สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงภุมวารี  จำปีทอง
 
1. นางสาวโชติกา  ไกรเยี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นายศรันยู  ภูคำวงษ์
 
1. นางสาวโชติกา  ไกรเยี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงภัควลัญชน์  ผลงาน
 
1. นางสาวโชติกา  ไกรเยี่ยม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 22 1. นายกันตพัฒน์  กุญชร ณ อยุธยา
 
1. นางสาวโชติกา  ไกรเยี่ยม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  วงศ์วชิระกุล
 
1. นางสาวศิริขวัญ  สุกปาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นางสาวธนารีย์  ธารดำรงค์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  สุกปาย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 28 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองวิลัย
 
1. นายอติวิชญ์  เซี่ยงคิ้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวพันมณี  ทาเพียรธุ
 
1. นายอติวิชญ์  เซี่ยงคิ้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพิชชาพร  สมใจ
2. เด็กหญิงฟ้าใส  คำพานิช
 
1. นายอติวิชญ์  เซี่ยงคิ้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพรพิพัฒน์  ดวงกระจาย
2. นายศิวกร  ชัยชาญกิจ
 
1. นายอติวิชญ์  เซี่ยงคิ้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายศุภกิตติ์  พรรณีสะอาด
2. เด็กหญิงสุวรา  สุรวุฒินาค
 
1. นางสาวฐิติวรดา  สอดแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 22 1. นายเดชา  คุ้มโนนกอก
 
1. นางสาวฐิติวรดา  สอดแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพงศธร  หลิน
 
1. นายเฉลิมพล  โมรา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายวรเมธ  อุณหศิริกุล
 
1. นางสาวดารุณี  อุคำพันธุ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปิ่นรอด
2. เด็กหญิงปาริชาต  ใจแข็ง
3. เด็กหญิงศิริรุ่ง  เซี่ยงจง
 
1. นางสาวอติพร  โรจนะมี
2. นายเฉลิมพล  โมรา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  วงศ์วชิระกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐณัชชา  นพพรมงคล
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  กฤษณะภูติ
 
1. นายเฉลิมพล  โมรา
2. นางสาวอติพร  โรจนะมี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นางสาวกนกพร  แซ่ตั้ง
2. นางสาวสริดา  สุวรรณประเสริฐ
3. นางสาวสุนิสา  เลิศอัคระรัตน์
 
1. นายพงษฺ์เพชร  จันทาน้อย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายวรยุทธ  ทาทอง
 
1. นายเฉลิมพล  โมรา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนวัฒน์  ทองเรืองทวีกุล
 
1. นางสาวดารุณี  อุคำพันธุ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญจ์ชญา  ลาภจิตร
2. เด็กหญิงกันตพร  กาลรบ
 
1. นางสาวอติพร  โรจนะมี
2. นายเฉลิมพล  โมรา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 24 1. นายพรพิพัฒน์  ดวงกระจาย
 
1. นางสาวดารุณี  อุคำพันธุ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายิปิยะวัฒน์  เตชวิโรจน์
 
1. นางสาวอติพร  โรจนะมี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงชุติกานต์  กดนอก
2. เด็กชายตะวัน  ตะเพียนทอง
3. เด็กหญิงบุญยนุช  ใคร่ครวญ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พรมทอง
2. นายดิษฐพงศ์  ไพเราะห์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 16 1. นายกันตพัฒน์  กุญชร ณ อยุธยา
2. นางสาวชลธิชา  เครือวัลย์
3. นางสาววรรณรี  คำสมจิตร
 
1. นางสาวพัชรี  สุวะโสภา
2. นายศักดา  เถาวัล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปิ่นรอด
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจแข็ง
3. เด็กหญิงศิริรุ่ง  เซี่ยงจง
 
1. นายพงษ์รพี  มาตตะโก
2. นายดิษฐพงษ์  ไพเราะห์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นางสาวพันมณี  ทาเพียรธุ
2. นางสาวมนัชพร  ปานดำ
3. นายอภิสิทธิ์  จิรวุฒินันท์
 
