สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  วงศ์วชิระกุล
 
1. นางสาวศิริขวัญ  สุกปาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายศุภกิตติ์  พรรณีสะอาด
2. เด็กหญิงสุวรา  สุรวุฒินาค
 
1. นางสาวฐิติวรดา  สอดแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 22 1. นายเดชา  คุ้มโนนกอก
 
1. นางสาวฐิติวรดา  สอดแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพงศธร  หลิน
 
1. นายเฉลิมพล  โมรา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายวรเมธ  อุณหศิริกุล
 
1. นางสาวดารุณี  อุคำพันธุ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายวรยุทธ  ทาทอง
 
1. นายเฉลิมพล  โมรา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 24 1. นายพรพิพัฒน์  ดวงกระจาย
 
1. นางสาวดารุณี  อุคำพันธุ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายิปิยะวัฒน์  เตชวิโรจน์
 
1. นางสาวอติพร  โรจนะมี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงชุติกานต์  กดนอก
2. เด็กชายตะวัน  ตะเพียนทอง
3. เด็กหญิงบุญยนุช  ใคร่ครวญ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พรมทอง
2. นายดิษฐพงศ์  ไพเราะห์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 16 1. นายกันตพัฒน์  กุญชร ณ อยุธยา
2. นางสาวชลธิชา  เครือวัลย์
3. นางสาววรรณรี  คำสมจิตร
 
1. นางสาวพัชรี  สุวะโสภา
2. นายศักดา  เถาวัล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปิ่นรอด
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจแข็ง
3. เด็กหญิงศิริรุ่ง  เซี่ยงจง
 
1. นายพงษ์รพี  มาตตะโก
2. นายดิษฐพงษ์  ไพเราะห์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายณัฏฐ์ธนัท  ลู่สุวรรณเลิศ
2. เด็กชายภูริวัฒน์  สร้อยทอง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พรมทอง
2. นายดิษฐพงศ์  ไพเราะห์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 35.33 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกิติพัฒน์  ชุติพัฒน์มนตรี
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองวิไล
3. เด็กหญิงชัญญา  ตั้งอัศวเวช
4. เด็กชายชาญวิทย์  เตชะอินทร์
5. เด็กหญิงณัฐสิณี  พิศสอาด
6. เด็กชายธีรภัทร  ตะละภัฎ
7. เด็กชายพรรษชารักษ์  ไตรสมบัติ
8. เด็กชายมารินอาริค  ไรซิงเกอร์
9. เด็กชายศุภกิตติ์  พรรณีสะอาด
10. เด็กหญิงสิมิรัน  นาคเวช
11. เด็กหญิงสุวรา  สุรวุฒินาค
12. เด็กหญิงอรพรรณ  เพลินมาลัย
13. เด็กหญิงอลิเซีย  เริงรณอาษา
14. เด็กชายเดนนิส  โทมัส สเตฟาน มอสคอค์ฟ
15. เด็กหญิงเศรษฐ์ศิริ  สุขสบาย
16. เด็กหญิงโสภาพรรณ  รอดเทศ
 
1. นายสุทธิพจน์  วงษ์เพชรธัม
2. นายวิสิฐ  อินทปัตย์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงสุภัทรา  โสขุมา
2. เด็กหญิงอภิสรา  เพิ่มทอง
 
1. นายพีระพงษ์  จันทร์หอม
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 25 1. นางสาวปิยะรัตน์  สำลีปั้น
2. นางสาวพันมณี  ทาเพียรธุ
 
1. นายพีระพงษ์  จันทร์หอม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 1. นางสาวธนารีย์  ธารดำรงค์
 
1. นางสาวสิทธินันท์  รุ่งทวีทรัพย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายธนาธิป  พิทยานันท์สกุล
 
1. นางสาวสิทธินันท์  รุ่งทวีทรัพย์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 38.6 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  กฤษณะภูติ
 
1. Mr.Alex  Templa
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 41.8 เข้าร่วม 21 1. นางสาวเกศินี  ผันผดุงทรัพย์
 
1. นางสาวปิยะนุช  อุดมศรี
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายศรินทร์  สุระประเสริฐ์
 
1. Mr.๋Jerson  Gamalo
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 19 1. นายจิรพัฒน์  หลิน
 
1. นางสาวปิยะนุช  อุดมศรี
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 26 1. นายก้องภพ  ธัญญพุทธินนท์
2. นายวิศรุต  สมมุ่ง
 
1. นายธนาพล  ทองอ่อน