สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายวสันต์  ทองเสริม
 
1. นางสุภัทชกรานต์  จึงอมรกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
 
1. นางบุษบา  วรเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 1. เด็กชายนัทธพงค์  โถคำนาม
 
1. นางบุษบา  วรเดช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 17 1. เด็กชายกิตติภพ  ตรีศิริลาภ
2. เด็กชายธนกร  ศรีพงษ์
3. เด็กชายวิชญ์พล  มุขยพงศ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เทียนมงคล
2. นางสาวน้ำหทัย  ศุภโชคเกษตรกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายธเนศพล  เดชาดวงสกุล
 
1. นายพุฒิพงค์  ปรีเปรม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.98 เงิน 13 1. เด็กชายกีรติ  สีวังไสย
2. เด็กชายพิทวัท  อินอัญชัญ
3. เด็กชายภูมิรพี  ศรีขาว
4. เด็กชายวรวุฒิ  เเซ่โง้ว
5. เด็กชายอุดม  มีสุข
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  จันหุณี
2. นายสุทธิพงษ์  นาคะไชย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.98 เงิน 6 1. นายทรงศักดิ์  ปัญญาธรักษ์
2. นายธนกร  อู่ธาดาธนกุล
3. นายธิติพัทธ์  ระพีธนะวัฒน์
4. นายสกลชวณนนท์  ไกรก่อกิจ
5. นายอนุสรณ์  แซ่โล้ว
 
1. นายธนากฤช   ครุเจนธรรมม
2. นางธัญพิมล  สุวรรณพักตร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 16 1. เด็กชายปวรเดช  สายช่างทอง
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  หาญนันทนาภรณ์
 
1. นางสาวอัญชลี  เครือชัย
2. นางจริยา  ภิริธิติมา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นายธรรมรัตน์  ทัศนารมย์
 
1. นายอนุชา  มีจันทร์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.99 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ธนิตนิธิพงศ์
2. เด็กชายธนดล  การัณย์โกวิท
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวสุภาพ  การัมย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 71.99 เงิน 5 1. นายนิติรักษ์  จันทแสง
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.67 เงิน 14 1. เด็กชายพีระพัฒน์  บุญประสพ
2. นายสุริยัน  เขมเหลาะ
3. นายหาญชัย  ธาราชีวิน
 
1. นางสาวบุษกร  เขียวมั่น
2. นางสาวน้ำหทัย  ศุภโชคเกษตรกุล
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.67 เงิน 11 1. เด็กชายนครินทร์  เตชะเจริญวัฒน์
2. เด็กชายโชติชนิต  รินทรเจริญ
 
1. นางสาวปนิดา  กิจธนรัตน์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  พงษ์เก่า
2. เด็กชายอโณทัย  เอกอโณทัย
 
1. นายณัฏฐ์กวี  ลืนภูเขียว
2. นางพัตรา  ยืนนาน
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ 1. นายธนาธิป  วิริยะเกียรติอมร
2. นายสุรินทร์  สีม่วง
3. นายอัมรินทร์  จิตต์สว่าง
 
1. นายจารุวัชร  ภูมิพงศ์
2. นางสาวกรุณา  พิทักษ์ทนต์