1. นายพินิจ  กลิ่นบุปผา
2. นางสาววัชราภรณ์  พรมทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายณัฏฐ์ธนัท  ลู่สุวรรณเลิศ
2. เด็กชายภูริวัฒน์  สร้อยทอง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พรมทอง
2. นายดิษฐพงศ์  ไพเราะห์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 63.98 ทองแดง 12 1. นางสาวนภาพรรณ  ทองจันทร์
2. นางสาวนิภาภรณ์  หินประกอบ
3. นางสาวบวรลักษณ์  สุนทรชัย
4. นางสาวพนมภรณ์  คุณารูป
5. นางสาววนัชพร  สามขุนทด
 
1. นายสุทธิพจน์  วงษ์เพชรธัม
2. นายปุญชรัศมิ์  นิธิพรพูลศรี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤตวรรฒ  สนคะมิ
2. นายธนาธิป  พิทยานันท์สกุล
3. นายพงศกร  แก้วแกมสุวรรณ
4. นายอัครภัทร  จีนทั่ง
5. นายเดชาธร  เกียรติกุลวานิช
 
1. นายสุทธิพจน์  วงษ์เพชรธัม
2. นายปุญชรัศมิ์  นิธิพรพูลศรี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกพร  แซ่ตั้ง
2. นางสาวชนากานต์  ดุษฎีประเวศน์
3. นางสาวชนิดา  ถิ่นโพธื์วงษ์
4. นางสาวชิดชนก  สิงหไกรพันธุ์
5. นายพัชรพล  จันทร์แม้น
6. นางสาวมณิสรา  วังมณี
7. นายวัชรพล  ฤทธิ์ศักดิ์ศรี
8. นางสาววิริยา  รุมพล
9. นางสาวสรารัต  รัตตะรังสี
10. นางสาวสริดา  สุวรรณประเสริฐ
11. นางสาวสุวัสา  พวงทอง
12. นางสาวอธิชา  ยิ้มเยือน
13. นายอิทธิพล  สมเสือ
14. นางสาวเกษร  สุขนิ่ม
15. นายเจนณรงค์  สิงห์คำ
16. นายเอกสิทธิ์  ทับทอง
 
1. นายสุทธิพจน์  วงษ์เพชรธัม
2. นางสาวเผ่าวิมล  พาอำนาจ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 35.33 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกิติพัฒน์  ชุติพัฒน์มนตรี
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองวิไล
3. เด็กหญิงชัญญา  ตั้งอัศวเวช
4. เด็กชายชาญวิทย์  เตชะอินทร์
5. เด็กหญิงณัฐสิณี  พิศสอาด
6. เด็กชายธีรภัทร  ตะละภัฎ
7. เด็กชายพรรษชารักษ์  ไตรสมบัติ
8. เด็กชายมารินอาริค  ไรซิงเกอร์
9. เด็กชายศุภกิตติ์  พรรณีสะอาด
10. เด็กหญิงสิมิรัน  นาคเวช
11. เด็กหญิงสุวรา  สุรวุฒินาค
12. เด็กหญิงอรพรรณ  เพลินมาลัย
13. เด็กหญิงอลิเซีย  เริงรณอาษา
14. เด็กชายเดนนิส  โทมัส สเตฟาน มอสคอค์ฟ
15. เด็กหญิงเศรษฐ์ศิริ  สุขสบาย
16. เด็กหญิงโสภาพรรณ  รอดเทศ
 
1. นายสุทธิพจน์  วงษ์เพชรธัม
2. นายวิสิฐ  อินทปัตย์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 61.32 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงอลิเซีย  เริงรณอาสา
 
1. นายวิสิฐ  อินทปัตย์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.99 ทอง 14 1. นางสาวมนัชพร  ปานดำ
 
1. นายวิสิฐ  อินทปัตย์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงปรารถนา  ปูคำ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยเจริญ
 
1. นางสาวเผ่าวิมล  พาอำนาจ
2. นายวิสิฐ  อินทปัตย์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 66.83 ทองแดง 32 1. นายธนาพันธ์  ราชสีห์
2. นางสาววนัชพร  สามขุนทด
 
