สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายถนอมพงศ์  ช่วยบำรุง
2. นายรณฤทธิ์  ปลื้มถนอม
 
1. นายอดิพล  แจ้งเจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภูรินัฐ   พฤกษ์กานนท์
 
1. นางศิรินญา  ธนัชกาญจน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพิชญุตม์  วัชรกาฬ
2. เด็กชายสมบูรณ์  ลิน
 
1. นายพิพากษา  บุญฤทธิ์
2. นางสาวชมพูนุท  บัวเงิน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนพ  เจริญสิทธิพันธ์
 
1. นายเทพชา  บารมี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 1. นายจรัญ  วรรณธนวิจารณ์
 
1. นางสาวชมพูนุท  บัวเงิน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 22 1. นายนวพล  ราญมีชัย
 
1. นางสาวพรพิมล  พูลรส
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชลมารค  แตงเผือก
 
1. นายพิสุทธิ์ศิลป์  โพธิอะ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 15 1. นายพรหมทรัพย์  ธำรงค์สุนทร
 
1. นางสาวพรพิมล  พูลรส
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนพัฒน์   สงวนศรี
2. เด็กชายนิธิศ  เกศกะงาม
3. เด็กชายศิขรินทร์   ทัศนเสรี
 
1. นางสาวรัตน์ชนัญญา   เกตุมาลา
2. นายทศพล  เปรี่ยมพิมาย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 5 1. นายวรเมธ  ป้องความดี
2. นายวสวัตติ์  เพิ่มพูนทวีทรัพย์
3. นายอาทิตย์  มงศิริ
 
1. นางสาวรัตน์ชนัญญา   เกตุมาลา
2. นางจิราวรรณ  วงษ์แหวน
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจาตุรนต์  เดชานำวงศ์
2. เด็กชายภัทรพล  นวินนราณกรณ์
 
1. นายประนอม  พุกสุริย์วงษ์
2. นายสัญชัย  สรวงศิริ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 1. นายตฤณ  ผ่องใส
2. นายพีรวุฒิ  กระจังทอง
 
1. นายสัญชัย  สรวงศิริ
2. นายณพล  เพ็งแป้น
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปฏิภาณ  ปัดถามัง
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 1. นายพีรวิชญ์  ผลเจริญสุข
 
1. นายกรัญยศ   ขาวพราย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายภีรเดช  เดชะวงศ์อนันต์
 
1. นายกรัญยศ   ขาวพราย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐกิต์  เต็งสุวรรณ์
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอรรถวิทย์  ดวงดึง
 
1. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายคุณานนต์  แซ่จิว
2. เด็กชายภูริณัฐ  หาญสุวานนท์
 
1. นางกฤษณา  ลาระคร
2. นายสกล  ชุนถนอม
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 7 1. นายกันตภณ  รุจิจนากุล
2. นายพีรพันธุ์  ทองวิไลพรรณ
 
1. นายนครินทร์  สุกใส
2. นางสาวธนัญญาณ์  สมหวัง
 
20 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายภัคพล  รังสรรค์มณีนิล
2. นายภาณุพงศ์  บุญอุ้ม
3. นายสหัสวรรษ   จีระพันธ์
 
1. นายสุภวัช  เชาวน์เกษม
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายบวรรัตน์  มากมณี
2. นายอนุชิต  ล้ำเลิศ
3. นายอังศวีร์  ศรีเลิศวานิช
 
1. นายสุภวัช  เชาวน์เกษม