สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวสุวิมล  คณฑา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 19 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ชินคำ
 
1. นายถนอม  พรมสุวรรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวสุภาวดี  เชวงหัตถวนิช
 
1. นายถนอม  พรมสุวรรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 18 1. เด็กหญิงณิชาดา  วัชรโชควรากุล
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ภานุมาศ
3. เด็กชายพีรวัส  โพธิ์จันทร์
 
1. นายถนอม  พรมสุวรรณ์
2. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงปาลิกา  ถาวรวงศ์
3. เด็กชายปิติวัชระ  หังสสูต
 
1. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
2. นางปิ่นฤทัย  ติวาสนันท์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายก้องภพ  คราดสูงเนิน
2. เด็กชายเจษฎา  แสนหาสิ่ว
 
1. นางสาวจริยา  ทศพร
2. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นายนโรดม  สุรโชติจำรูญ
 
1. นางสาวจริยา  ทศพร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กชายก้องภพ  คราดสูงเนิน
2. เด็กชายเจษฎา  แสนหาสิ่ว
3. เด็กชายโกเมน  กลิ่นจันทร์
 
1. นายวีรพล  ธรรมรักษ์
2. นายอานนท์  ธิติคุณากร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.99 เงิน 14 1. นางสาวจันทราทิพย์  พรมพลเมือง
2. นางสาวธนัชชา  สุเมโธ
3. นายนนทวัฒน์  กนิษฐเสน
4. นางสาวสิรินาถ  สริเย
5. นางสาวสุพันนิกา  หล้าหิบ
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
2. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 70.65 เงิน 6 1. นางสาวกฤษดาพร  บัวจันทร์
2. นางสาวชาลินี  ุร่งโรจน์
3. นางสาวณัฐณิชา  พรรณโทมุท
4. นางสาวพงศ์ผกา  หงษ์โต
5. นางสาวพิมพ์พลอย  สุขลิ้ม
6. นางสาววรรณิษา  บาลี
7. นางสาวสิริขวัญ  เงางาม
8. นางสาวสุจิตรา  ไชยพาพิมพ์
9. นางสาวสุภาวดี  เชวงหัตถวนิช
10. นางสาวสุวนัน  ทรัพย์รุ่งวัฒนา
 
1. นายรัฐกร  สุขอ้วน
2. นายอาณัคิ  สำเร
3. นายอาณัติ  สำเร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นายทศพล  ชำนาญศึก
 
1. นางสาวศรินยา  หุ่นฉายศรี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุปรา
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  เตจา
3. เด็กชายธนบดี  วัฒนชัย
4. เด็กชายเจษฎากร  กอบมณีรัตน์
5. เด็กชายโตมร  มูลคำ
 
1. นางสาวฟารีดา  สีดนาสด์
2. นางสาวสุดาดวง  แก้วสวัสดิ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายปิติวัชระ  หังสสูต
2. เด็กชายพรเทพ  แพ่งสภา
 
1. นางสาวมุจลินทร์  แสงสุวอ
2. นางสาวจารวี  เทียนสมจิตร
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 19 1. นางสาวฉัตรฑริกา  เทียนบาง
2. นางสาวชุติมา  เอี่ยมเยี่ยมดี
3. นางสาวศิรินันท์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรรณิกา  รัตนธรรม
2. เด็กหญิงพรวลัญจ์  เนตเสน
 
1. นางธัญชนก  พงเจริญ
2. นายรณชัย  สิงห์คำ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70.67 เงิน 16 1. นางสาวฐานิศรัตน์  สหกิจชัชวาล
2. นางสาวพิมพ์มาดา  กรุ่นสูงเนิน
 
1. นางธัญชนก  พงเจริญ
2. นายรณชัย  สิงห์คำ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79.75 เงิน 7 1. นางสาวปนัดดา  ทองทา
2. นางสาวสุภาวดี  กิ่งโพธิ์
3. นางสาวเสาวนีย์  ศิลาขาว
 
1. นางสาวชนิกา  อุ่นใจ
2. นางธัญชนก  พงเจริญ