สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฟักสาคร
2. นายปาณัสม์  แซ่ลี้
 
1. นางวาสนา  รอดขวัญ
2. นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  กร่ำเจริญ
 
1. นายธนวุฒิ  กลุ่มประชา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นายภัคชัย  อนันธนานฤภร
 
1. นางสาวชนัญญา  สติกรกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนันทพร  จิระกุลสวัสดิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สวนเหยี่ยว
3. เด็กหญิงศศิธร  ดีจันทร์
 
1. นางสาวนริศรา  ขจรโกวิทย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายอัฐพล  คลังทอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตุ้ยมี
 
1. นายเอกชัย  อู๋สมบูรณ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายเอกราช  สาม
 
1. นางสาวณัฐฐิณี  โทนุสิทธิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงคำแสง  รุ้งแก้ว
2. เด็กหญิงนภาพร  สายหยุด
3. เด็กหญิงพรนภา  สมพฤกษ์
 
1. นางสาวมัตติกา  นิกรสุข
2. นางสาวปิยะพร  ปินะกาพัง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 19 1. นางสาวชมภูนุช  บุญเฟรือง
2. นางสาวชลธิชา  มีเขียว
3. นายภัคชัย  อนันธนานฤภร
 
1. นางสาวอภิฤดี  โหนา
2. นางอัจฉรา  ธุวัชชัย
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 17 1. นางสาวพัชรา  สุพรรณกลาง
2. นางสาวศรีสุนันทา  ทาเงิน
3. นางสาวอภิชญา  จันทิ
 
1. นางสาวดารัตน์  หนูทอง
2. นางสาวดาวใจ  อ้วนเจริญ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  วุฒิเวโรจน์
2. เด็กหญิงสิริกาญจภ์  เจียธนานันต์
 
1. นายธีรวุธ  รุณแสง
2. นายสุภกิณห์  ทองบัว
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 25 1. นายดนัยสิทธิ  ยอดสิงห์
2. นางสาวนฤมล  สุขจิตต์
 
1. นางศิริพร  ครุฑชา
2. นายนัทธวัฒน์  ชัยเรือน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงศิริพร  รูปสูง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หนูบุญมี
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 10 1. นายณัฐพล   ขุนศรี
2. นายวรสิทธิ  โอวาทปฏิมากร
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
2. นายกัมปนาท  หนุมาศ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เซ็งเส็ง
2. เด็กหญิงณัฐตา  สักขาไม้
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
2. นายกัมปนาท  หนุมาศ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 2.67 เข้าร่วม 23 1. นายธเนศวร  มิสา
2. นายอติชาติ  ทิพย์พิจิตร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุดใสดี
2. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร