สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  หาญนันทนาภรณ์
 
1. นางสาววัฒนา  ประสานทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 16 1. นายอัฏฐวุฒิ  แก้วศักดา
 
1. นายพานุพงษ์  วิจันทมุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนภัทร์  วัชรวิเชียรชัย
 
1. นางสาวสุพัตรา  เกตสิทธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายปารเมศ  กองชัย
2. เด็กชายปิติภาคย์  มีแสง
 
1. นางสาวชัชนันท์อร  แย้มยืนสุข
2. นายสันติภาพ  รอดสถิตย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 17 1. นายวสุ  ธาราทรัพย์
 
1. นายชมพล  พฤกษา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายศุภณัฏฐ์  เจริญปัญญานันท์
 
1. นายธนเดช  กิจศุภไพศาล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 16 1. นายอรรถวิทย์  อาชีพดี
 
1. นางสาววัฒนา  ประสานทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายทรงสถิต  เลิศมรรคา
2. เด็กชายธนภัทร์  วัชรวิเชียรชัย
3. เด็กชายวิชญ์พล  มุขยพงศ์
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
2. นางสาวอัจฉรา  หมื่นวงษ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 13 1. นายชัชระวี  สิริอภิบาล
2. นายสิโรฒม์  ติสสพงษ์กุล
3. นายอรรณพ  งามไมตรี
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ใบคำ
2. นางสาวพนิต  นิยมศิลป์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนฤบุตร  ทับทอง
2. เด็กชายอภิวิชญ์  อ่อนวงษ์
3. เด็กชายเก่งกล้า  เมฆกวี
 
1. นางสาวอัจฉรา  หมื่นวงษ์
2. นางสาวปรียารัตน์  สุวรรณโสภณ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชาตรี  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวกมลพร  ดีประทีป
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายพลกร  สลิลรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวชื่นจิตร  นิยมาภา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 16 1. นายณัฐพล  บุญอุ้ม
 
1. นายศรายุทธ  สมโนชัย