สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  คำสีเขียว
 
1. นางสาวมะลิ  ศรีสุทโท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 11 1. นางสาวศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวชุติมา  การะภักดี
2. นางสาวพิมรดา  ไกลจัตุรัส
3. นางสาวสุรีรัตน์  ชูคำมั่น
 
1. นายวีรพล  ธรรมรักษ์
2. นายอานนท์  ธิติคุณากร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.66 ทอง 4 1. นายจีรวงศ์  แสนสุข
2. นายชาญชัย  มุลตรีบุตร
3. นางสาวพงศ์ผกา  หงษ์โต
4. นายภาสวุฒิ  เลิศโรจนชูสิทธิ์
5. นายศิริศักดิ์  สร้างไธสง
 
1. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
2. นายรณชัย  สิงห์คำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาลิกา  ถาวรวงศ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทองสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทศพล  ชำนาญศึก
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  หฤทัยสิริรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 5 1. เด็กชายวิสิฐ  ศิลาขาว
2. เด็กหญิงสายธาร  ราษฎร์นิยม
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
2. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.16 ทอง 4 1. นายธนบูรณ์  ตั้งปณิธานนท์
2. นางสาวปวรรณรัตน์  ไพโสภา
 
1. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
2. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 22 1. นายธนธรณ์  สักโก
2. นายวันชนะ  ใจกำแหง
 
1. นายรณชัย   สิงห์คำ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์พลอย  สุขลิ้ม
2. นางสาวภัทราภรณ์  วงศ์นุช
3. นางสาวสิรินาถ  สุริเย
 
1. นางสาวอาภา  จิตต์มั่นการ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