สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทิวไผ่งาม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงเที่ยงธารา  นรินทร์
 
1. นางสุนันทา  พรรณพนาวัลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 17 1. นางสาวปภาดา  พลตระกูลวงศ์
 
1. นางสุนันทา  พรรณพนาวัลย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ตั้งศิริวัฒนกุล
 
1. นางชวาลา  ตราชูวณิช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71 เงิน 34 1. นายวิชยุตม์  จันทร์แทน
 
1. นางสาวรสลิน  นิรันราย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71 เงิน 16 1. นางสาวปพิชญา  พลตระกูลวงศ์
 
1. นางขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวศมน  สุทธิวิเศษชัย
 
1. นางขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์