1. นางสาวเผ่าวิมล  พาอำนาจ
2. นายสุทธิพจน์  วงษ์เพชรธัม
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงกรวิภา  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงธนิสรา  แท่นมณี
3. เด็กหญิงนันท์ธรัตน์  สิงห์สถิตย์
4. เด็กหญิงประกายฟ้า  แซ่ลี้
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไตรรัตนสุวรรณ์
6. เด็กหญิงศิโนรส  ครองโนนกอก
7. เด็กหญิงสิปาง  เปรมเผื่อน
8. เด็กหญิงสุภากร  ศรีธร
9. เด็กหญิงอนุธิดา  เด่นจารุกุล
10. เด็กหญิงอารญา  เฟื่องทรัพย์
 
1. นายพีระพงษ์  จันทร์หอม
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงสุภัทรา  โสขุมา
2. เด็กหญิงอภิสรา  เพิ่มทอง
 
1. นายพีระพงษ์  จันทร์หอม
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 25 1. นางสาวปิยะรัตน์  สำลีปั้น
2. นางสาวพันมณี  ทาเพียรธุ
 
1. นายพีระพงษ์  จันทร์หอม
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงนภสร  เรไรรัมย์
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิชชาพร  สมใจ
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นายอัครภัทร  จีนทั่ง
 
1. นางสาวสิทธินันท์  รุ่งทวีทรัพย์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 1. นางสาวธนารีย์  ธารดำรงค์
 
1. นางสาวสิทธินันท์  รุ่งทวีทรัพย์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงฟ้าใส  คำพานิช
2. เด็กหญิงไพลิน  ไชยเสนา
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงปรารถนา  ปูคำ
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายธนาธิป  พิทยานันท์สกุล
 
1. นางสาวสิทธินันท์  รุ่งทวีทรัพย์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอิทธิพล  สมเสือ
 
1. นายวัชรินทร์  ประทุมวงศ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 20 1. เด็กหญิงชลธิชา   คล้ากลาง
 
1. นายวัชรินทร์  ประทุมวงษ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นางสาวพันมณี  ทาเพียรธุ
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.6 เงิน 12 1. นายอิทธิพล  สมเสือ
 
1. นายภานุ  อินอิ่ม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพรทิพย์  อุ่นซิม
 
1. นายภานุ  อินอิ่ม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.4 เงิน 11 1. นางสาวนารีรัตน์  หวานใจ
 
1. นายภานุ  อินอิ่ม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองวิไล
 
1. นายณัฐพงศ์  ทวิสุวรรณ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 13 1. นางสาววิริยา  รุมพล
 
1. นายณัฐพงศ์  ทวิสุวรรณ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองวิไล
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพันมณี  ทาเพียรธุ
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 38.6 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  กฤษณะภูติ
 
1. Mr.Alex  Templa
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 41.8 เข้าร่วม 21 1. นางสาวเกศินี  ผันผดุงทรัพย์
 
1. นางสาวปิยะนุช  อุดมศรี
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปิ่นรอด
 
1. MissMarianne  Danuco
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71 เงิน 16 1. นางสาวชิดชนก  สิงหไกรพันธ์
 
1. MissMarianne  Danuco
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายศรินทร์  สุระประเสริฐ์
 
1. Mr.๋Jerson  Gamalo
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 19 1. นายจิรพัฒน์  หลิน
 
1. นางสาวปิยะนุช  อุดมศรี
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมณิสรา  ฝึกฝน
2. นางสาวสิตานันท์  ศรีประเสริฐ์
 
1. นายพุฒิพงศ์  ตั้งอารมณ์สุข
2. MissCen  SI JING
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรพัชร์  เตชวัฒนมงคล
2. นางสาวรวิสรา  อยู่ยอด
 
1. นางสาววัลลภา  อุ่นหัตถประดิษฐ์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิติกรณ์  กิติยามาศ
2. นางสาวปรัศมิฐา  แซ่โง้ว
3. นางสาวฟารินดา  รักประดิษฐ์
4. นางสาววิริยา  รุมพล
5. นายเจนณรงค์  สิงห์คำ
 
