สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายศรุจ  พงศ์คณิสราพร
 
1. นางสรวงนภัส  ชั้นโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายกษิเดช  นาครักษา
2. เด็กชายชัยณรงค์  แซ่จิว
3. เด็กชายชัยวัฒน์  วงษ์วรภาส
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  พูลสาริกิจ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ลำจรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศ์พล  สันวิรส
2. เด็กชายพุฒิเมธ  ทัพไชย
 
1. นางสาวอัครพร  สีดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายกันทรากร  ดุษฎีวิโรฒ
 
1. นายกันทรากร   ดุษฎีวิโรจน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรัตถกร   ตั้งเกียรติไกร
2. นายศุภกิตติ์  โชคชัยเจริญพร
3. นายโชติวัฒน์    คุณะธนานนท์
 
1. นางนิตยา  เพ็ชรศรี
2. นางสาวสุกัญญา  อังก์สิริทรัพย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายกนต์ธีร์  ดีโลก
2. เด็กชายพิชญุตม์  วัชรกาฬ
3. เด็กชายวศิน  โยชนัง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินกองงาม
2. นางสาวชมภูนุช  จันทร์แสง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณฐกร  โมลา
2. นายปภพ  แฟงทอง
3. นายหฤษฎ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  บูรณะ
2. นางสาวพรพิมล  เขียวปิง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธนากร  จำปานคร
2. เด็กชายปกรณ์  เหล่าพงศ์โชติเดชา
 
1. นายพงศ์  เทพอัครพงศ์
2. นายพิพากษา  บุญฤทธิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ 1. นายติณณภพ  ลี
2. นายธีรเจต  เอี่ยมพันธ์
3. นายนิพนธ์  แม้นวงศ์เดือน
4. นายสิบปกร  โค้วเจริญ
5. นายเทวธน  มั่นวิมล
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นางสาวสุพรรณี  ภาคแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิระเดช  พัดชา
2. นายบุลากร  หลิวนำชัย
3. นายภัทรกร  จันทดวง
4. นายรวิพล  เส็นยีหีม
5. นายอัครวัฒน์  เทพนวล
 
1. นายพนธกร   สุขประเสริฐ
2. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐชนน  มากนวล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อัศวเสนา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.65 ทอง 7 1. นายชยุต  อู่ทรัพย์เจริญชัย
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤชพล  จันทรประทักษ์
2. นายสรัญวุฐิ  กันมินทร์
 
1. นางสาวสุภรณ์  มั่นความดี
2. นางสาวปุณณวรรณ  นุ่มประสงค์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  สมาลีย์
2. เด็กชายธราดล  คำวัน
3. เด็กชายภูดิศ  สินขุนทด
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
2. นายกรัญยศ   ขาวพราย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมกฤต  อุ่นแก้ว
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายครองไทย  อยู่ดี
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรธวัช  ตันสุธรรม
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพุทธพรต  ละออซุ่นใช้
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตติพงษ์  ประมวลสุข
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรเมธ  ศุณะมาลัย
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรธวัช  ตันสุธรรม
2. เด็กชายคมกฤต  อุ่นแก้ว
3. เด็กชายจิตติพงษ์  ประมวลสุข
4. เด็กชายจิตบุณย์  สายวายุกุล
5. นายจิรเมธ  ศุณะมาลัย
6. เด็กชายธนากร  เลิศวิริยะธรรม
7. นายปราโมทย์   เที่ยงตรง
8. เด็กชายพีรพงศ์  จงวัฒนาศิลป์กุล
9. นายพุทธพรต  ละออซุ่นใช้
10. เด็กชายภูเบศร์   เถาปฐม
11. เด็กชายมนตรี  เกตุแก้ว
12. เด็กชายหนุ่ม  เลิศดุลย์
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
2. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
3. นายกิติกร  พนัส
4. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  สันติจาตุรนต์
3. นายติณณ์  จันทพจน์
4. นายรวิชญ์  อาสน์สถิตย์
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
2. นายจักรกริช  จูฑะวิภาต
3. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรเทพ  ศรีพุฒ
 
1. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรวิชญ์  อาสน์สถิตย์
 
1. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายกฤตพล  พวงบุบผา
2. เด็กชายคุณานนท์  เชื้อดวงผุย
3. เด็กชายชยพงศ์  จิตรีพรต
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  พอใจ
5. เด็กชายธนัตถ์ดนัย  สุริกะปกรณ์กุล
6. เด็กชายพลกร  ไตรรัตน์
7. เด็กชายภัทรภณ  จอนสมจิตร์
8. เด็กชายภูษิต  ปราบสงคราม
9. เด็กชายมหัทธนะ  สันติสุขสกุล
10. เด็กชายสิทธิชัย  ตะละภัฏ
11. เด็กชายอธิวัฒน์  ฝองวิริยะกุล
12. เด็กชายอนรรฆ  เอื่ยมบวรลาภ
 
