สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายจิรเมธ  ยังคงวิรัชพร
 
1. นางสรวงนภัส  ชั้นโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมี
 
1. นายนพรัตน์  รัตนวิชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายสรัญวุฒิ  กันมินทร์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ลำจรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายณรัณ  วงศ์วุฒิสาโรช
2. เด็กชายธนภูมิ  แซ่จึง
 
1. นายนพรัตน์  รัตนวิชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายพายโอห์ม  โพธิ์ไทย
 
1. นายอดิพล  แจ้งเจริญ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายธนกฤต  ทันดอน
2. เด็กชายภูมิวิทย์  คิดเจริญสุข
3. เด็กชายอาศิระ  ไกรสร
 
1. นางสาวณัฐฐิกานต์  ทองลาย
2. นางพิสุทธิ์ศิลป์  โพธิอะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลมารค   แดงเผือก
2. เด็กชายธนภัทร   บูรณะประเสริฐสุข
3. เด็กชายสาริทธิ์   โจปะระ
 
1. นางเพชรรัตน์   พงษ์ประดิษฐ
2. นายพชร  นันทสกุลวิโรจน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายณัฎฐ์พงศ์  หลากสุขถม
2. นายธนกร  เอื้อสุขกุล
3. นายนภพล   รูปสังข์
 
1. นางสุทธิลักษณ์  เคนโยธา
2. นางสาวณปภาพร  จันทร์ดวง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายธนากร  สุยะนันทน์
2. นายธนาคาร  ชื่นแพ
3. นายภูมิ์หิรัญ  หินสุวรรณ
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
2. นายกรัญยศ   ขาวพราย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75.33 เงิน 4 1. เด็กชายหนุ่ม  เลิศดุลย์
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75 เงิน 13 1. นายธนดล  กังอิ่ม
2. นายพลัฏฐ์  สิรภพวงศ์สกุล
3. นายพีรกานต์  ทั่งทอง
4. นายสหรัฐ  เรืองขจร
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
2. นายจักรกริช  จูฑะวิภาต
3. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.67 เงิน 6 1. นายสรัญวุฐิ  กันมินทร์
 
1. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายพงศ์เทพ  แซ่ลิ้ม
 
1. นายกิติกร  พนัส
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายกฤษดา  รุ่งสันเทียะ
2. นายกิตติ  รัตนศรี
3. นายกิตติภูมิ  พรายชุม
4. นายณัฐวุฒิ  ทิพย์โกศลวงศ์
5. นายธนพนธ์  เริงวิจิตรา
6. นายธเนศพลณัท  แซ่ตั้ง
7. นายพงศ์เทพ  แซ่ลิ้ม
8. นายพันธสรณ์  บางยี่ขัน
9. นายสุรศักดิ์  เวียงวิเศษ
10. นายโชติธนินท์  ศักดิ์จริยาชัย
 
1. นายกิติกร  พนัส
2. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
3. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
4. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
5. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 9 1. เด็กชายธนายุต  เชื้อจิตรนุกูล
 
1. นางสาวจตุรงค์  วรรธนะเมทนี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70.2 เงิน 5 1. นายกฤตพัฒน์  พิทักษ์ธรรม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อภิโชคไชย
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.33 เงิน 10 1. นายฐิติกร  ศรีรงค์ทอง
2. นายพายโอห์ม  โพธิ์ไทย
 
1. นางสาวพีราพร  ขยันสำรวจ
2. นางสาวอมรรัตน์  ประเสริฐเวศยากร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.33 เงิน 6 1. นายณธิบดี  ขาวบริสุทธิ์
2. นายพิชชา่  เพ็งศาสตร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิพัฒน์ภิญโญยศ
2. นางสาวพีราพร  ขยันสำรวจ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 70.84 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูวภัท  ลีลารัศมีพรพันธ์
2. นายอนันดา  อมรวรกุล
 
1. นางสาวสุพรรณ  ปานสีทอง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายธนัญธร  ปัญญางาม
2. นายรัชพล  กึกก้องกิจ
 
1. นางสาวภัทรภร  สมานสวน
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.99 เงิน 6 1. นายนัทธี  นัทธีเขต
2. นายปราชญ์ก่อบุญ  วังไพบูลย์
3. นายอริยชัย  กริชจนรัช
4. นายอาทิตย์  ลาวัณย์ศิริ
5. นายเผดิมพงษ์  จงแพทย์
 
1. นางสาวพีราพร  ขยันสำรวจ
2. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิ์ช่วย
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูธเนศ  เอียดจุ้ย
2. นายรัชชวัสส์  วิลัยรักษ์
 
1. นายนครินทร์  สุกใส
2. นางสาวธนัญญาณ์  สมหวัง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายณัฐชนน  ประเสริฐวิริยะ
2. นายธีรศักดิ์  คำลือ
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  ชื่นจิตร์
2. เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  สุริยะไสว
3. เด็กชายสุภากร  สว่างอารมณ์
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส