สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีวิเชียร
 
1. นางสาวอัครพร  สีดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นายอภิชาติ  แซ่หลิว
 
1. นางกนกศรี  มิตรานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายณฐกร  จันกล้า
 
1. นางสาวเกษรา  อรรคฮาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นายธนวัฒน์  หวังแสงอรุณ
 
1. นางสาวเขมณัฏฐ์  สุวรรณวีระกำธร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายจิรเมธ  ยังคงวิรัชพร
 
1. นางสรวงนภัส  ชั้นโรจน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายศรุจ  พงศ์คณิสราพร
 
1. นางสรวงนภัส  ชั้นโรจน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมี
 
1. นายนพรัตน์  รัตนวิชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายสรัญวุฒิ  กันมินทร์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ลำจรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายกษิเดช  นาครักษา
2. เด็กชายชัยณรงค์  แซ่จิว
3. เด็กชายชัยวัฒน์  วงษ์วรภาส
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  พูลสาริกิจ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ลำจรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นายกิตติพศ  กิตติกรเดโช
2. นายบุญเชิด  เลิศบุญยพันธ์
3. นายอนันดา  หมัดสี
 
1. นางสาวชุติมา  ประยงค์
2. นางกนกศรี  มิตรานนท์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายณรัณ  วงศ์วุฒิสาโรช
2. เด็กชายธนภูมิ  แซ่จึง
 
1. นายนพรัตน์  รัตนวิชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายถนอมพงศ์  ช่วยบำรุง
2. นายรณฤทธิ์  ปลื้มถนอม
 
1. นายอดิพล  แจ้งเจริญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศ์พล  สันวิรส
2. เด็กชายพุฒิเมธ  ทัพไชย
 
1. นางสาวอัครพร  สีดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายพายโอห์ม  โพธิ์ไทย
 
1. นายอดิพล  แจ้งเจริญ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภูรินัฐ   พฤกษ์กานนท์
 
1. นางศิรินญา  ธนัชกาญจน์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายกันทรากร  ดุษฎีวิโรฒ
 
1. นายกันทรากร   ดุษฎีวิโรจน์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายตรัยเมษ   จินดาอินทร์
2. นายธีระวัฒน์   ศูนย์ตรง
3. นายเอกนนท์   ศุภตรัยวรพงศ์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์   มะโนแจ่ม
2. นางศิรินญา   ธนัชกาญจน์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายธนกฤต  ทันดอน
2. เด็กชายภูมิวิทย์  คิดเจริญสุข
3. เด็กชายอาศิระ  ไกรสร
 
1. นางสาวณัฐฐิกานต์  ทองลาย
2. นางพิสุทธิ์ศิลป์  โพธิอะ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นายก้าวกล้า   จันทะศิริ
2. นายวุฒิชัย   ไวติดต่อ
3. นายวุฒิพงษ์   กลางประพันธ์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์   มะโนแจ่ม
2. นายอนุชิต  โฉมศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพิชญุตม์  วัชรกาฬ
2. เด็กชายสมบูรณ์  ลิน
 
1. นายพิพากษา  บุญฤทธิ์
2. นางสาวชมพูนุท  บัวเงิน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรภาส    บุญสม
2. นายถิรธวัช   จันเสรีกร
 
1. นายอนุชิต  โฉมศรี
2. นายเทพชา  บารมี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนพ  เจริญสิทธิพันธ์
 
1. นายเทพชา  บารมี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 1. นายจรัญ  วรรณธนวิจารณ์
 
1. นางสาวชมพูนุท  บัวเงิน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายคณิน  ธัมวิสุทธิวรากร
2. เด็กชายภูมิ  เกษมรับพร
 
1. นางสาวธาริดา  โชคนรนิธิ
2. นางสาวทิพย์สุดา  กันทัศ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 22 1. นายนวพล  ราญมีชัย
 
1. นางสาวพรพิมล  พูลรส
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชลมารค  แตงเผือก
 
1. นายพิสุทธิ์ศิลป์  โพธิอะ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 15 1. นายพรหมทรัพย์  ธำรงค์สุนทร
 
1. นางสาวพรพิมล  พูลรส
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลมารค   แดงเผือก
2. เด็กชายธนภัทร   บูรณะประเสริฐสุข
3. เด็กชายสาริทธิ์   โจปะระ
 
