สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิดาภา   สุดยอด
 
1. นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายพิทยา  โชติถนอมกิจ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 16 1. นางสาวสิริประภา  คำกอง
 
1. นายอภิเชษฐ์  บุญศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 21 1. นางสาวกัลยาณัฐ  ตรีธาสุข
2. เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนวงศ์
3. นางสาวศิริพร  ปะจุดทะกา
 
1. นายวสันต์  เอี่ยมยั่งยืน
2. นางสาวดุษฎี  นันทะสิทธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายชนินทร์  ขาวพ่วน
2. เด็กชายภณพิสิษฐ์  อาจพงษ์
 
1. นางสาวนงนุช  นิธิโชติยานันท์
2. นางสาวศิริพร  โพธิ์ดำรงค์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนากานต์  ชุ่มรักษา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  อภิรักษ์เดชาชัย
3. เด็กหญิงศิริพร  รูปสูง
 
1. นางสาวดาวใจ  อ้วนเจริญ
2. นางสาวดารัตน์  หนูทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.31 เงิน 17 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  กำเนิดเหมาะ
2. เด็กหญิงพียาดา  คงชาตรี
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชูสาย
4. เด็กหญิงสรียา  ว่างเจริญศิริ
5. เด็กหญิงอรอุมา  เนียมแสง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ใจสงัด
2. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71.65 เงิน 17 1. นางสาวกัญญา  แย้มเดช
2. นายธีธัช  กังวานวัฒนกุล
3. นางสาวบุญฑริก  แสงแก้ว
4. นางสาวอมลมณี  จำปามูล
5. นายอัษฎาวุธ  ท้าวเสงี่ยม
 
1. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
2. นายวรชา  ยุกตานนท์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.97 เงิน 25 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   แสนผุ
 
1. นายไชยวัฒน์   อุปครุฑ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงรุจิรา  สมจิตต์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หนูบุญมี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นายธัญเทพ  ผิวแดง
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฟักสาคร
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวธารารัตน์  เงินทรัพย์
2. นายพีรพัฒน์  ป้อมลอย
3. นางสาวสุชัมบดี  เหมุทัย
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
2. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.6 เงิน 5 1. เด็กชายชา  บริสุทธิ์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  อินทร์ทอง
3. เด็กชายนิกร  วงสา
4. เด็กชายพิเชษฐ์  ชูจังหรีด
5. เด็กชายศิริมงคล  พัทยา
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  ช้างโชติ
7. เด็กชายอานนท์  เจริญ
8. เด็กชายเดชสิทธิ์  มานะเสียว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
2. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
3. นางสาวดาวใจ  อ้วนเจริญ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.33 เงิน 20 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ล่ำแค
2. เด็กหญิงณิชา  ชูรอดภัย
3. เด็กหญิงวณัชญา  สุวรรณวงศ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
2. นางสาวสุวณีย์  แสงนิ่ม
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 19 1. นายพีรพัฒน์  ป้อมลอย
2. นางสาวรมณีย์กร  บังคม
3. นางสาววรัญญู  กุลพรไพศาล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห