สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 14 1. นางสาวอาทิตยา  คนโทฉิมพาลี
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หาญดำรงค์รักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงติ๊บ  ดวงจันทร์
 
1. นายอภิเชษฐ์  บุญศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงเมธิดา  จันทร์ใด
 
1. นางนิรมล  พงษ์เกษม
2. นางสาวดุษฎี  นันทะสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาติชาย  วงเปา
 
1. นางนิรมล  พงษ์เกษม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกันต์กมล  สวนสุวรรณ์
 
1. นางสาวนงนุช  นิธิโชติยานันท์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรวรา  อ่องบางน้อย
 
1. นางสาวอริสรา  ชินตะวัน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินตนา  วิบูลย์เชื้อ
 
1. นางสาวอริสรา  ชินตะวัน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นางสาวชมภูนุข  บุญเฟรือง
2. นางสาวนางสาวศิริญทิพย์  คณะพันธ์
3. นางสาวปัณฑารีย์  ปิติ
 
1. นางสาวบุญญารัตน์  บุตรทา
2. นางสาวอภิฤดี  โหนา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัฐพล  คลังทอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตุ้ยมี
 
1. นายปิยะมร  โยธานันท์
2. นายศุภชัย  เมฆงาม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนชัย  ดุษฎีปรีชา
2. นายธนวัฒน์  ปิยเลิศรังสรรค์
3. นายพิทยา  โชติถนอมกิจ
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวิชญ์  มาศมัณฑนะ
2. เด็กชายธนโชติ  ประทุมมาตย์
3. เด็กชายนันทวัฒน์  แสงแก้ว
4. เด็กชายพุฒินันท์  พูนผล
5. เด็กชายอนุรักษ์  ศรีนวล
 
1. นายเพชร  ศรีพุทธา
2. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.31 ทอง 22 1. นายลายไทย  ผิวทอง
 
1. นางสมจิตร  ปลาบู่ทอง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันธวัช   สีวงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงสานิตา   จันทร์เรือง
 
1. นางสาวเบญจพร  แสนพลเมือง
2. นางสาวจิราพร  เผยพร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.16 ทอง 11 1. นางสาวอมลมณี  จำปามูล
2. นายเพิ่มพร  สระพรม
 
1. นางสมจิตร  ปลาบู่ทอง
2. นางสาวกัญญามาศ  เพียนปราบทุกข์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาติชาย  วงศ์เปา
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  ท้ายวัด
2. นายคมกริบ  คชดี
3. นายคุณากร  บุญกันต์
4. นางสาวจามีกร  เรือนคง
5. นายจารุพัฒน์  สินสวัสดิ์
6. นายชญานนท์  คชดี
7. เด็กชายชนาการต์  ไชยยงค์
8. นายชนาธิศ  ชัยนิวัติ
9. นางสาวณัฐริกา  วงษ์ทองแท้
10. นางสาวดุสิตา  เลี่ยมดวงแข
11. เด็กชายธนกฤษ  พิมปัดชา
12. เด็กหญิงธันยชนก  วิเศษพงษ์อารีย์
13. นางสาวนก  ชุ่มสิงห์
14. นายนนทวัฒน์  รัตนชัย
15. นายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
16. เด็กชายปฐพี  มณีใส
17. นางสาวปนัดดา  ชูสาย
18. นายประกายพฤกษ์  ใหญ๋วงศ์
19. นางสาวประภัสสร  ดิษฐประพัต
20. นางสาวปิยธิดา  พุ่มเชื้อ
21. นายภัทรพงศ์  ฟุ้งสายชล
22. นายภัทราวุฒิ  น้อยโอษฐ์
23. นายภาณุพงษ์  นามยาไชย
24. นางสาวภูริดา  ลีดเดอร์โฮสท์
25. เด็กชายภูรินทร์  ขาวเผือก
26. นายวรวิช  เฉลิมศรี
27. เด็กหญิงวัชรินทร์  สานนท์
28. นางสาววีรดา  พืชสิงห์
29. เด็กชายศตวรรษ  โสตะ
30. นางสาวสมฤทัย  นามพิมาย
31. นางสาวสิริประภา  คำกอง
32. เด็กหญิงสิริวรรณ  เก็งรัมย์
33. นายสุทธิวัชร์  งามศักดิ์
34. นายองอาจ  กลิ่นกิ่ง
35. นายอดิศร  กงพาน
36. นางสาวอภิญญา  บุญวิเศษ
37. นางสาวอรวรรณ  บัวสุข
38. เด็กชายอัครเดช  มีปะทัง
 
1. นายกัมพล  มณฑลจรัส
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
3. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
4. นายสรศักดิ์  สะวะรัมย์
5. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
6. นายชินวัตร  แนบเนียน
7. นางสาวกนกวรรณ  หนูบุญมี
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองดี
2. เด็กชายก้องภพ  อาบทอง
3. เด็กชายชนากานต์  ไชยยงค์
4. เด็กหญิงธันยชนก  วิเศษพงษ์อารีย์
5. เด็กชายประสิทธิชัย  คล้ายแก้ว
6. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีประทุม
7. เด็กหญิงสิริวรรณ  เก็งรัมย์
8. เด็กหญิงแพรทอง  วันทอง
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนาธิศ  ชัยนิวัติ
2. นายณัฐพล  อยู่เป็นสุข
3. นางสาวนก  ชุ่มสิงห์
4. นายนภสินธุ์  มานิล
5. นายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
6. นางสาวภัครมัย  คุ้มโภคา
7. นางสาววีรดา  พืชสิงห์
8. นายศุภวิชญ์  ศรีสมาน
9. นางสาวอภิญญา  บุญวิเศษ
10. นางสาวแพรเพชร  ศรีประทีป
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ฤทธิวัฒนะพงศ์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยืนยง
3. เด็กหญิงณัฐตา  สักขาไม้
4. เด็กหญิงณัฐพร  งามประดิษฐ์
5. เด็กหญิงธันยชนก  วิเศษพงษ์อารีย์
6. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีประทุม
7. เด็กหญิงสิริวรรณ  เก็งรัมย์
8. เด็กหญิงอังคนาพร  บุตรแสง
9. เด็กหญิงอัจฉรา  รอดภู
10. เด็กหญิงแพรทอง  วันทอง
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
4. นายสรศักดิ์  สะวะรัมย์
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  ท้ายวัด
2. นางสาวจามีกร  เรือนคง
3. นายณัฐริกา  วงษ์ทองแท้
4. นางสาวนก  ชุ่มสิงห์
5. นายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
6. นางสาวปนัดดา  ชูสาย
7. นางสาววีรดา  พืชสิงห์
8. นางสาวอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
3. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 12 1. นายภานุวัฒน์  เรืองเบญจสกุล
2. นายอัมรินทร์  หาญณรงค์
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
2. นายชาญณรงค์   พืชผักหวาน
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนิกา  มานัส
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์  ตรีสง่า
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สาดคำปัน
 
1. นางขนิษฐา  ธรรมสาคร
2. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรทิพย์  แซ่เฮ้ง
2. นางสาวฟ้า  คำยวง
3. นายอดิศักดิ์   สุขศิริ
 
1. นางขนิษฐา  ธรรมสาคร
2. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
 
24 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทินี  พลโพธิ์ทอง
2. นางสาวพิชชาพร  พลีขันธ์
3. นางสาวสุจิรา  เรืองสุรีย์
 
1. นางฉวี  นัยชิต
2. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัฐชาวิชญ์  วงค์วราธิป
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล