สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายวสันต์  ทองเสริม
 
1. นางสุภัทชกรานต์  จึงอมรกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
 
1. นางบุษบา  วรเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายอนุสรณ์  แซ๋โล้ว
 
1. นางสุภัทชกรานต์  จึงอมรกิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 1. เด็กชายนัทธพงค์  โถคำนาม
 
1. นางบุษบา  วรเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 17 1. เด็กชายกิตติภพ  ตรีศิริลาภ
2. เด็กชายธนกร  ศรีพงษ์
3. เด็กชายวิชญ์พล  มุขยพงศ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เทียนมงคล
2. นางสาวน้ำหทัย  ศุภโชคเกษตรกุล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  หาญนันทนาภรณ์
 
1. นางสาววัฒนา  ประสานทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 16 1. นายอัฏฐวุฒิ  แก้วศักดา
 
1. นายพานุพงษ์  วิจันทมุข
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนภัทร์  วัชรวิเชียรชัย
 
1. นางสาวสุพัตรา  เกตสิทธิ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายธเนศพล  เดชาดวงสกุล
 
1. นายพุฒิพงค์  ปรีเปรม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายปารเมศ  กองชัย
2. เด็กชายปิติภาคย์  มีแสง
 
1. นางสาวชัชนันท์อร  แย้มยืนสุข
2. นายสันติภาพ  รอดสถิตย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 17 1. นายวสุ  ธาราทรัพย์
 
1. นายชมพล  พฤกษา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายศุภณัฏฐ์  เจริญปัญญานันท์
 
1. นายธนเดช  กิจศุภไพศาล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 16 1. นายอรรถวิทย์  อาชีพดี
 
1. นางสาววัฒนา  ประสานทอง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายทรงสถิต  เลิศมรรคา
2. เด็กชายธนภัทร์  วัชรวิเชียรชัย
3. เด็กชายวิชญ์พล  มุขยพงศ์
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
2. นางสาวอัจฉรา  หมื่นวงษ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 13 1. นายชัชระวี  สิริอภิบาล
2. นายสิโรฒม์  ติสสพงษ์กุล
3. นายอรรณพ  งามไมตรี
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ใบคำ
2. นางสาวพนิต  นิยมศิลป์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมชาย  จันเดื่อง
2. เด็กชายอนุชา  มากเจริญ
3. เด็กชายอภิยุช  โชตินุชิต
 
1. นายธนากฤช   ครุเจนธรรม
2. นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพศวีร์  บุญยม
2. นายพีรพัฒน์  บุญประสพ
3. นายรัฐธรรมนูญ  มณิชสาร
 
1. นายธนากฤช   ครุเจนธรรมม
2. นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนฤบุตร  ทับทอง
2. เด็กชายอภิวิชญ์  อ่อนวงษ์
3. เด็กชายเก่งกล้า  เมฆกวี
 
1. นางสาวอัจฉรา  หมื่นวงษ์
2. นางสาวปรียารัตน์  สุวรรณโสภณ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายธนภัทร  สิงห์เดช
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไวทยะวานิชกุล
3. เด็กชายภานุพงศ์  ปิ่นอ่อน
 
1. นางสาวปรียารัตน์  สุวรรณโสภณ
2. นายปัญญา  ภิรมย์จันทร์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 15 1. นายบุญนรินทร์  บรรพตสรากร
2. นายอลงกต  ศศิกาญจน์
3. นายเจริญทรัพย์  แดนกมล
 
1. นางสาวปรียารัตน์  สุวรรณโสภณ
2. นายปัญญา  ภิรมย์จันทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปวรเดช  สายช่างทอง
2. เด็กชายสรวิชญ์  อู่ธาดาธนกุล
 
1. นายปัญญา  ภิรมย์จันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพงศ์  ขวัญตา
2. นายอรรครเดช  สุริอาสน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
2. นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนกร  ฤกษ์ขนิษฐา
2. เด็กชายพิชิตชัย  สมศรี
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
2. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายนวพันธ์  อำรุงสถาพร
2. เด็กชายศักดิ์ศรัณย์  โพธิ์หลำ
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
2. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.98 เงิน 13 1. เด็กชายกีรติ  สีวังไสย
2. เด็กชายพิทวัท  อินอัญชัญ
3. เด็กชายภูมิรพี  ศรีขาว
4. เด็กชายวรวุฒิ  เเซ่โง้ว
5. เด็กชายอุดม  มีสุข
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  จันหุณี
2. นายสุทธิพงษ์  นาคะไชย์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นายธนกร  ถนอมสังข์
2. นายนนทกาญจน์  ประคองใจ
3. นายปฏิภาณ  กฤษฎารัตน์สกุล
4. นายรัตพงศ์  ขุนยาน
5. นายรุ่งฤทธิ์  เงินถาวร
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  จันหุณี
2. นายสุทธิพงษ์  นาคะไชย์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนสิทธิ์  แสงสว่าง
2. เด็กชายพิพัฒน์  เตชะวัฒนานันท์
3. เด็กชายภูมิพิรัฐ  ระยับศรี
4. เด็กชายรณชัย  แซ่ตั้ง
5. เด็กชายอนุชา  มากเจริญ
 
1. นายธนากฤช   ครุเจนธรรมม
2. นางสาวระวีพรรณ  สยนานนท์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.98 เงิน 6 1. นายทรงศักดิ์  ปัญญาธรักษ์
2. นายธนกร  อู่ธาดาธนกุล
3. นายธิติพัทธ์  ระพีธนะวัฒน์
4. นายสกลชวณนนท์  ไกรก่อกิจ
5. นายอนุสรณ์  แซ่โล้ว
 