1. นายจักรกรืช  จูฑะวิภาต
2. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
3. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
4. นายกิติกร  พนัส
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายคุณากร  ประชาภิญโญ
2. เด็กชายธีร์วศิน  ชัยโศภิน
3. เด็กชายพัทรพงศ์  ขะบูรณ์
4. เด็กชายพิเชฐ  เจริญศรีศิลป์
5. เด็กชายภูเบศร์   แย้มเดช
6. เด็กชายหะเบส  แซ่ซึง
7. เด็กชายอนาวิล  แหลมทองสวัสดิ์
 
1. นายกิติกร  พนัส
2. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
3. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
4. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 1. นายกิตติภูมิ  พรายชุม
2. นายณัฐวุฒิ  ทิพย์โกศลวงค์
3. นายธนพนธ์  เริงวิจิตรา
4. นายพงศ์เทพ  แซ่ลิ้ม
5. นายสรวิชญ์  ไชยแขวง
6. นายสุรศักดิ์  เวียงวิเศษ
7. นายโชติธนินท์  ศักดิ์จริยาชัย
 
1. นายกิติกร  พนัส
2. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
3. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
4. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.6 ทอง 5 1. เด็กชายโชติบุตร  ตันศิริ
 
1. นายจตุรงค์  วรรธนะเมทนี
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายลีออน  โคล
 
1. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรวัฒน์  แก้วเขียว
2. นายจีรภัคร  แท่นบุบผา
3. นายธีรภัทร  ทินาทิน
4. นายธีรเมศร์  เกษมศักดิ์วีรกุล
5. นายพงษ์ศักดิ์  มหาคุณากร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิพัฒน์ภิญโญยศ
2. นางสาวพีราพร  ขยันสำรวจ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉัตตริน  ตันหิรัญมาศ
2. นายฐิติกร  ศรีรงค์ทอง
3. นายศิโรจน์  แก้วแจ่มจันทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  มิ่งขวัญ
2. นางสาวเมทิกา  แสงวิรุณ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนาธิป  ชัยเจริญ
2. เด็กชายพิพัฒน์  ประจักษ์วงศ์
 
1. นางสาวบุปผา  ไทยกิ่ง
2. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายพนาธร  ประเสริฐศรีพัฒนะ
2. นายพฤฒิพล  จิตรเจริจกิจ
 
1. นายสกล  ชุนถนอม
2. นางกฤษณา  ลาละคร
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวสุพล   ไสยาสารสุข
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แตงภู่
 
1. นายนครินทร์  สุกใส
2. นางสาวธนัญญาณ์  สมหวัง
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิกร  ทัศนา
2. เด็กชายไกรยุทธ  จันทนะสุคนธ์
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 4 1. นายณัฐนันท์  ลิขิตสมบูรณ์
2. นายธนาวุฒิ  วัฒนศริ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 1. นายกวิน  สุวรรณณัฐวิภา
2. นายกิตติวัชร  บุญเพียร
 
1. นางสาวบุปผา  ไทยกิ่ง
2. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
 
38 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรณ์มงคล  ฉัตรสุพลหิรัญ
2. เด็กชายนนท์ธวัตน์  แก้วมีศรี
3. เด็กชายภูเบศ  เหรียญกนกกุล
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสุภาวดี  ปฐมพุทธิธรรม
 
39 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤช  กาญจนนีมานนท์
2. นายธนบดี  วรกิจธำรงค์
3. นายภราดล  นวลพิน
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
40 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจารุเดช  เจตนา
2. เด็กชายชนภัทร   พรหมสุทธิ์
3. เด็กชายปราบดา  สุดตา
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
41 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิต  เสลามาศสกุล
2. นายกันตินันท์  ฐิติยานันท์
3. นายปวิธชาติ  โรจน์จักรวาฬ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
42 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรณ์มงคล  ฉัตรสุพลหิรัญ
2. เด็กชายนนท์ธวัตน์  แก้วมีศรี
3. เด็กชายภูเบศ  เหรียญกนกกุล
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิ์ช่วย
 
43 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพกร  ลีวิริยะกุล
2. นายพีรวิชญ์  สีลพิพัฒน์
3. นายเมธาวี  เอกสมุทรชัย
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
44 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติคุณ  เลิศไกร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีเมือง
3. เด็กชายไกรสิงห์  คมศรีโสรัตน์
 
1. นางธิดาพร  คำจีน
2. นางสาวสุธาสินี  พรมทา