สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  คำสีเขียว
 
1. นางสาวมะลิ  ศรีสุทโท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวสุวิมล  คณฑา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงพิมพ์  จิตศศิวิมล
 
1. นางสาวมะลิ  ศรีสุทโท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 1. นางสาววิภาดา  วิเชียรสรรค์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสาริศา  แสงทิม
 
1. นางสาวมะลิ  ศรีสุทโท
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 11 1. นางสาวศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 19 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ชินคำ
 
1. นายถนอม  พรมสุวรรณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวสุภาวดี  เชวงหัตถวนิช
 
1. นายถนอม  พรมสุวรรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 18 1. เด็กหญิงณิชาดา  วัชรโชควรากุล
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ภานุมาศ
3. เด็กชายพีรวัส  โพธิ์จันทร์
 
1. นายถนอม  พรมสุวรรณ์
2. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวญาณิศา  เกิดสินธุ์
2. นายธนภูมิ  ตั้งปณิธานนท์
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  สุพอ
 
1. นายถนอม  พรมสุวรรณ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 -    
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฉัตรฑริกา  เทียนบาง
2. นางสาวศิรินันท์  โพธิ์ศิริ
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
2. นางสาวมะลิ  ศรีสุทโท
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พรมพันธ์
2. เด็กชายเจษฎา  แสนหาสิ่ว
 
1. นางสาวมะลิ  ศรีสุทโท
2. นายถนอม  พรมสุวรรณ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปิยทัศน์  แก้วก้อย
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เศวตวงศ์สกุล
 
1. นายกฤษณ์  กรุณ์ดิลก
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพิชญา  พูลแช่ม
 
1. นายกฤษณ์  กรุณ์ดิลก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รองหานาม
2. เด็กหญิงทักษพร  คำมุก
3. เด็กหญิงนันทพร  มีฟัก
 
1. นางปิ่นฤทัย  ติวาสนันท์
2. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงปาลิกา  ถาวรวงศ์
3. เด็กชายปิติวัชระ  หังสสูต
 
1. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
2. นางปิ่นฤทัย  ติวาสนันท์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 17 1. นางสาวกุลสตรี  คล้ายดารา
2. นายธนพร  ขำเจริญ
3. นางสาวพานเพชร  เอกบวรภาค
 
1. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
2. นางสาวจริยา  ทศพร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายก้องภพ  คราดสูงเนิน
 
1. นายมงคล  รังษีสุวกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 25 1. นายพลพัฒน์  สงวนสิริกุล
 
1. นายมงคล  รังษีสุวกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายก้องภพ  คราดสูงเนิน
2. เด็กชายเจษฎา  แสนหาสิ่ว
 
1. นางสาวจริยา  ทศพร
2. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นายนโรดม  สุรโชติจำรูญ
 
1. นางสาวจริยา  ทศพร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีรวัส  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงสว่าง
2. เด็กชายปิติวัชระ  หังสสูต
3. เด็กชายเจษฎากร  กอบมณีรัตน์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรมสิทธิ์
2. นางสาวอรจิรา  พลสุวรรณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 13 1. นายนโรดม  สุรโชติจำรูญ
2. นายพลพัฒน์  สงวนสิริกุล
3. นางสาวศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรมสิทธิ์
2. นางสาวอรจิรา  พลสุวรรณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กชายก้องภพ  คราดสูงเนิน
2. เด็กชายเจษฎา  แสนหาสิ่ว
3. เด็กชายโกเมน  กลิ่นจันทร์
 
1. นายวีรพล  ธรรมรักษ์
2. นายอานนท์  ธิติคุณากร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวชุติมา  การะภักดี
2. นางสาวพิมรดา  ไกลจัตุรัส
3. นางสาวสุรีรัตน์  ชูคำมั่น
 
1. นายวีรพล  ธรรมรักษ์
2. นายอานนท์  ธิติคุณากร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นางสาวธัญญ์วาริน  สุทธิประภาทิพย์
2. นางสาวพีรยา  ภู่พงษ์
 
1. นายนิรันดร์  แก้วนันทะ
2. นายอัฐกาล  ย้อยพระจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายชวกร  รัตนวงศ์พิบูลย์
2. เด็กชายนันธวัฒน์  ประสพชัยอุดม
 