1. นางเพชรรัตน์   พงษ์ประดิษฐ
2. นายพชร  นันทสกุลวิโรจน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรัตถกร   ตั้งเกียรติไกร
2. นายศุภกิตติ์  โชคชัยเจริญพร
3. นายโชติวัฒน์    คุณะธนานนท์
 
1. นางนิตยา  เพ็ชรศรี
2. นางสาวสุกัญญา  อังก์สิริทรัพย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  หมีพลัด
2. เด็กชายวีรภัทร   รอดรักษา
3. เด็กชายสมบูรณ์  ลิน
 
1. นางสาวรัตน์ชนัญญา   เกตุมาลา
2. นางสาวสุชัญญา  คงสุวรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายณัฎฐ์พงศ์  หลากสุขถม
2. นายธนกร  เอื้อสุขกุล
3. นายนภพล   รูปสังข์
 
1. นางสุทธิลักษณ์  เคนโยธา
2. นางสาวณปภาพร  จันทร์ดวง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนพัฒน์   สงวนศรี
2. เด็กชายนิธิศ  เกศกะงาม
3. เด็กชายศิขรินทร์   ทัศนเสรี
 
1. นางสาวรัตน์ชนัญญา   เกตุมาลา
2. นายทศพล  เปรี่ยมพิมาย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายวงศกร  วรรณศิลปชัย
2. นายศุภฤกษ์  ชีพสาทิศ
3. นายสรวงศ์  เลิศมงคลรัตน์
 
1. นางสุทธิลักษณ์  เคนโยธา
2. นางสาวณปภาพร  จันทร์ดวง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายกนต์ธีร์  ดีโลก
2. เด็กชายพิชญุตม์  วัชรกาฬ
3. เด็กชายวศิน  โยชนัง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินกองงาม
2. นางสาวชมภูนุช  จันทร์แสง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณฐกร  โมลา
2. นายปภพ  แฟงทอง
3. นายหฤษฎ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  บูรณะ
2. นางสาวพรพิมล  เขียวปิง
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐวิพล   บุญแสงชัยธวัฒน์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ดีสม
 
1. นายทีปกร  หาญวิสุทธิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นายณัฐโชติ   พุทธิธนะโชติ
2. นายเมธาวี  เอกสมุทรชัย
 
1. นางสุทธิลักษณ์  เคนโยธา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธนากร  จำปานคร
2. เด็กชายปกรณ์  เหล่าพงศ์โชติเดชา
 
1. นายพงศ์  เทพอัครพงศ์
2. นายพิพากษา  บุญฤทธิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกนกพิชญ์  สัมฤทธิ์สุทธิ์
2. เด็กชายธนากร  จำปานคร
 
1. นายพงศ์  เทพอัครพงษ์
2. นายพิพากษา  บุญฤทธิ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 5 1. นายวรเมธ  ป้องความดี
2. นายวสวัตติ์  เพิ่มพูนทวีทรัพย์
3. นายอาทิตย์  มงศิริ
 
1. นางสาวรัตน์ชนัญญา   เกตุมาลา
2. นางจิราวรรณ  วงษ์แหวน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ 1. นายติณณภพ  ลี
2. นายธีรเจต  เอี่ยมพันธ์
3. นายนิพนธ์  แม้นวงศ์เดือน
4. นายสิบปกร  โค้วเจริญ
5. นายเทวธน  มั่นวิมล
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นางสาวสุพรรณี  ภาคแก้ว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิระเดช  พัดชา
2. นายบุลากร  หลิวนำชัย
3. นายภัทรกร  จันทดวง
4. นายรวิพล  เส็นยีหีม
5. นายอัครวัฒน์  เทพนวล
 
1. นายพนธกร   สุขประเสริฐ
2. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐชนน  มากนวล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อัศวเสนา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.65 ทอง 7 1. นายชยุต  อู่ทรัพย์เจริญชัย
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 1. เด็กชายปรเมษฐ์  สีเชียงหา
2. เด็กชายศุภณัฐ  ชาญศิขริน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  นาคมาลี
2. นายวิภู  ฝาเรือนดี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤชพล  จันทรประทักษ์
2. นายสรัญวุฐิ  กันมินทร์
 
1. นางสาวสุภรณ์  มั่นความดี
2. นางสาวปุณณวรรณ  นุ่มประสงค์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจาตุรนต์  เดชานำวงศ์
2. เด็กชายภัทรพล  นวินนราณกรณ์
 
1. นายประนอม  พุกสุริย์วงษ์
2. นายสัญชัย  สรวงศิริ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 1. นายตฤณ  ผ่องใส
2. นายพีรวุฒิ  กระจังทอง
 
