สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทศภูมิ  พรประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภวิชช์  อรุณวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายตรีทเศศ  วิวิธวร
 
1. นางสาวพรรณวดี  ยืนยงค์นาน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนธรณ์  สวัสดิ์ศรี
2. นายวิทยา  โอซากิ
 
1. นางสุเนตรา  โพธิ์น้อย
2. นายอังชัญ  แสงแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายนวพล  สมบัติธีระ
 
1. นายพรภัทร  สินดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 1. นางสาวสุธินี  พานิชย์เจริญ
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ครองยุติ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติวัสส์  อัศวเลิศพลากร
2. นายธนวัฒน์  ศรวณีย์
3. นางสาวปิยาภา  ดิสนีเวทย์
 
1. นางรัตน์สุณี  สุขพณิชนันท์
2. นายปิยะพงษ์  กลางจอหอ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปวิช  ชัยสิรวัช
 
1. นายกิตตินันทน์  บุตะเคียน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภิตินันท์  เรืองชวลีย์
 
1. นายกิตตินันทน์  บุตะเคียน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายปุณยตว์  เรืองยังมี
 
1. นายกิตตินันทน์  บุตะเคียน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นายธัชพล  ทรรทรานนท์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฎิพล  แซ่ลี้
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชชยา  กิจเจริญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรนภา  ชัยประภา
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาธิป  ปีตวัฒนกุล
2. นางสาวณัฐชนัน  เกษธำรง
3. นางสาวณิชชยา  กิจเจริญ
4. นายธนวัฒน์  ยังทน
5. นายปิยวัฒน์  รอดทรัพย์
6. นายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
7. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
8. นายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
2. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
3. นายประสาร  วงศ์วิโรจน์รักษ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคณภรณ์  โพธิ์ขำ
2. นายจิรชาติ  สุขเจริญ
3. นายนัทสิทธิ์  วิบูลศิลป์โสภณ
4. นายรัชพล  เฟื่องคอน
5. นางสาวลลิตา   ทวิสกุลรัตน์
6. นายแดนสรวง  วงศ์สวรรคกร
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
2. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
3. นายอัครพล  อภิโช
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  ยังทน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกลันทิกา  อมรวรสิน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  ยังทน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญานิกา  แกล้วกสิกรรม
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาณิกา  ดีหลาย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทรวิมล  มาซิว
2. นางสาวนภัทร  อดุลยานุภาพ
3. นายบุริศร์  ตันปิชาติ
4. นายปรันตวัฒน์  มารวิชัย
5. นายปวเรศ  มาตสิมา
6. นายพชร  สินธาราประเสริฐ
7. นายพลภัทร  ทองนาคะ
8. นายพลวัฒน์  โรจน์นครินทร์
9. นางสาวพิมพ์นารา  พระสุนิน
10. นางสาวภูษณิศา   บูรณวนิช
11. นางสาวศศิภา  ชีวกมล
12. นางสาวเยาวลักษณ์  ทองปรีชา
 
1. นายศิลปชัย   พิมเนียม
2. นายศุภกร   แตงอ่อน
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์พิชชา  กุศลนุกร
2. นางสาวจิราภา  อินทบุหรั่น
3. นางสาวณัฐมน  พรหมจำปา
4. นางสาวปานวาด  ขอเจริญ
5. นางสาวรมิดา  เราอุปถัมภ์
6. นางสาววรลักษณ์  ดีแว่น
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
2. นางนงคลักษณ์  ฉิมพาลี
3. นางสาวพรพิมล  พันธ์พืช
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรัสลักษณ์ มินนี่  ตระกูลยิ่งยง
 
1. นายอภิวัฒ  ทองประดับ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์ชนก   แสงสวัสดิภากร
 
1. นายอภิวัฒ  ทองประดับ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลมาศ   สมุทรรัตนกุล
 
