สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทะเสน
2. เด็กชายพิษณุ  มงคลโภชน์
3. เด็กหญิงมาย  พฤกษากิจเจริญ
 
1. นายวชิระ  พิมพ์ปราโมทย์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ไกรนาจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นางสาวปริณดา  วิโรจน์บูรพา
2. นางสาวสณียา  จงเจริญ
3. นายสุขปรีดี  ตั้งใจครองบุญ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ไกรนาจันทร์
2. นายวชิระ  พิมพ์ปราโมทย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงอัจนาพัช  เตชะอัครทรัพย์
 
1. นายจีรายุ  โหมดตาด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 6 1. นางสาวกมลวรรณ  ประพันธเทวา
2. เด็กชายณภัช  สายน้ำผึ้ง
3. นายธราดล  วรชีวัน
4. นายภาคิน  เพ็ชรโมรา
5. นายสุกฤต  สุธารส
6. เด็กหญิงแพรวา  ไชยสิทธิ์
 
1. นายญาณพันธ์  สุขเกษม
2. นายพงษ์ศักดิ์  แหวนทองคำ
3. นางสาวรุ่งนภา  พรมสุข
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 13 1. นายภารดา  เครือสงฆ์
 
1. นายมธุรส  ชุ่มทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 17 1. นางสาวรุจิเรศ  โชติน้อย
 
1. นายญาณพันธ์  สุขเกษม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 17 1. เด็กหญิงปลพร  ดิษฐโทรัตน์
 
1. นายญาณพันธ์  สุขเกษม
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 -    
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมัคคะมัยย์  เชฏฐประพาฬชัย
2. นายวิศรุต  เตชะตันติวงศ์
 
1. นายจีรายุ  โหมดตาด
2. นายญาณพันธ์  สุขเกษม