1. นายสัญชัย  สรวงศิริ
2. นายณพล  เพ็งแป้น
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปฏิภาณ  ปัดถามัง
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 1. นายพีรวิชญ์  ผลเจริญสุข
 
1. นายกรัญยศ   ขาวพราย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนิสร  คงไข่
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายภีรเดช  เดชะวงศ์อนันต์
 
1. นายกรัญยศ   ขาวพราย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐกิต์  เต็งสุวรรณ์
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นายดุษฎี  ถิรธนกุล
 
1. นายกรัญยศ   ขาวพราย
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายอรรถกร  กล่อมรอด
 
1. นายกรัญยศ   ขาวพราย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 23 1. นายอนุรักษ์  ศิริพัฒนสัมพันธ์
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  สมาลีย์
2. เด็กชายธราดล  คำวัน
3. เด็กชายภูดิศ  สินขุนทด
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
2. นายกรัญยศ   ขาวพราย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายธนากร  สุยะนันทน์
2. นายธนาคาร  ชื่นแพ
3. นายภูมิ์หิรัญ  หินสุวรรณ
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
2. นายกรัญยศ   ขาวพราย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมกฤต  อุ่นแก้ว
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75.33 เงิน 4 1. เด็กชายหนุ่ม  เลิศดุลย์
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายครองไทย  อยู่ดี
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรธวัช  ตันสุธรรม
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพุทธพรต  ละออซุ่นใช้
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตติพงษ์  ประมวลสุข
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรเมธ  ศุณะมาลัย
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรธวัช  ตันสุธรรม
2. เด็กชายคมกฤต  อุ่นแก้ว
3. เด็กชายจิตติพงษ์  ประมวลสุข
4. เด็กชายจิตบุณย์  สายวายุกุล
5. นายจิรเมธ  ศุณะมาลัย
6. เด็กชายธนากร  เลิศวิริยะธรรม
7. นายปราโมทย์   เที่ยงตรง
8. เด็กชายพีรพงศ์  จงวัฒนาศิลป์กุล
9. นายพุทธพรต  ละออซุ่นใช้
10. เด็กชายภูเบศร์   เถาปฐม
11. เด็กชายมนตรี  เกตุแก้ว
12. เด็กชายหนุ่ม  เลิศดุลย์
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
2. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
3. นายกิติกร  พนัส
4. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  สันติจาตุรนต์
3. นายติณณ์  จันทพจน์
4. นายรวิชญ์  อาสน์สถิตย์
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
2. นายจักรกริช  จูฑะวิภาต
3. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75 เงิน 13 1. นายธนดล  กังอิ่ม
2. นายพลัฏฐ์  สิรภพวงศ์สกุล
3. นายพีรกานต์  ทั่งทอง
4. นายสหรัฐ  เรืองขจร
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
2. นายจักรกริช  จูฑะวิภาต
3. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.67 เงิน 6 1. นายสรัญวุฐิ  กันมินทร์
 
1. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรเทพ  ศรีพุฒ
 
1. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรวิชญ์  อาสน์สถิตย์
 
1. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอรรถวิทย์  ดวงดึง
 
1. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายพงศ์เทพ  แซ่ลิ้ม
 
1. นายกิติกร  พนัส
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายกฤตพล  พวงบุบผา
2. เด็กชายคุณานนท์  เชื้อดวงผุย
3. เด็กชายชยพงศ์  จิตรีพรต
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  พอใจ
5. เด็กชายธนัตถ์ดนัย  สุริกะปกรณ์กุล
6. เด็กชายพลกร  ไตรรัตน์
7. เด็กชายภัทรภณ  จอนสมจิตร์
8. เด็กชายภูษิต  ปราบสงคราม
9. เด็กชายมหัทธนะ  สันติสุขสกุล
10. เด็กชายสิทธิชัย  ตะละภัฏ
11. เด็กชายอธิวัฒน์  ฝองวิริยะกุล
12. เด็กชายอนรรฆ  เอื่ยมบวรลาภ
 
1. นายจักรกรืช  จูฑะวิภาต
2. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
3. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
4. นายกิติกร  พนัส
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายคุณากร  ประชาภิญโญ
2. เด็กชายธีร์วศิน  ชัยโศภิน
3. เด็กชายพัทรพงศ์  ขะบูรณ์
4. เด็กชายพิเชฐ  เจริญศรีศิลป์
5. เด็กชายภูเบศร์   แย้มเดช
6. เด็กชายหะเบส  แซ่ซึง
7. เด็กชายอนาวิล  แหลมทองสวัสดิ์
 
