สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายอนุสรณ์  แซ๋โล้ว
 
1. นางสุภัทชกรานต์  จึงอมรกิจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมชาย  จันเดื่อง
2. เด็กชายอนุชา  มากเจริญ
3. เด็กชายอภิยุช  โชตินุชิต
 
1. นายธนากฤช   ครุเจนธรรม
2. นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพศวีร์  บุญยม
2. นายพีรพัฒน์  บุญประสพ
3. นายรัฐธรรมนูญ  มณิชสาร
 
1. นายธนากฤช   ครุเจนธรรมม
2. นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายธนภัทร  สิงห์เดช
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไวทยะวานิชกุล
3. เด็กชายภานุพงศ์  ปิ่นอ่อน
 
1. นางสาวปรียารัตน์  สุวรรณโสภณ
2. นายปัญญา  ภิรมย์จันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 15 1. นายบุญนรินทร์  บรรพตสรากร
2. นายอลงกต  ศศิกาญจน์
3. นายเจริญทรัพย์  แดนกมล
 
1. นางสาวปรียารัตน์  สุวรรณโสภณ
2. นายปัญญา  ภิรมย์จันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปวรเดช  สายช่างทอง
2. เด็กชายสรวิชญ์  อู่ธาดาธนกุล
 
1. นายปัญญา  ภิรมย์จันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพงศ์  ขวัญตา
2. นายอรรครเดช  สุริอาสน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
2. นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นายธนกร  ถนอมสังข์
2. นายนนทกาญจน์  ประคองใจ
3. นายปฏิภาณ  กฤษฎารัตน์สกุล
4. นายรัตพงศ์  ขุนยาน
5. นายรุ่งฤทธิ์  เงินถาวร
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  จันหุณี
2. นายสุทธิพงษ์  นาคะไชย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษดา  ไกรยสิทธิ์
2. เด็กชายนราทร  ชมพูพื้น
3. เด็กชายภูมิรพี  ศรีขาว
4. เด็กชายสุรกิจ  สารคุณพิทักษ์
5. เด็กชายอโณทัย  เอกอโณทัย
 
1. นายธนากฤช   ครุเจนธรรมม
2. นายณัฎฐ์กวี  ลืนภูเขียว
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
2. นายสุริยัน  เขมเหลาะ
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวสุภาพ  การัมย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  แพทย์ประเสริฐ
2. นายภูวดล  รัตนเสรีประเสริฐ
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวสุภาพ  การัมย์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายนครินทร์  เตชะเจริญวัฒน์
2. เด็กชายโชติชนิต  รินทรเจริญ
 
1. นางสาวปนิดา  กิจธนรัตน์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุหงษา
2. เด็กชายธนวันต์  สิงห์สืบผล
 
1. นางสาวปนิดา  กิจธนรัตน์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 1. นายภัทรวิทย์  คงสกุล
2. นายรัชชานนท์  รักษาราชวิตร
 
1. นายณัฏฐ์กวี  ลืนภูเขียว
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.5 ทอง 5 1. นายกายสิทธิ์  บุญน้อย
2. นายภานุวัฒน์  รินทร์แก้ว
3. นายรัฐธรรมนูญ  มณิชสาร
 
1. นางมะลิวัน  ศิริพิพัฒนา
2. นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.58 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตพิชญ์  จันทร์แย้ม
2. นายกายสิทธิ์  บุญน้อย
3. นายยงยุทธ  เกตุพิบูลย์
 
1. นางมะลิวัน  ศิริพิพัฒนา
2. นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิทยา  อินทร์เพ็ง
2. นายวีรเชษฐ์  มีประเสริฐเลิศสุข
 
1. นายจารุวัชร  ภูมิพงศ์
2. นางสาวกรุณา  พิทักษ์ทนต์