สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงชลดา  วงยะ
 
1. นางนิรมล  พงษ์เกษม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 23 1. นางสาวณภาดา  ศุขีวิริยะ
 
1. นายพิเชษฐ  พูนจินดาถาวร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงไพลิน  ยินดี
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หาญดำรงค์รักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นางสาวพัชรา  สุพรรณกลาง
2. นางสาวศศินา  มาน้อย
3. นางสาวสุทธาวัลย์  ถมยาวิทย์
 
1. นายวสันต์  เอี่ยมยั่งยืน
2. นางสาวดุษฎี  นันทะสิทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนริศา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ชลศิริ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
2. นางสาวสุวณีย์  แสงนิ่ม
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 16 1. นางสาวปริดา  ฤทธิ์บรรจง
2. นางสาวภัคจิรา  ทีปสว่าง
3. นางสาวศรีสุนันทา  ทาเงิน
 
1. นางสาวฐิติยา  เกตุคำ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นายวชรินทร  แซ่เจียม
 
1. นางสาวณัฐฐิณี  โทนุสิทธิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิฎามาศ  ปรีชาปรัชญาพร
2. เด็กหญิงติ๊บ  ดวงจันทร์
3. เด็กชายภณพิสิทธิ์  อาจพงษ์
 
1. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
2. นางสาวปิยะพร  ปินะกาพัง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 61 ทองแดง 18 1. นางสาวธีรรัตน์  ทรัพย์คงมั่น
2. นางสาวนภสร  ส่งเจริญทรัพย์
3. นางสาวปรารถนา  อุทัยเลี้ยง
 
1. นางสาวปิยะพร  ปินะกาพัง
2. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัลยาณัฐ  ตรีธาสุข
2. เด็กหญิงศิริพร  ปะจุดทะกา
 
1. นางสาวดาวใจ  อ้วนเจริญ
2. นางสาวชุติมา  วสนาท
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวเปรมฤทัย  มังคละคีรี
2. นางสาวใกล้รุ่ง  แก้วปานกัน
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวบุญญารัตน์  บุตรทา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อยุ่สวัสดิ์
2. เด็กหญิงชนิกา  มานัส
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สาดคำปัน
4. เด็กชายพันธกานต์  พานิชะกูล
5. เด็กหญิงพิณนรี  ม่วงศรีจันทร์
 
1. นางสาววิภารัตน์  บุญร่วม
2. นายณัฐรัชต์  เทียนงาม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 66.97 ทองแดง 10 1. นายธีรภัทร  สุขเอี่ยม
2. นางสาวพรรณพัสษา   หารจันทร์
3. นางสาวรังสิยาพร  แตงเพ็ชร์
4. นางสาวลัดดาวัลย์   พุทธารักษ์
5. นางสาวสุพรรษา  ทัพสุวรรณ
 
1. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
2. นายวรชา  ยุกตานนท์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 67.3 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรรวิภา  อินทำ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสนผุ
3. นางสาวญาณิศา  พิมพ์พงศ์
4. นางสาวฐิตาภา  ประสานสุทธิพร
5. นายนวพงษ์  บุญเจริญ
6. นางสาวบุศรินทร์  รักษากลิ่น
7. เด็กหญิงปทุมมาลัย  เสนามา
8. นางสาวปรียาภรณ์  เกิดวัดท่า
9. เด็กหญิงพลอย  ลุงมี
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขะขอม
11. นายวรวิช  เฉลิมศรี
12. นางสาววราพร  พราหมณ์ชู
13. นายวันชัย  อุ่นเงิน
14. นางสาวศศิพร  มีพิมาย
15. นางสาวศุภัคชญา  ชยุติหิรัญ
16. นายสุทธิพงษ์  มีพูล
17. นางสาวอทิตยา  เปรื่องวิชา
18. นางสาวอมรรัตน์  สุนทรเพิ่มทรัพย์
19. นายเพิ่มพร   สระพรม
20. นางสาวเพ็ญธิชา  บุญมา
 
1. นายณัฐรัชต์  เทียนงาม
2. นางสาวเบญจพร  แสนพลเมือง
3. นางสาวสุพรรณี  พิศิลป์
4. นางสาวจิราพร  เผยพร
5. นายไชยวัฒน์   อุปครุฑ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 66.66 ทองแดง 4 1. นางสาวกฤตยานี  องค์สุริยานนท์
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  ฤทธิศาสตร์
3. นายกวีกานต์  วิเวก
4. เด็กหญิงกาญจนา  การช่าง
5. เด็กหญิงจิราพร  สีสุกใส
6. นางสาวณีรนุช  พงษ์พิสุทธินันท์
7. นายธนนท์  พบพิทักษ์
8. นายนพรัตน์  พิลาออน
9. นายนาวิน  บุญมา
10. นางสาวบุษยารัตน์  สระธรรม
11. นายพิชิต  จ้อยเจริญ
12. นางสาวมนธิชา  ภารังกูล
13. เด็กหญิงรุจิรา  สมจิตต์
14. นางสาววรรณนิสา  จันทร์เขียว
15. นางสาววรรณศิริ  มูลใจ
16. นายวรัญวัฒน์  จันทร์รัตนวงศ์
17. นางสาววราภรณ์  จะยันรัมย์
18. นายวัฒนา  คล้ายแจ้ง
19. นายสหพต  น้อยวงศ์
20. นายสุรเดช  ขุนประจวบ
 
1. นายไชยวัฒน์   อุปครุฑ
2. นางสาวกัญญามาศ  เพียนปราบทุกข์
3. นายเพชร  ศรีพุทธา
4. นางสาววิภารัตน์  บุญร่วม
5. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 1. นางสาวสุพรทิพย์  แก้วกำโพรี
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  ม่วงศรีสุข
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หนูบุญมี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  อภิรักษ์เดชาชัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หนูบุญมี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายศุภกร  พิมพ์แดง
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสุรารักษ์  เจริญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หนูบุญมี
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 7 1. นางสาวคริษฐา  แก้วจันทร์
2. นางสาวพรลภัส  ถกลธวัช
 
1. นางสาวสุวภัทร  รูปศรี
2. นาย-  -
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 8 1. นายวรวิชญ์  เฉลิมศรี
2. นางสาวสุชัมบดี  เหมุทัย
3. นายเอกสิทธิ์  อุทัยเลี้ยง
 
1. นายโกศล  เกียรติประชา
2. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 24 1. นายณัฐพล   ขุนศรี
2. นายวรสิทธิ  โอวาทปฏิมากร
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
2. นายกัมปนาท  หนุมาศ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เซ็งเส็ง
2. เด็กชายสิรภพ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
2. นายกัมปนาท  หนุมาศ