สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายภาคิน  พรรณา
 
1. นายกิตตินันทน์  บุตะเคียน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวกุลธิดา  เสืองามเอี่ยม
2. นายฐิภากร  ฐิตะฐาน
3. นางสาวศุภิสรา  ยาพันธ์
 
1. นายกิตตินันทน์  บุตะเคียน
2. นายกิตติศักดิ์  คนแรงดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 5 1. นางสาวลลิตา   ทวิสกุลรัตน์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุรศักดิ์  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวอาริยา   วิวัฒน์เจริญกุล
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ  ธิติโชติพันธุ์
2. นายกฤตพงศ์  มูลมี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวณัฐกมล  คุณรัตนาภรณ์
2. นายอธิวรรธน์  ดีโป
 
1. นายนรากรณ์  จินพุทธ
2. นางพัชรา  คงแก้ว