สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทิวไผ่งาม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายศุภกร  สุขิตชัยกุล
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สาหรับ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 26 1. นางสาวอริสา  ตระกูลภักดี
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สาหรับ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายขจรศักดิ์  มานะดีพร้อม
 
1. นายเนติสิทธิ์  ปฐมกาลบุตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 26 1. นางสาวอนัญญา  สุกุลนนท์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สาหรับ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายขจรศักดิ์  มานะดีพร้อม
2. เด็กหญิงปัทมพร  เนียมสอิ้ง
3. เด็กหญิงสิริวิมล  เพิ่มพูนธนาลาภ
 
1. นายเนติสิทธิ์  ปฐมกาลบุตร
2. นางสุนันทา  แสนสิทธิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 1. นายธนภัทร  สถาพรเสริมสุข
2. นางสาวปพิชญา  พลตระกูลวงศ์
3. นางสาวสุทธิกานต์  สมประสงค์
 
1. นายดุลยฤทธิ์  จินดาพันธุ์
2. นางสุนันทา  แสนสิทธิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ธนพรชัยวงษ์
 
1. นายเมธวิน  แสงมาศ