สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นางสาวธนารีย์  ธารดำรงค์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  สุกปาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวพันมณี  ทาเพียรธุ
 
1. นายอติวิชญ์  เซี่ยงคิ้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.99 ทอง 14 1. นางสาวมนัชพร  ปานดำ
 
1. นายวิสิฐ  อินทปัตย์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงกรวิภา  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงธนิสรา  แท่นมณี
3. เด็กหญิงนันท์ธรัตน์  สิงห์สถิตย์
4. เด็กหญิงประกายฟ้า  แซ่ลี้
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไตรรัตนสุวรรณ์
6. เด็กหญิงศิโนรส  ครองโนนกอก
7. เด็กหญิงสิปาง  เปรมเผื่อน
8. เด็กหญิงสุภากร  ศรีธร
9. เด็กหญิงอนุธิดา  เด่นจารุกุล
10. เด็กหญิงอารญา  เฟื่องทรัพย์
 
1. นายพีระพงษ์  จันทร์หอม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นางสาวพันมณี  ทาเพียรธุ
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองวิไล
 
1. นายณัฐพงศ์  ทวิสุวรรณ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวัน  ตะเพียนทอง
2. เด็กชายพงศธร  หลิน
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยุต  สุริยะภัทช์
2. นายสิชล  ฉายแก้ว
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 1. นายวิศรุต  สมมุ่ง
2. นายสิชล  ฉายแก้ว
 
1. นายธนาพล  ทองอ่อน
 
10 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกานต์  กดนอก
2. เด็กหญิงบุณยนุช  ใคร่ครวญ
3. เด็กหญิงปิณณภัสร์  เจริญสุขวัฒนกิจ
 
1. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
2. นายไชยพร  สุธารักษ์
 
11 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กชายชาญวิทย์  จำปีแก้ว
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  กฤษณะภูติ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ละหุกาญ
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 8 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  จำนงเพียร
2. เด็กหญิงศศินิภา  มณีรัตนกิตติกุล
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยา
 
1. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
2. นายไชยพร  สุธารักษ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 11 1. เด็กหญิงปองกานต์  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงปุณณภา  วงศ์ษาบุตร
3. เด็กหญิงสุภัชญา  ต้นคำ
 
1. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
2. นายไชยพร  สุธารักษ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.67 ทอง 11 1. นางสาวปรัศมิฐา  แซ่โง้ว
2. นางสาวภัทรวดี  แซเติ๋น
3. นายศรัณยู  ภุูคำวงษ์
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร