สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงพิมพ์  จิตศศิวิมล
 
1. นางสาวมะลิ  ศรีสุทโท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 1. นางสาววิภาดา  วิเชียรสรรค์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสาริศา  แสงทิม
 
1. นางสาวมะลิ  ศรีสุทโท
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นางสาวธัญญ์วาริน  สุทธิประภาทิพย์
2. นางสาวพีรยา  ภู่พงษ์
 
1. นายนิรันดร์  แก้วนันทะ
2. นายอัฐกาล  ย้อยพระจันทร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อาจคงหาญ
 
1. นายสมคิด  ประสานพิมพ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายคณนาถ  ศรีลิ้มพงษ์
 
1. นายสมคิด  ประสานพิมพ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 24 1. นายจิรวัฒน์  ธีระนาวีกุล
 
1. นายสมคิด  ประสานพิมพ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นายชัชวาล  แก้วตั้งขึ้น
 
1. Mr.Issagani  E.Acosta
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 63.99 ทองแดง 11 1. เด็กชายคณนาถ  ศรีลิ้มพงษ์
2. เด็กหญิงณิชาดา  วัชรโชควรากุล
 
1. MissFeng  He
2. นางสาววิภาวรรณ  กันยา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  สิทธิ
2. เด็กชายณภัทร  หุ่นศาสตร์
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หอมจันทร์
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 4 1. นางสาวจันทราทิพย์  พรมพลเมือง
2. นางสาวปวรรณรัตน์  ไพโสภา
3. นางสาวศิริเพ็ญ  ใจดี
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
2. นางสาวมะลิ  สุทโท
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 22 1. นายชยานันท์  บุญนาค
2. นายธนกฤต  โชติชัยยะกิจ
 
1. นายรณชัย  สิงห์คำ
2. นางธัญชนก  พงเจริญ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 9 1. นายจิรวัฒน์  ธีระนาวีกุล
2. นายชัชวาล  แก้วตั้งขึ้น
 
1. นายรณชัย  สิงห์คำ
2. นายจรัส  พงเจริญ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 10 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  เสนารักษ์
2. เด็กชายพงศธร  แสงชูวงศ์
 
1. นางธัญชนก  พงเจริญ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