1. นายกิติกร  พนัส
2. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
3. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
4. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 1. นายกิตติภูมิ  พรายชุม
2. นายณัฐวุฒิ  ทิพย์โกศลวงค์
3. นายธนพนธ์  เริงวิจิตรา
4. นายพงศ์เทพ  แซ่ลิ้ม
5. นายสรวิชญ์  ไชยแขวง
6. นายสุรศักดิ์  เวียงวิเศษ
7. นายโชติธนินท์  ศักดิ์จริยาชัย
 
1. นายกิติกร  พนัส
2. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
3. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
4. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายกฤษดา  รุ่งสันเทียะ
2. นายกิตติ  รัตนศรี
3. นายกิตติภูมิ  พรายชุม
4. นายณัฐวุฒิ  ทิพย์โกศลวงศ์
5. นายธนพนธ์  เริงวิจิตรา
6. นายธเนศพลณัท  แซ่ตั้ง
7. นายพงศ์เทพ  แซ่ลิ้ม
8. นายพันธสรณ์  บางยี่ขัน
9. นายสุรศักดิ์  เวียงวิเศษ
10. นายโชติธนินท์  ศักดิ์จริยาชัย
 
1. นายกิติกร  พนัส
2. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
3. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
4. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
5. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายหนุ่ม  เลิศดุลย์
 
1. นายกิติกร  พนัส
2. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 9 1. เด็กชายธนายุต  เชื้อจิตรนุกูล
 
1. นางสาวจตุรงค์  วรรธนะเมทนี
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70.2 เงิน 5 1. นายกฤตพัฒน์  พิทักษ์ธรรม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อภิโชคไชย
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.6 ทอง 5 1. เด็กชายโชติบุตร  ตันศิริ
 
1. นายจตุรงค์  วรรธนะเมทนี
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 -    
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายลีออน  โคล
 
1. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 -    
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.33 เงิน 10 1. นายฐิติกร  ศรีรงค์ทอง
2. นายพายโอห์ม  โพธิ์ไทย
 
1. นางสาวพีราพร  ขยันสำรวจ
2. นางสาวอมรรัตน์  ประเสริฐเวศยากร
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.33 เงิน 6 1. นายณธิบดี  ขาวบริสุทธิ์
2. นายพิชชา่  เพ็งศาสตร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิพัฒน์ภิญโญยศ
2. นางสาวพีราพร  ขยันสำรวจ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 70.84 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูวภัท  ลีลารัศมีพรพันธ์
2. นายอนันดา  อมรวรกุล
 
1. นางสาวสุพรรณ  ปานสีทอง
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายธนัญธร  ปัญญางาม
2. นายรัชพล  กึกก้องกิจ
 
1. นางสาวภัทรภร  สมานสวน
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.99 เงิน 6 1. นายนัทธี  นัทธีเขต
2. นายปราชญ์ก่อบุญ  วังไพบูลย์
3. นายอริยชัย  กริชจนรัช
4. นายอาทิตย์  ลาวัณย์ศิริ
5. นายเผดิมพงษ์  จงแพทย์
 
1. นางสาวพีราพร  ขยันสำรวจ
2. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิ์ช่วย
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรวัฒน์  แก้วเขียว
2. นายจีรภัคร  แท่นบุบผา
3. นายธีรภัทร  ทินาทิน
4. นายธีรเมศร์  เกษมศักดิ์วีรกุล
5. นายพงษ์ศักดิ์  มหาคุณากร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิพัฒน์ภิญโญยศ
2. นางสาวพีราพร  ขยันสำรวจ
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 15 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปิยะสุวรรณวานิช
2. เด็กชายจิรวัฒน์  อุ่นใจ
3. เด็กชายเศรษฐสิริ  ชนะภัย
 
1. นางสาวจิราภา  บุตรสะตะราช
2. นางสาวสรีวัน  ศุภฤกษ์ชาติกุล
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉัตตริน  ตันหิรัญมาศ
2. นายฐิติกร  ศรีรงค์ทอง
3. นายศิโรจน์  แก้วแจ่มจันทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  มิ่งขวัญ
2. นางสาวเมทิกา  แสงวิรุณ
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนาธิป  ชัยเจริญ
2. เด็กชายพิพัฒน์  ประจักษ์วงศ์
 
