สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวญาณิศา  เกิดสินธุ์
2. นายธนภูมิ  ตั้งปณิธานนท์
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  สุพอ
 
1. นายถนอม  พรมสุวรรณ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เศวตวงศ์สกุล
 
1. นายกฤษณ์  กรุณ์ดิลก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพิชญา  พูลแช่ม
 
1. นายกฤษณ์  กรุณ์ดิลก
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 17 1. นางสาวกุลสตรี  คล้ายดารา
2. นายธนพร  ขำเจริญ
3. นางสาวพานเพชร  เอกบวรภาค
 
1. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
2. นางสาวจริยา  ทศพร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 25 1. นายพลพัฒน์  สงวนสิริกุล
 
1. นายมงคล  รังษีสุวกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงสว่าง
2. เด็กชายปิติวัชระ  หังสสูต
3. เด็กชายเจษฎากร  กอบมณีรัตน์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรมสิทธิ์
2. นางสาวอรจิรา  พลสุวรรณ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 13 1. นายนโรดม  สุรโชติจำรูญ
2. นายพลพัฒน์  สงวนสิริกุล
3. นางสาวศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรมสิทธิ์
2. นางสาวอรจิรา  พลสุวรรณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายชวกร  รัตนวงศ์พิบูลย์
2. เด็กชายนันธวัฒน์  ประสพชัยอุดม
 
1. นายสมชาต  บุญเจือ
2. นายอัฐกาล  ย้อยพระจันทร์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยทองศรี
2. เด็กหญิงเบญญาภา  หวง
 
1. นางสาวธิดา  วิชาธร
2. นางสาวสมใจ   เพียรมานะกิจ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 12 1. นางสาววิภาวี  บัวแก้ว
2. นางสาวศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวธิดา  วิชาธร
2. นางสาวสมใจ  เพียรมานะกิจ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายชัชวาล  แก้วตั้งขึ้น
 
1. นายสมคิด  ประสานพิมพ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพัณณิตา  หล้าบุษสี
2. เด็กหญิงรัญชิดา  พลทา
 
1. นายสมคิด  ประสานพิมพ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายอนุตตร  เนียมกุลรักษ์
 
1. นายณัฏฐภูมินทร์  สุวรรณรงค์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นายเมธี  จินตนาโกศล
 
1. นางสาวมุจลินทร์  แสงสุวอ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายคณนาถ  ศรีลิ้มพงษ์
2. เด็กชายจักรภัทร  ทับไทย
 
1. นายรณชัย   สิงห์คำ
2. นายจรัส  พงเจริญ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธิติวัฒน์  ช้างแดง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ม่วงไหม
 
1. นายจรัส  พงเจริญ
2. นายรณชัย  สิงห์คำ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 9 1. นายธนเลิศ  พรรณหาญ
2. นางสาววิสาชล  ดอกบัว
 
1. นายจรัส  พงเจริญ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 11 1. นายวัชชิรพงศ์  ผาทอง
2. นายศุภกร  ม่วงอยู่
 
1. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
2. นายจรัส  พงเจริญ