1. นายธนากฤช   ครุเจนธรรมม
2. นางธัญพิมล  สุวรรณพักตร์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษดา  ไกรยสิทธิ์
2. เด็กชายนราทร  ชมพูพื้น
3. เด็กชายภูมิรพี  ศรีขาว
4. เด็กชายสุรกิจ  สารคุณพิทักษ์
5. เด็กชายอโณทัย  เอกอโณทัย
 
1. นายธนากฤช   ครุเจนธรรมม
2. นายณัฎฐ์กวี  ลืนภูเขียว
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศธร  จันตาคำ
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  จันหุณี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 16 1. เด็กชายปวรเดช  สายช่างทอง
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  หาญนันทนาภรณ์
 
1. นางสาวอัญชลี  เครือชัย
2. นางจริยา  ภิริธิติมา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐนนท์  วีรธรรมสาธิต
2. นายบุณนรินทร์  บรรพตสรากร
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  จันหุณี
2. นางสาวอัญชลี  เครือชัย
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชาตรี  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวกมลพร  ดีประทีป
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นายเกษมสันต์  อาจศิริ
 
1. นางสาวกมลพร  ดีประทีป
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายวทันยู  ณรงค์ธัญญา
 
1. นางสาวกมลพร  ดีประทีป
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเผ่าพงษ์  เพชรสิม
 
1. นางสาวกมลพร  ดีประทีป
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นายธรรมรัตน์  ทัศนารมย์
 
1. นายอนุชา  มีจันทร์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายพลกร  สลิลรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวชื่นจิตร  นิยมาภา
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 16 1. นายณัฐพล  บุญอุ้ม
 
1. นายศรายุทธ  สมโนชัย
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.99 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ธนิตนิธิพงศ์
2. เด็กชายธนดล  การัณย์โกวิท
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวสุภาพ  การัมย์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
2. นายสุริยัน  เขมเหลาะ
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวสุภาพ  การัมย์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 71.99 เงิน 5 1. นายนิติรักษ์  จันทแสง
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤตฐนน  ตรีศิริลาภ
2. นายกิตติภูมิ  เพ็งบุญ
3. นายจิรัฏฐ์  จันทร์จรุงจิต
4. นายณัฐดนัย  อิทธิพงษ์วัฒน์
5. นายพงษ์วรรฒน์  ธรรมชุตินันท์
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวสุภาพ  การัมย์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  แพทย์ประเสริฐ
2. นายภูวดล  รัตนเสรีประเสริฐ
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวสุภาพ  การัมย์
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 10 1. เด็กชายพงศธร  จันตาคำ
2. เด็กชายสิรวิชช  พะคะเวช
3. เด็กชายเกรียงไกร  ต้นตระชนิดา
 
1. นางสาวบุษกร  เขียวมั่น
2. นายสุทธิพงษ์  นาคะไชย์
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.67 เงิน 14 1. เด็กชายพีระพัฒน์  บุญประสพ
2. นายสุริยัน  เขมเหลาะ
3. นายหาญชัย  ธาราชีวิน
 
1. นางสาวบุษกร  เขียวมั่น
2. นางสาวน้ำหทัย  ศุภโชคเกษตรกุล
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.67 เงิน 11 1. เด็กชายนครินทร์  เตชะเจริญวัฒน์
2. เด็กชายโชติชนิต  รินทรเจริญ
 
1. นางสาวปนิดา  กิจธนรัตน์
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายนครินทร์  เตชะเจริญวัฒน์
2. เด็กชายโชติชนิต  รินทรเจริญ
 
1. นางสาวปนิดา  กิจธนรัตน์
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุหงษา
2. เด็กชายธนวันต์  สิงห์สืบผล
 
1. นางสาวปนิดา  กิจธนรัตน์
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  พงษ์เก่า
2. เด็กชายอโณทัย  เอกอโณทัย
 
1. นายณัฏฐ์กวี  ลืนภูเขียว
2. นางพัตรา  ยืนนาน
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 1. นายภัทรวิทย์  คงสกุล
2. นายรัชชานนท์  รักษาราชวิตร
 
1. นายณัฏฐ์กวี  ลืนภูเขียว
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.5 ทอง 5 1. นายกายสิทธิ์  บุญน้อย
2. นายภานุวัฒน์  รินทร์แก้ว
3. นายรัฐธรรมนูญ  มณิชสาร
 
1. นางมะลิวัน  ศิริพิพัฒนา
2. นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.58 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตพิชญ์  จันทร์แย้ม
2. นายกายสิทธิ์  บุญน้อย
3. นายยงยุทธ  เกตุพิบูลย์
 
1. นางมะลิวัน  ศิริพิพัฒนา
2. นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์
 
54 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรายุ  ศรสืบสันธุ์
 
1. นายจารุวัชร  ภูมิพงศ์
 
55 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ 1. นายธนาธิป  วิริยะเกียรติอมร
2. นายสุรินทร์  สีม่วง
3. นายอัมรินทร์  จิตต์สว่าง
 
1. นายจารุวัชร  ภูมิพงศ์
2. นางสาวกรุณา  พิทักษ์ทนต์
 
56 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิทยา  อินทร์เพ็ง
2. นายวีรเชษฐ์  มีประเสริฐเลิศสุข
 
1. นายจารุวัชร  ภูมิพงศ์
2. นางสาวกรุณา  พิทักษ์ทนต์