สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนกร  ฤกษ์ขนิษฐา
2. เด็กชายพิชิตชัย  สมศรี
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
2. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายนวพันธ์  อำรุงสถาพร
2. เด็กชายศักดิ์ศรัณย์  โพธิ์หลำ
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
2. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นายเกษมสันต์  อาจศิริ
 
1. นางสาวกมลพร  ดีประทีป
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายวทันยู  ณรงค์ธัญญา
 
1. นางสาวกมลพร  ดีประทีป
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 10 1. เด็กชายพงศธร  จันตาคำ
2. เด็กชายสิรวิชช  พะคะเวช
3. เด็กชายเกรียงไกร  ต้นตระชนิดา
 
1. นางสาวบุษกร  เขียวมั่น
2. นายสุทธิพงษ์  นาคะไชย์