สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภัทรดนัย  หาญศึกสกุล
 
1. นางสาวดไนยา  ไกรเลิศณรงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 1. นายสรวิชญ์  ชัชวานิชย์
 
1. นางสาวดไนยา  ไกรเลิศณรงค์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 24 1. นายนรภัทร์  พรหมสวัสดิ์
2. นายพิสิษฐ์  บุญพงษ์
 
1. นายวรวัฒน์  ภู่กรรณ์