1. นายสมชาต  บุญเจือ
2. นายอัฐกาล  ย้อยพระจันทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนินนาท  โคกสีนอก
2. เด็กชายอนันตสิน  เป้ก้า
 
1. นายสมชาต  บุญเจือ
2. นายอัฐกาล  ย้อยพระจันทร์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.99 เงิน 14 1. นางสาวจันทราทิพย์  พรมพลเมือง
2. นางสาวธนัชชา  สุเมโธ
3. นายนนทวัฒน์  กนิษฐเสน
4. นางสาวสิรินาถ  สริเย
5. นางสาวสุพันนิกา  หล้าหิบ
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
2. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.66 ทอง 4 1. นายจีรวงศ์  แสนสุข
2. นายชาญชัย  มุลตรีบุตร
3. นางสาวพงศ์ผกา  หงษ์โต
4. นายภาสวุฒิ  เลิศโรจนชูสิทธิ์
5. นายศิริศักดิ์  สร้างไธสง
 
1. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
2. นายรณชัย  สิงห์คำ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาลิกา  ถาวรวงศ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทองสุข
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทศพล  ชำนาญศึก
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  หฤทัยสิริรัตน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 5 1. เด็กชายวิสิฐ  ศิลาขาว
2. เด็กหญิงสายธาร  ราษฎร์นิยม
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
2. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.16 ทอง 4 1. นายธนบูรณ์  ตั้งปณิธานนท์
2. นางสาวปวรรณรัตน์  ไพโสภา
 
1. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
2. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 70.65 เงิน 6 1. นางสาวกฤษดาพร  บัวจันทร์
2. นางสาวชาลินี  ุร่งโรจน์
3. นางสาวณัฐณิชา  พรรณโทมุท
4. นางสาวพงศ์ผกา  หงษ์โต
5. นางสาวพิมพ์พลอย  สุขลิ้ม
6. นางสาววรรณิษา  บาลี
7. นางสาวสิริขวัญ  เงางาม
8. นางสาวสุจิตรา  ไชยพาพิมพ์
9. นางสาวสุภาวดี  เชวงหัตถวนิช
10. นางสาวสุวนัน  ทรัพย์รุ่งวัฒนา
 
1. นายรัฐกร  สุขอ้วน
2. นายอาณัคิ  สำเร
3. นายอาณัติ  สำเร
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยทองศรี
2. เด็กหญิงเบญญาภา  หวง
 
1. นางสาวธิดา  วิชาธร
2. นางสาวสมใจ   เพียรมานะกิจ
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 12 1. นางสาววิภาวี  บัวแก้ว
2. นางสาวศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวธิดา  วิชาธร
2. นางสาวสมใจ  เพียรมานะกิจ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อาจคงหาญ
 
1. นายสมคิด  ประสานพิมพ์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายชัชวาล  แก้วตั้งขึ้น
 
1. นายสมคิด  ประสานพิมพ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพัณณิตา  หล้าบุษสี
2. เด็กหญิงรัญชิดา  พลทา
 
1. นายสมคิด  ประสานพิมพ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายคณนาถ  ศรีลิ้มพงษ์
 
1. นายสมคิด  ประสานพิมพ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 24 1. นายจิรวัฒน์  ธีระนาวีกุล
 
1. นายสมคิด  ประสานพิมพ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ชินคำ
 
1. นางสาวมณีกัญญ์  โชติช่วง
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นายชัชวาล  แก้วตั้งขึ้น
 
1. Mr.Issagani  E.Acosta
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นายทศพล  ชำนาญศึก
 
1. นางสาวศรินยา  หุ่นฉายศรี
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายอนุตตร  เนียมกุลรักษ์
 
1. นายณัฏฐภูมินทร์  สุวรรณรงค์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพลพัฒน์  สงวนสิริกุล
 
1. นางสาวมุจลินทร์  แสงสุวอ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุปรา
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  เตจา
3. เด็กชายธนบดี  วัฒนชัย
4. เด็กชายเจษฎากร  กอบมณีรัตน์
5. เด็กชายโตมร  มูลคำ
 
1. นางสาวฟารีดา  สีดนาสด์
2. นางสาวสุดาดวง  แก้วสวัสดิ์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฉันท์หทัย  โฉมยา
2. นางสาวธนัชชา  สุเมโท
3. นายนนทวัฒน์  กนิษฐเสน
4. นางสาวภัทราภรณ์  วงศ์นุช
5. นายสราวุฒิ  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวศรินยา  หุ่นฉายศรี
2. Mr.Issagani   E.Acosta
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 63.99 ทองแดง 11 1. เด็กชายคณนาถ  ศรีลิ้มพงษ์
2. เด็กหญิงณิชาดา  วัชรโชควรากุล
 
1. MissFeng  He
2. นางสาววิภาวรรณ  กันยา
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายปิติวัชระ  หังสสูต
2. เด็กชายพรเทพ  แพ่งสภา
 
1. นางสาวมุจลินทร์  แสงสุวอ
2. นางสาวจารวี  เทียนสมจิตร
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นายเมธี  จินตนาโกศล
 
1. นางสาวมุจลินทร์  แสงสุวอ
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  สิทธิ
2. เด็กชายณภัทร  หุ่นศาสตร์
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หอมจันทร์
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 19 1. นางสาวฉัตรฑริกา  เทียนบาง
2. นางสาวชุติมา  เอี่ยมเยี่ยมดี
3. นางสาวศิรินันท์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 4 1. นางสาวจันทราทิพย์  พรมพลเมือง
2. นางสาวปวรรณรัตน์  ไพโสภา
3. นางสาวศิริเพ็ญ  ใจดี
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
2. นางสาวมะลิ  สุทโท
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายคณนาถ  ศรีลิ้มพงษ์
2. เด็กชายจักรภัทร  ทับไทย
 
1. นายรณชัย   สิงห์คำ
2. นายจรัส  พงเจริญ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 22 1. นายชยานันท์  บุญนาค
2. นายธนกฤต  โชติชัยยะกิจ
 
1. นายรณชัย  สิงห์คำ
2. นางธัญชนก  พงเจริญ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 9 1. นายจิรวัฒน์  ธีระนาวีกุล
2. นายชัชวาล  แก้วตั้งขึ้น
 
1. นายรณชัย  สิงห์คำ
2. นายจรัส  พงเจริญ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรรณิกา  รัตนธรรม
2. เด็กหญิงพรวลัญจ์  เนตเสน
 
1. นางธัญชนก  พงเจริญ
2. นายรณชัย  สิงห์คำ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธิติวัฒน์  ช้างแดง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ม่วงไหม
 
1. นายจรัส  พงเจริญ
2. นายรณชัย  สิงห์คำ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 10 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  เสนารักษ์
2. เด็กชายพงศธร  แสงชูวงศ์
 
1. นางธัญชนก  พงเจริญ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70.67 เงิน 16 1. นางสาวฐานิศรัตน์  สหกิจชัชวาล
2. นางสาวพิมพ์มาดา  กรุ่นสูงเนิน
 
1. นางธัญชนก  พงเจริญ
2. นายรณชัย  สิงห์คำ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 9 1. นายธนเลิศ  พรรณหาญ
2. นางสาววิสาชล  ดอกบัว
 
1. นายจรัส  พงเจริญ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 11 1. นายวัชชิรพงศ์  ผาทอง
2. นายศุภกร  ม่วงอยู่
 
1. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
2. นายจรัส  พงเจริญ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 22 1. นายธนธรณ์  สักโก
2. นายวันชนะ  ใจกำแหง
 
1. นายรณชัย   สิงห์คำ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79.75 เงิน 7 1. นางสาวปนัดดา  ทองทา
2. นางสาวสุภาวดี  กิ่งโพธิ์
3. นางสาวเสาวนีย์  ศิลาขาว
 
1. นางสาวชนิกา  อุ่นใจ
2. นางธัญชนก  พงเจริญ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์พลอย  สุขลิ้ม
2. นางสาวภัทราภรณ์  วงศ์นุช
3. นางสาวสิรินาถ  สุริเย
 
1. นางสาวอาภา  จิตต์มั่นการ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