สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีวิเชียร
 
1. นางสาวอัครพร  สีดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นายอภิชาติ  แซ่หลิว
 
1. นางกนกศรี  มิตรานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายณฐกร  จันกล้า
 
1. นางสาวเกษรา  อรรคฮาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นายธนวัฒน์  หวังแสงอรุณ
 
1. นางสาวเขมณัฏฐ์  สุวรรณวีระกำธร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นายกิตติพศ  กิตติกรเดโช
2. นายบุญเชิด  เลิศบุญยพันธ์
3. นายอนันดา  หมัดสี
 
1. นางสาวชุติมา  ประยงค์
2. นางกนกศรี  มิตรานนท์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายตรัยเมษ   จินดาอินทร์
2. นายธีระวัฒน์   ศูนย์ตรง
3. นายเอกนนท์   ศุภตรัยวรพงศ์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์   มะโนแจ่ม
2. นางศิรินญา   ธนัชกาญจน์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นายก้าวกล้า   จันทะศิริ
2. นายวุฒิชัย   ไวติดต่อ
3. นายวุฒิพงษ์   กลางประพันธ์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์   มะโนแจ่ม
2. นายอนุชิต  โฉมศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรภาส    บุญสม
2. นายถิรธวัช   จันเสรีกร
 
1. นายอนุชิต  โฉมศรี
2. นายเทพชา  บารมี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายคณิน  ธัมวิสุทธิวรากร
2. เด็กชายภูมิ  เกษมรับพร
 
1. นางสาวธาริดา  โชคนรนิธิ
2. นางสาวทิพย์สุดา  กันทัศ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  หมีพลัด
2. เด็กชายวีรภัทร   รอดรักษา
3. เด็กชายสมบูรณ์  ลิน
 
1. นางสาวรัตน์ชนัญญา   เกตุมาลา
2. นางสาวสุชัญญา  คงสุวรรณ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายวงศกร  วรรณศิลปชัย
2. นายศุภฤกษ์  ชีพสาทิศ
3. นายสรวงศ์  เลิศมงคลรัตน์
 
1. นางสุทธิลักษณ์  เคนโยธา
2. นางสาวณปภาพร  จันทร์ดวง
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐวิพล   บุญแสงชัยธวัฒน์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ดีสม
 
1. นายทีปกร  หาญวิสุทธิ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นายณัฐโชติ   พุทธิธนะโชติ
2. นายเมธาวี  เอกสมุทรชัย
 
1. นางสุทธิลักษณ์  เคนโยธา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 1. เด็กชายปรเมษฐ์  สีเชียงหา
2. เด็กชายศุภณัฐ  ชาญศิขริน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  นาคมาลี
2. นายวิภู  ฝาเรือนดี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนิสร  คงไข่
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นายดุษฎี  ถิรธนกุล
 
1. นายกรัญยศ   ขาวพราย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายอรรถกร  กล่อมรอด
 
1. นายกรัญยศ   ขาวพราย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 23 1. นายอนุรักษ์  ศิริพัฒนสัมพันธ์
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 15 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปิยะสุวรรณวานิช
2. เด็กชายจิรวัฒน์  อุ่นใจ
3. เด็กชายเศรษฐสิริ  ชนะภัย
 
1. นางสาวจิราภา  บุตรสะตะราช
2. นางสาวสรีวัน  ศุภฤกษ์ชาติกุล
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายพิริยพงษ์  วิริยะพันธ์
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  แตงโสภา
 
1. นางสาวบุปผา  ไทยกิ่ง
2. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 7 1. เด็กชายธิติวุฒิ  อุปจันทร์
2. เด็กชายธีรชัยชาญ  พิมพ์สมแดง
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
22 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตามตะวัน  สีเกี๋ยง
2. เด็กชายนิธิโชติ  สมบัติวงค์
3. เด็กชายวริทธ์นันท์  อินตรา
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
23 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 6 1. นายจิรภาส  บุญสม
2. นายถิรธวัช  จันเสรีกร
3. นายธนาวุฒิ  วัฒนศริ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายคริษฐ์  เริ่มฤดี
2. นายชวณิฐ  ชาติปรีชากุล
3. นายติณห์  หริสมบัติ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส