สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิชยุตม์  เหรียญกิตติวัฒน์
 
1. นายพร้อมพงศ์  กวีกิจธนา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 6 1. นายปิยวัฒน์  อำนวยผลเจริญ
 
1. นายพร้อมพงศ์  กวีกิจธนา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยภัทร  ภูมาศ
2. นายบัญญวัต  เอื้ออารักษ์
3. นายพลเอก  ตั้งมั่นจิตธรรม
 
1. นายจักรพล  สาใจ
2. นายพร้อมพงศ์  กวีกิจธนา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตฤษนันท์  ลิขิตเจริญพันธ์
2. นายพีรพงศ์  มหัธนาสถาปัตย์
3. นายอินทัช  จิรรัตนไพโรจน์
 
1. นางสาวพัชราวดี  สายทองแท้
2. นางสาวศจีกาญจน์  ศิรทรัพย์ไพสิฐ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภีมพล  ฉายานนท์
2. เด็กชายสฤษฎคุณ  พิไลยเกียรติ
 
1. นางสาวณัฏฐรี  ศิริจรูญวงศ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายภาธร  เอื้อกิจขจร
2. นายอุกฤษณ์  สาระกูล
 
1. นางสาวณัฏฐรี  ศิริจรูญวงศ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภัทรดนัย  หาญศึกสกุล
 
1. นางสาวดไนยา  ไกรเลิศณรงค์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 1. นายสรวิชญ์  ชัชวานิชย์
 
1. นางสาวดไนยา  ไกรเลิศณรงค์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดิษณ์กร  พลับพลา
2. เด็กชายธรรมรินทร์  บุญประภากร
 
1. นายพร้อมพงศ์  กวีกิจธนา
2. นางสาวณัฏฐรี  ศิริจรูญวงศ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายณัฐดนัย  สงวนศักดิ์
 
1. นายพร้อมพงศ์  กวีกิจธนา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพชร  พรเจริญโชติ
 
1. นายปองพล  บุญสรวย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นายบุษกล  บุษบาสกุล
 
1. นายปองพล  บุญสรวย
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 24 1. นายนรภัทร์  พรหมสวัสดิ์
2. นายพิสิษฐ์  บุญพงษ์
 
1. นายวรวัฒน์  ภู่กรรณ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.25 เงิน 15 1. เด็กชายธเนศ  ธนบดีจิรพงศ์
2. เด็กชายปฐา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฐฐาน์  นิธิภัทร์มณีโชค
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร   อัศวณรงค์
2. เด็กชายพรณรงค์  บัวส้ม
 
1. นายกันตภณ  คิ้วสง่า
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวงศ์  สุขสวัสดิ์
2. นายสุกฤษฏิ์  กิตติรัตน์พัฒนา
 
1. นางเรณู  รัตนผล
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรกร  หัตถเจริญกิจ
2. นายพลเอก  ตั้งมั่นจิตธรรม
 
1. นางสาวกติกา  เมฆสุต
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 27 1. นายกิตติ  ตั้งในคุณธรรม
2. นายวิธวินท์  ธนะชัย
 
1. นายธนูศักดิ์  ทองมั่น