1. นางสาวบุปผา  ไทยกิ่ง
2. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายคุณานนต์  แซ่จิว
2. เด็กชายภูริณัฐ  หาญสุวานนท์
 
1. นางกฤษณา  ลาระคร
2. นายสกล  ชุนถนอม
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายพนาธร  ประเสริฐศรีพัฒนะ
2. นายพฤฒิพล  จิตรเจริจกิจ
 
1. นายสกล  ชุนถนอม
2. นางกฤษณา  ลาละคร
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายพิริยพงษ์  วิริยะพันธ์
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  แตงโสภา
 
1. นางสาวบุปผา  ไทยกิ่ง
2. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูธเนศ  เอียดจุ้ย
2. นายรัชชวัสส์  วิลัยรักษ์
 
1. นายนครินทร์  สุกใส
2. นางสาวธนัญญาณ์  สมหวัง
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวสุพล   ไสยาสารสุข
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แตงภู่
 
1. นายนครินทร์  สุกใส
2. นางสาวธนัญญาณ์  สมหวัง
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิกร  ทัศนา
2. เด็กชายไกรยุทธ  จันทนะสุคนธ์
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 7 1. เด็กชายธิติวุฒิ  อุปจันทร์
2. เด็กชายธีรชัยชาญ  พิมพ์สมแดง
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายณัฐชนน  ประเสริฐวิริยะ
2. นายธีรศักดิ์  คำลือ
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 7 1. นายกันตภณ  รุจิจนากุล
2. นายพีรพันธุ์  ทองวิไลพรรณ
 
1. นายนครินทร์  สุกใส
2. นางสาวธนัญญาณ์  สมหวัง
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 4 1. นายณัฐนันท์  ลิขิตสมบูรณ์
2. นายธนาวุฒิ  วัฒนศริ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
104 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตามตะวัน  สีเกี๋ยง
2. เด็กชายนิธิโชติ  สมบัติวงค์
3. เด็กชายวริทธ์นันท์  อินตรา
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
105 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 6 1. นายจิรภาส  บุญสม
2. นายถิรธวัช  จันเสรีกร
3. นายธนาวุฒิ  วัฒนศริ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 1. นายกวิน  สุวรรณณัฐวิภา
2. นายกิตติวัชร  บุญเพียร
 
1. นางสาวบุปผา  ไทยกิ่ง
2. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
 
107 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรณ์มงคล  ฉัตรสุพลหิรัญ
2. เด็กชายนนท์ธวัตน์  แก้วมีศรี
3. เด็กชายภูเบศ  เหรียญกนกกุล
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสุภาวดี  ปฐมพุทธิธรรม
 
108 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤช  กาญจนนีมานนท์
2. นายธนบดี  วรกิจธำรงค์
3. นายภราดล  นวลพิน
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
109 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจารุเดช  เจตนา
2. เด็กชายชนภัทร   พรหมสุทธิ์
3. เด็กชายปราบดา  สุดตา
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
110 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิต  เสลามาศสกุล
2. นายกันตินันท์  ฐิติยานันท์
3. นายปวิธชาติ  โรจน์จักรวาฬ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
111 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  ชื่นจิตร์
2. เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  สุริยะไสว
3. เด็กชายสุภากร  สว่างอารมณ์
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
112 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายคริษฐ์  เริ่มฤดี
2. นายชวณิฐ  ชาติปรีชากุล
3. นายติณห์  หริสมบัติ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
113 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรณ์มงคล  ฉัตรสุพลหิรัญ
2. เด็กชายนนท์ธวัตน์  แก้วมีศรี
3. เด็กชายภูเบศ  เหรียญกนกกุล
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิ์ช่วย
 
114 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพกร  ลีวิริยะกุล
2. นายพีรวิชญ์  สีลพิพัฒน์
3. นายเมธาวี  เอกสมุทรชัย
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
115 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติคุณ  เลิศไกร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีเมือง
3. เด็กชายไกรสิงห์  คมศรีโสรัตน์
 
1. นางธิดาพร  คำจีน
2. นางสาวสุธาสินี  พรมทา
 
116 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายภัคพล  รังสรรค์มณีนิล
2. นายภาณุพงศ์  บุญอุ้ม
3. นายสหัสวรรษ   จีระพันธ์
 
1. นายสุภวัช  เชาวน์เกษม
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายบวรรัตน์  มากมณี
2. นายอนุชิต  ล้ำเลิศ
3. นายอังศวีร์  ศรีเลิศวานิช
 
1. นายสุภวัช  เชาวน์เกษม