สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวภัคนภัสส์  อิสรีย์พร
 
1. นายมานิตย์  กันน้อย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 1. นางสาวธัญชนิต  สอนชมแก้ว
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นางสาวภัคนภัสส์  อิสรีย์พร
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายจักรี  ห่อพาณิชย์วิบูลย์
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวกมลชนก  อินมูลน้อย
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นางสาวธัญชนิต  สอนชมแก้ว
 
1. Miss๋Jonalyn  Genobiagon
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 9 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ภูมิวัตอุดมพงษ์
 
1. นายไพโรจน์  เส็งดอนไพร
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 7 1. นายพันธกานต์  อยู่ยิ้ม
2. นายเมธาวี  รักสุทธิ
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 16 1. นายวรากร  ศิริเกษม
2. นายอภิวัฒน์  วิลัย
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 33 1. นางสาวณัฐชยา  รุ่นเจริญ
2. นางสาวอริศรา  แฝงเชี้ยงเหียน
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท