สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นายศรันยู  ภูคำวงษ์
 
1. นางสาวโชติกา  ไกรเยี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 28 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองวิลัย
 
1. นายอติวิชญ์  เซี่ยงคิ้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปิ่นรอด
2. เด็กหญิงปาริชาต  ใจแข็ง
3. เด็กหญิงศิริรุ่ง  เซี่ยงจง
 
1. นางสาวอติพร  โรจนะมี
2. นายเฉลิมพล  โมรา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นางสาวพันมณี  ทาเพียรธุ
2. นางสาวมนัชพร  ปานดำ
3. นายอภิสิทธิ์  จิรวุฒินันท์
 
1. นายพินิจ  กลิ่นบุปผา
2. นางสาววัชราภรณ์  พรมทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงนภสร  เรไรรัมย์
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิชชาพร  สมใจ
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงฟ้าใส  คำพานิช
2. เด็กหญิงไพลิน  ไชยเสนา
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงปรารถนา  ปูคำ
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 20 1. เด็กหญิงชลธิชา   คล้ากลาง
 
1. นายวัชรินทร์  ประทุมวงษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.6 เงิน 12 1. นายอิทธิพล  สมเสือ
 
1. นายภานุ  อินอิ่ม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.4 เงิน 11 1. นางสาวนารีรัตน์  หวานใจ
 
1. นายภานุ  อินอิ่ม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 13 1. นางสาววิริยา  รุมพล
 
1. นายณัฐพงศ์  ทวิสุวรรณ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71 เงิน 16 1. นางสาวชิดชนก  สิงหไกรพันธ์
 
1. MissMarianne  Danuco
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงกันตพร  กาลรบ
2. เด็กหญิงธนิษฐา  ถิ่นโพธิ์วงษ์
3. เด็กหญิงมิ่งกมล  ปัดตะละโพ
 
1. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.67 เงิน 15 1. นางสาวนิภาภรณ์  หินประกอบ
2. นางสาวพนมภรณ์  คุณารูป
3. นางสาววนัชพร  สามขุนทด
 
1. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองวิไล
2. เด็กชายพรรษชารักษ์  ไตรสมบัติ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เพลินมาลัย
 
1. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
2. นายไชยพร  สุธารักษ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 71.75 เงิน 11 1. นางสาวธนารีย์  ธารดำรงค์
2. นางสาวปวัสดา  นามวัฒน์
3. นางสาววรรณรี  คำสมจิตร
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 72.67 เงิน 12 1. นางสาวกมลชนก  นทกุล
2. นางสาวศิรภัสสร  ทิมสังข์
3. นางสาวศิโรรัตน์  สวัสดิ์กิจ
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร