สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทิวไผ่งาม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 14 1. เด็กชายปฎิพัทธ์  นวลใย
2. เด็กหญิงศศิการณ์  สมประสงค์
 
1. นายมนู   อินทรวิเชียร
2. นางพจนีย์  ใจหาญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 22 1. นายพงศกร  สาโรจน์
2. นางสาวอนัญญา  สุกุลนนท์
 
1. นายสิทธิกร  การสมเนตร
2. นายธนลักษณ์  ศิรธรรมธร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 1. นายวิชยุตม์  จันทร์แทน
 
1. นายเมธวิน  แสงมาศ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 21 1. เด็กหญิงเปรียว  วนอุกฤษฏ์
 
1. นางขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิริวิมล  เพิ่มพูนธนาลาภ
 
1. นายเมธวิน  แสงมาศ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรสิน  ปริสุทโธนามจันดา
2. นายวิชยุตม์  จันทร์แทน
 
1. นายชาญณรงค์  ลฆุจิตต์พงษ์
 
7 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจีรนันท์  กองกลิ่น
2. นางสาวชญาภรณ์  บุญเผือก
3. นางสาวพีรญา  เพชรนาวาส
 
1. นายชาญณรงค์  ลฆุจิตต์พงษ์