16 42
60 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 1 1 1 3 14 10 9 12 33
61 นาหลวง 1 1 0 2 7 12 4 3 23
62 บูรณะศึกษา 1 1 0 2 3 6 7 6 16
63 วัดประดู่ในทรงธรรม 1 0 7 8 15 18 25 22 58
64 วัดสระเกศ 1 0 1 2 4 8 9 9 21
65 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 1 0 0 1 8 10 15 8 33
66 มัธยมฐานเทคโนโลยี 1 0 0 1 5 7 8 7 20
67 สารสาสน์วิเทศบางบอน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
68 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 1 4 5 10 17 15 20 42
69 วัดบวรนิเวศ 0 1 2 3 4 8 5 11 17
70 มักกะสันพิทยา 0 1 1 2 7 13 8 17 28
71 ทิวไผ่งาม 0 1 1 2 7 6 2 7 15
72 ภาษานุสรณ์บางแค 0 1 1 2 2 6 2 1 10
73 มัธยมวัดดาวคนอง 0 1 0 1 7 12 16 14 35
74 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 0 1 0 1 4 4 0 0 8
75 ฐานปัญญา 0 0 3 3 14 18 16 22 48
76 วัดรางบัว 0 0 1 1 4 4 6 7 14
77 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 0 0 1 1 2 12 6 18 20
78 ราชวินิต 0 0 0 0 9 15 15 24 39
79 วัดสังเวช 0 0 0 0 3 6 10 16 19
80 มัธยมวัดสุทธาราม 0 0 0 0 1 8 3 5 12
81 วิมุตยารามพิทยากร 0 0 0 0 1 2 10 12 13
82 กสิณธร อาคาเดมี 0 0 0 0 0 3 5 2 8
83 ศานติวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
84 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0 0 0 2 6 2
85 เขมะสิริอนุสสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 450 462 406 1,318 1,893 1,437 1,056 1,094 4,386