สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 74 37 28 19 139
2 บางปะกอกวิทยาคม 71 47 26 13 144
3 มัธยมวัดสิงห์ 66 34 15 11 115
4 ศึกษานารี 59 23 14 15 96
5 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 54 28 19 19 101
6 มัธยมวัดหนองแขม 53 40 20 13 113
7 วัดราชโอรส 53 37 26 15 116
8 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 53 23 16 9 92
9 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 51 35 27 18 113
10 สวนกุหลาบวิทยาลัย 46 12 5 3 63
11 เตรียมอุดมศึกษา 46 5 1 0 52
12 โยธินบูรณะ 45 48 16 6 109
13 ทวีธาภิเศก 44 24 24 21 92
14 โพธิสารพิทยากร 44 24 14 6 82
15 สามเสนวิทยาลัย 42 20 8 3 70
16 วัดนวลนรดิศ 41 32 18 13 91
17 ศึกษานารีวิทยา 40 27 16 21 83
18 สตรีวิทยา 40 20 10 2 70
19 สุวรรณารามวิทยาคม 38 28 22 19 88
20 สันติราษฎร์วิทยาลัย 35 25 19 15 79
21 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 35 25 17 18 77
22 เทพศิรินทร์ 35 18 10 3 63
23 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 34 22 14 12 70
24 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 34 20 16 15 70
25 ปัญญาวรคุณ 31 30 14 17 75
26 ชิโนรสวิทยาลัย 30 25 14 20 69
27 มัธยมวัดนายโรง 29 20 14 13 63
28 วัดอินทาราม 29 18 18 18 65
29 ราชวินิตบางแคปานขำ 28 28 14 26 70
30 ราชวินิต มัธยม 27 20 8 24 55
31 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 26 17 18 12 61
32 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 25 16 24 15 65
33 วัดราชบพิธ 23 16 16 11 55
34 วัดพุทธบูชา 22 23 13 24 58
35 ฤทธิณรงค์รอน 22 20 23 26 65
36 สตรีวัดระฆัง 22 12 10 10 44
37 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 20 32 14 22 66
38 ศีลาจารพิพัฒน์ 20 25 24 21 69
39 วัดราชาธิวาส 20 13 14 26 47
40 มัธยมวัดดุสิตาราม 19 23 20 20 62
41 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 19 13 15 20 47
42 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 19 7 5 14 31
43 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 18 18 21 18 57
44 มหรรณพาราม 17 23 15 24 55
45 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 17 19 18 20 54
46 ไตรมิตรวิทยาลัย 17 15 5 13 37
47 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 17 13 12 16 42
48 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 16 17 15 15 48
49 วัดประดู่ในทรงธรรม 15 18 25 22 58
50 ฐานปัญญา 14 18 16 22 48
51 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 14 10 9 12 33
52 อัสสัมชัญธนบุรี 14 8 8 2 30
53 แจงร้อนวิทยา 12 17 12 13 41
54 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 11 14 16 22 41
55 วัดบวรมงคล 11 11 7 16 29
56 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 17 15 20 42
57 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 10 17 14 18 41
58 ราชวินิต 9 15 15 24 39
59 ราชินี 8 12 5 2 25
60 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 8 11 16 16 35
61 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 8 10 15 8 33
62 มักกะสันพิทยา 7 13 8 17 28
63 มัธยมวัดดาวคนอง 7 12 16 14 35
64 นาหลวง 7 12 4 3 23
65 ทิวไผ่งาม 7 6 2 7 15
66 เซนต์คาเบรียล 7 4 3 3 14
67 วัดน้อยนพคุณ 5 10 6 7 21
68 มัธยมฐานเทคโนโลยี 5 7 8 7 20
69 วัดสระเกศ 4 8 9 9 21
70 วัดบวรนิเวศ 4 8 5 11 17
71 สวนอนันต์ 4 5 4 6 13
72 วัดรางบัว 4 4 6 7 14
73 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 4 4 0 0 8
74 เซนต์ดอมินิก 4 3 2 5 9
75 วัดสังเวช 3 6 10 16 19
76 บูรณะศึกษา 3 6 7 6 16
77 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 2 12 6 18 20
78 ภาษานุสรณ์บางแค 2 6 2 1 10
79 สารสาสน์วิเทศบางบอน 2 1 0 0 3
80 มัธยมวัดสุทธาราม 1 8 3 5 12
81 วิมุตยารามพิทยากร 1 2 10 12 13
82 กสิณธร อาคาเดมี 0 3 5 2 8
83 ศานติวิทยา 0 2 0 1 2
84 ธนบุรีศึกษา 0 0 2 6 2
85 เขมะสิริอนุสสรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 1,893 1,437 1,056 1,094 4,386