สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทิวไผ่งาม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงเที่ยงธารา  นรินทร์
 
1. นางสุนันทา  พรรณพนาวัลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 17 1. นางสาวปภาดา  พลตระกูลวงศ์
 
1. นางสุนันทา  พรรณพนาวัลย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ตั้งศิริวัฒนกุล
 
1. นางชวาลา  ตราชูวณิช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 24 1. นางสาวสุนิสา  เทเลอร์
 
1. นางสาวชวาลา  ตราชูวณิช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสิริวิมล  เพิ่มพูนธนาลาภ
 
1. นางสาวรสลิน  นิรันราย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71 เงิน 34 1. นายวิชยุตม์  จันทร์แทน
 
1. นางสาวรสลิน  นิรันราย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายศุภกร  สุขิตชัยกุล
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สาหรับ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 26 1. นางสาวอริสา  ตระกูลภักดี
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สาหรับ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายขจรศักดิ์  มานะดีพร้อม
 
1. นายเนติสิทธิ์  ปฐมกาลบุตร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 26 1. นางสาวอนัญญา  สุกุลนนท์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สาหรับ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายขจรศักดิ์  มานะดีพร้อม
2. เด็กหญิงปัทมพร  เนียมสอิ้ง
3. เด็กหญิงสิริวิมล  เพิ่มพูนธนาลาภ
 
1. นายเนติสิทธิ์  ปฐมกาลบุตร
2. นางสุนันทา  แสนสิทธิ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 1. นายธนภัทร  สถาพรเสริมสุข
2. นางสาวปพิชญา  พลตระกูลวงศ์
3. นางสาวสุทธิกานต์  สมประสงค์
 
1. นายดุลยฤทธิ์  จินดาพันธุ์
2. นางสุนันทา  แสนสิทธิ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 14 1. เด็กชายปฎิพัทธ์  นวลใย
2. เด็กหญิงศศิการณ์  สมประสงค์
 
1. นายมนู   อินทรวิเชียร
2. นางพจนีย์  ใจหาญ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 22 1. นายพงศกร  สาโรจน์
2. นางสาวอนัญญา  สุกุลนนท์
 
1. นายสิทธิกร  การสมเนตร
2. นายธนลักษณ์  ศิรธรรมธร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ธนพรชัยวงษ์
 
1. นายเมธวิน  แสงมาศ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 1. นายวิชยุตม์  จันทร์แทน
 
1. นายเมธวิน  แสงมาศ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 21 1. เด็กหญิงเปรียว  วนอุกฤษฏ์
 
1. นางขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71 เงิน 16 1. นางสาวปพิชญา  พลตระกูลวงศ์
 
1. นางขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิริวิมล  เพิ่มพูนธนาลาภ
 
1. นายเมธวิน  แสงมาศ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวศมน  สุทธิวิเศษชัย
 
1. นางขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พชรพิชญ์
2. เด็กหญิงจันทกานติ์  เฉลียวศักดิ์
3. เด็กชายศุภโชติ  ชูแก้ว
4. เด็กหญิงเวทิพย์ตา  ถิระสังวร
5. เด็กชายเอกสิษฐ์  อัครศักดิ์ศิริ
 
1. นายเมธวิน  แสงมาศ
2. นางขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายก้าวกล้า  พุ่มนาค
2. นายฑันธรม์  เจริญปฐมพงศ์
3. นางสาวนฐพร  วุฒิคุณากร
4. นางสาวสาธิดา  รัชตจิระโยธิน
5. นางสาวสุนิสา  เทเลอร์
 
1. นายเมธวิน  แสงมาศ
2. นางสาวรสลิน  นิรันราย
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรสิน  ปริสุทโธนามจันดา
2. นายวิชยุตม์  จันทร์แทน
 
1. นายชาญณรงค์  ลฆุจิตต์พงษ์
 
24 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจีรนันท์  กองกลิ่น
2. นางสาวชญาภรณ์  บุญเผือก
3. นางสาวพีรญา  เพชรนาวาส
 
1. นายชาญณรงค์  ลฆุจิตต์พงษ์