1. นางสาวสุพรพรรณ  ธีรวัฒน์วรกุล
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤตพร  อักษรนิตย์
2. นายณภัทร์  คงไสยภาคิน
3. นางสาววริศรา  ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
4. นางสาวศรุตยา  นาคมณฑนาคุ้ม
5. นายอานันท์  เนตรขจรวงศ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จรูญรักษ์
2. นางสาวอำภาพร  จิรธรรมโอภาส
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรรันดา   สิงห์โตทอง
2. นางสาวศรัณย์พร  ยินดีมาก
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ  ธิติโชติพันธุ์
2. นางสาวสุปรียา  สุดประเสริฐ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาราสตรี  เกิดสว่างเนตร
2. นางสาวนันทิชา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาววรกานต์  สมจิตต์
2. นางภารดี  อึงขจรกุล
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรับพร  ทับทิมไทย
2. นางสาวสโรชิณี  จิรังวรพจน์
 
1. นายชัชชัย  จิตต์ชุ่ม
2. นายชญศักดิ์  สนธิสกุล
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรัสลักษณ์ มินนี่  ตระกูลยิ่งยง
2. นายธารมีน  สุทธิอาคาร
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
2. นายชาครัตน์  บัวเกตุ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพฤกษพร   ตันติพูลผล
2. นางสาวมนสิกาญจน์   ดิษฐ์เจริญ
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
2. นางสาวมานิตา  ดวงสุดา
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรรณรัตน์  ทองแผ่น
 
1. นายกฤตพงศ์  มูลมี
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรมย์ธีรา  เล็บครุฑ
 
1. นางสาววรกานต์  สมจิตต์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกนารถ   ฤดีอมรเกียรติ
2. นางสาวกิตยากร   นนทภักดิ์
3. นางสาวฐิติวรดา   เบญจกวิน
4. นายนวพล   มงคลธีระสกุล
5. นางสาวปรางสุภา   น้อยนิมิตร
 
1. นางสาวสุปรียา  สุดประเสริฐ
2. นางสาวกันต์กนิษฐ  ธิติโชตพันธุ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตา  จั่นประดับ
2. นางสาวชัญญานุช  ไกรศรีพันธุ์
3. นางสาวณัฐธิดา  กรัณยากรณ์
4. นางสาวพัชรมณฑ์  เจริญชัย
5. นางสาวพัทรสิรา  ศุกระรงคะ
 
1. นางสาวกอบเกื้อ  คชเสนี
2. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนวพรรษ   สรรประสิทธิ์
2. นางสาวประกาย  ทองสาด
3. นางสาวพุธิตา  พุฒิพุฒชาติ
4. นางสาวภทรนันธ์  พุ่มมาก
5. นางสาวอภิชญา   ไทยเจริญ
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
2. นางสาวมานิตา  ดวงสุดา
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาธิปต์  พิชาดุลย์
2. นายวัฒนภูมิ  บุญเศษ
 
1. นางสาวปุณยวีร์  อินทร์คุ้มวงษ์
2. นายชาครัตน์  บัวเกตุ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เปล่งขำ
2. นางสาวสุภัสสรา   โพธิ์เย็น
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
2. นางสาวมานิตา  ดวงสุดา
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุพิชญา  สุภาเพียร
 
1. นางสาวพรรษประเวศ  สัตตบุษย์วรกุล
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยภัทร  เสริญสุขสัมฤทธิ์
2. นางสาวพิริยากร  เวศกาวี
 
1. นายนรากรณ์  จินพุทธ
2. นางพัชรา  คงแก้ว
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนดล  จิตต์ธรรมเลิศ
2. นายธนภูมิ   วรรณะพาหุณ
 
1. นายนรากรณ์  จินพุทธ
2. นางพัชรา  คงแก้ว
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภทร  เอี่ยมจันทน์
2. นายวรมันต์  ลอเสรีวานิช
 
1. นางพัชรา  คงแก้ว
2. นายนรากรณ์  จินพุทธ
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 1. นายศรวริศร์   บรรยง
2. นายศิวกร   เลิศไตรภิญโญ
 
1. นายนรากรณ์  จินพุทธ
2. นางพัชรา  คงแก้ว