สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงภุมวารี  จำปีทอง
 
1. นางสาวโชติกา  ไกรเยี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงภัควลัญชน์  ผลงาน
 
1. นางสาวโชติกา  ไกรเยี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 22 1. นายกันตพัฒน์  กุญชร ณ อยุธยา
 
1. นางสาวโชติกา  ไกรเยี่ยม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพิชชาพร  สมใจ
2. เด็กหญิงฟ้าใส  คำพานิช
 
1. นายอติวิชญ์  เซี่ยงคิ้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  วงศ์วชิระกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐณัชชา  นพพรมงคล
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  กฤษณะภูติ
 
1. นายเฉลิมพล  โมรา
2. นางสาวอติพร  โรจนะมี
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นางสาวกนกพร  แซ่ตั้ง
2. นางสาวสริดา  สุวรรณประเสริฐ
3. นางสาวสุนิสา  เลิศอัคระรัตน์
 
1. นายพงษฺ์เพชร  จันทาน้อย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 63.98 ทองแดง 12 1. นางสาวนภาพรรณ  ทองจันทร์
2. นางสาวนิภาภรณ์  หินประกอบ
3. นางสาวบวรลักษณ์  สุนทรชัย
4. นางสาวพนมภรณ์  คุณารูป
5. นางสาววนัชพร  สามขุนทด
 
1. นายสุทธิพจน์  วงษ์เพชรธัม
2. นายปุญชรัศมิ์  นิธิพรพูลศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 61.32 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงอลิเซีย  เริงรณอาสา
 
1. นายวิสิฐ  อินทปัตย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงปรารถนา  ปูคำ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยเจริญ
 
1. นางสาวเผ่าวิมล  พาอำนาจ
2. นายวิสิฐ  อินทปัตย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 66.83 ทองแดง 32 1. นายธนาพันธ์  ราชสีห์
2. นางสาววนัชพร  สามขุนทด
 
1. นางสาวเผ่าวิมล  พาอำนาจ
2. นายสุทธิพจน์  วงษ์เพชรธัม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นายอัครภัทร  จีนทั่ง
 
1. นางสาวสิทธินันท์  รุ่งทวีทรัพย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพรทิพย์  อุ่นซิม
 
1. นายภานุ  อินอิ่ม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  กฤษณะภูติ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ละหุกาญ
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  ภูสังข์
2. เด็กหญิงวามาลี  ภุูคำวงษ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชุติกานต์  กดนอก
2. เด็กหญิงบุณยนุช  ใคร่ครวญ
3. เด็กหญิงปิณณภัสร์  เจริญสุขวัฒนกิจ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ก่่อเกียรติอาภา
 
16 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 7 1. นายชยุต  สุริยะภัทช์
2. นายศุภกิจ  พรมฉิม
3. นายสิชล  ฉายแก้ว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ก่่อเกียรติอาภา