1. นางสาววัลลภา  อุ่นหัตถประดิษฐ์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิรวรรณ  นุชา
2. นางสาวรื่นฤดี  ลาก๋าแก้ว
 
1. นายพุฒิพงศ์  ตั้งอารมณ์สุข
2. MissCen  SI JING
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมธุรส   สระบุตรดี
2. นายศรัณยู  ภุูคำวงษ์
 
1. นางสาววัลลภา  อุ่นหัตถประดิษฐ์
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  วงศ์วชิระกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ณัชชา  นพพรมงคล
 
1. นางสาวปิยะนุช  อุดมศรี
2. MissMarianne  Danuco
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปิยวัฒน์  ศรีไกรไทย
 
1. นางสาวปิยะนุช  อุดมศรี
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงกันตพร  กาลรบ
2. เด็กหญิงธนิษฐา  ถิ่นโพธิ์วงษ์
3. เด็กหญิงมิ่งกมล  ปัดตะละโพ
 
1. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.67 เงิน 15 1. นางสาวนิภาภรณ์  หินประกอบ
2. นางสาวพนมภรณ์  คุณารูป
3. นางสาววนัชพร  สามขุนทด
 
1. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 26 1. นายก้องภพ  ธัญญพุทธินนท์
2. นายวิศรุต  สมมุ่ง
 
1. นายธนาพล  ทองอ่อน
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  กฤษณะภูติ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ละหุกาญ
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  ภูสังข์
2. เด็กหญิงวามาลี  ภุูคำวงษ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวัน  ตะเพียนทอง
2. เด็กชายพงศธร  หลิน
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยุต  สุริยะภัทช์
2. นายสิชล  ฉายแก้ว
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชุติกานต์  กดนอก
2. เด็กหญิงบุณยนุช  ใคร่ครวญ
3. เด็กหญิงปิณณภัสร์  เจริญสุขวัฒนกิจ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ก่่อเกียรติอาภา
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 7 1. นายชยุต  สุริยะภัทช์
2. นายศุภกิจ  พรมฉิม
3. นายสิชล  ฉายแก้ว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ก่่อเกียรติอาภา
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 1. นายวิศรุต  สมมุ่ง
2. นายสิชล  ฉายแก้ว
 
1. นายธนาพล  ทองอ่อน
 
79 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกานต์  กดนอก
2. เด็กหญิงบุณยนุช  ใคร่ครวญ
3. เด็กหญิงปิณณภัสร์  เจริญสุขวัฒนกิจ
 
1. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
2. นายไชยพร  สุธารักษ์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองวิไล
2. เด็กชายพรรษชารักษ์  ไตรสมบัติ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เพลินมาลัย
 
1. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
2. นายไชยพร  สุธารักษ์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 71.75 เงิน 11 1. นางสาวธนารีย์  ธารดำรงค์
2. นางสาวปวัสดา  นามวัฒน์
3. นางสาววรรณรี  คำสมจิตร
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
82 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กชายชาญวิทย์  จำปีแก้ว
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  กฤษณะภูติ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ละหุกาญ
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 8 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  จำนงเพียร
2. เด็กหญิงศศินิภา  มณีรัตนกิตติกุล
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยา
 
1. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
2. นายไชยพร  สุธารักษ์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 72.67 เงิน 12 1. นางสาวกมลชนก  นทกุล
2. นางสาวศิรภัสสร  ทิมสังข์
3. นางสาวศิโรรัตน์  สวัสดิ์กิจ
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 11 1. เด็กหญิงปองกานต์  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงปุณณภา  วงศ์ษาบุตร
3. เด็กหญิงสุภัชญา  ต้นคำ
 
1. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
2. นายไชยพร  สุธารักษ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.67 ทอง 11 1. นางสาวปรัศมิฐา  แซ่โง้ว
2. นางสาวภัทรวดี  แซเติ๋น
3. นายศรัณยู  ภุูคำวงษ์
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร