สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงชลดา  วงยะ
 
1. นางนิรมล  พงษ์เกษม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 23 1. นางสาวณภาดา  ศุขีวิริยะ
 
1. นายพิเชษฐ  พูนจินดาถาวร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิดาภา   สุดยอด
 
1. นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายพิทยา  โชติถนอมกิจ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงไพลิน  ยินดี
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หาญดำรงค์รักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 14 1. นางสาวอาทิตยา  คนโทฉิมพาลี
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หาญดำรงค์รักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงติ๊บ  ดวงจันทร์
 
1. นายอภิเชษฐ์  บุญศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 16 1. นางสาวสิริประภา  คำกอง
 
1. นายอภิเชษฐ์  บุญศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 21 1. นางสาวกัลยาณัฐ  ตรีธาสุข
2. เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนวงศ์
3. นางสาวศิริพร  ปะจุดทะกา
 
1. นายวสันต์  เอี่ยมยั่งยืน
2. นางสาวดุษฎี  นันทะสิทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นางสาวพัชรา  สุพรรณกลาง
2. นางสาวศศินา  มาน้อย
3. นางสาวสุทธาวัลย์  ถมยาวิทย์
 
1. นายวสันต์  เอี่ยมยั่งยืน
2. นางสาวดุษฎี  นันทะสิทธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนริศา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ชลศิริ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
2. นางสาวสุวณีย์  แสงนิ่ม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฟักสาคร
2. นายปาณัสม์  แซ่ลี้
 
1. นางวาสนา  รอดขวัญ
2. นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงเมธิดา  จันทร์ใด
 
1. นางนิรมล  พงษ์เกษม
2. นางสาวดุษฎี  นันทะสิทธิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาติชาย  วงเปา
 
1. นางนิรมล  พงษ์เกษม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  กร่ำเจริญ
 
1. นายธนวุฒิ  กลุ่มประชา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นายภัคชัย  อนันธนานฤภร
 
1. นางสาวชนัญญา  สติกรกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนันทพร  จิระกุลสวัสดิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สวนเหยี่ยว
3. เด็กหญิงศศิธร  ดีจันทร์
 
1. นางสาวนริศรา  ขจรโกวิทย์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 16 1. นางสาวปริดา  ฤทธิ์บรรจง
2. นางสาวภัคจิรา  ทีปสว่าง
3. นางสาวศรีสุนันทา  ทาเงิน
 
1. นางสาวฐิติยา  เกตุคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายอัฐพล  คลังทอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตุ้ยมี
 
1. นายเอกชัย  อู๋สมบูรณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายเอกราช  สาม
 
1. นางสาวณัฐฐิณี  โทนุสิทธิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นายวชรินทร  แซ่เจียม
 
1. นางสาวณัฐฐิณี  โทนุสิทธิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายชนินทร์  ขาวพ่วน
2. เด็กชายภณพิสิษฐ์  อาจพงษ์
 
1. นางสาวนงนุช  นิธิโชติยานันท์
2. นางสาวศิริพร  โพธิ์ดำรงค์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกันต์กมล  สวนสุวรรณ์
 
1. นางสาวนงนุช  นิธิโชติยานันท์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรวรา  อ่องบางน้อย
 
1. นางสาวอริสรา  ชินตะวัน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินตนา  วิบูลย์เชื้อ
 
1. นางสาวอริสรา  ชินตะวัน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงคำแสง  รุ้งแก้ว
2. เด็กหญิงนภาพร  สายหยุด
3. เด็กหญิงพรนภา  สมพฤกษ์
 
1. นางสาวมัตติกา  นิกรสุข
2. นางสาวปิยะพร  ปินะกาพัง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 19 1. นางสาวชมภูนุช  บุญเฟรือง
2. นางสาวชลธิชา  มีเขียว
3. นายภัคชัย  อนันธนานฤภร
 
1. นางสาวอภิฤดี  โหนา
2. นางอัจฉรา  ธุวัชชัย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิฎามาศ  ปรีชาปรัชญาพร
2. เด็กหญิงติ๊บ  ดวงจันทร์
3. เด็กชายภณพิสิทธิ์  อาจพงษ์
 
1. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
2. นางสาวปิยะพร  ปินะกาพัง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 61 ทองแดง 18 1. นางสาวธีรรัตน์  ทรัพย์คงมั่น
2. นางสาวนภสร  ส่งเจริญทรัพย์
3. นางสาวปรารถนา  อุทัยเลี้ยง
 
1. นางสาวปิยะพร  ปินะกาพัง
2. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 17 1. นางสาวพัชรา  สุพรรณกลาง
2. นางสาวศรีสุนันทา  ทาเงิน
3. นางสาวอภิชญา  จันทิ
 
1. นางสาวดารัตน์  หนูทอง
2. นางสาวดาวใจ  อ้วนเจริญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนากานต์  ชุ่มรักษา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  อภิรักษ์เดชาชัย
3. เด็กหญิงศิริพร  รูปสูง
 
1. นางสาวดาวใจ  อ้วนเจริญ
2. นางสาวดารัตน์  หนูทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นางสาวชมภูนุข  บุญเฟรือง
2. นางสาวนางสาวศิริญทิพย์  คณะพันธ์
3. นางสาวปัณฑารีย์  ปิติ
 
1. นางสาวบุญญารัตน์  บุตรทา
2. นางสาวอภิฤดี  โหนา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัลยาณัฐ  ตรีธาสุข
2. เด็กหญิงศิริพร  ปะจุดทะกา
 
1. นางสาวดาวใจ  อ้วนเจริญ
2. นางสาวชุติมา  วสนาท
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวเปรมฤทัย  มังคละคีรี
2. นางสาวใกล้รุ่ง  แก้วปานกัน
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวบุญญารัตน์  บุตรทา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  วุฒิเวโรจน์
2. เด็กหญิงสิริกาญจภ์  เจียธนานันต์
 
1. นายธีรวุธ  รุณแสง
2. นายสุภกิณห์  ทองบัว
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัฐพล  คลังทอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตุ้ยมี
 
1. นายปิยะมร  โยธานันท์
2. นายศุภชัย  เมฆงาม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนชัย  ดุษฎีปรีชา
2. นายธนวัฒน์  ปิยเลิศรังสรรค์
3. นายพิทยา  โชติถนอมกิจ
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.31 เงิน 17 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  กำเนิดเหมาะ
2. เด็กหญิงพียาดา  คงชาตรี
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชูสาย
4. เด็กหญิงสรียา  ว่างเจริญศิริ
5. เด็กหญิงอรอุมา  เนียมแสง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ใจสงัด
2. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71.65 เงิน 17 1. นางสาวกัญญา  แย้มเดช
2. นายธีธัช  กังวานวัฒนกุล
3. นางสาวบุญฑริก  แสงแก้ว
4. นางสาวอมลมณี  จำปามูล
5. นายอัษฎาวุธ  ท้าวเสงี่ยม
 
1. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
2. นายวรชา  ยุกตานนท์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อยุ่สวัสดิ์
2. เด็กหญิงชนิกา  มานัส
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สาดคำปัน
4. เด็กชายพันธกานต์  พานิชะกูล
5. เด็กหญิงพิณนรี  ม่วงศรีจันทร์
 
1. นางสาววิภารัตน์  บุญร่วม
2. นายณัฐรัชต์  เทียนงาม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 66.97 ทองแดง 10 1. นายธีรภัทร  สุขเอี่ยม
2. นางสาวพรรณพัสษา   หารจันทร์
3. นางสาวรังสิยาพร  แตงเพ็ชร์
4. นางสาวลัดดาวัลย์   พุทธารักษ์
5. นางสาวสุพรรษา  ทัพสุวรรณ
 
1. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
2. นายวรชา  ยุกตานนท์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวิชญ์  มาศมัณฑนะ
2. เด็กชายธนโชติ  ประทุมมาตย์
3. เด็กชายนันทวัฒน์  แสงแก้ว
4. เด็กชายพุฒินันท์  พูนผล
5. เด็กชายอนุรักษ์  ศรีนวล
 
1. นายเพชร  ศรีพุทธา
2. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 -    
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 67.3 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรรวิภา  อินทำ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสนผุ
3. นางสาวญาณิศา  พิมพ์พงศ์
4. นางสาวฐิตาภา  ประสานสุทธิพร
5. นายนวพงษ์  บุญเจริญ
6. นางสาวบุศรินทร์  รักษากลิ่น
7. เด็กหญิงปทุมมาลัย  เสนามา
8. นางสาวปรียาภรณ์  เกิดวัดท่า
9. เด็กหญิงพลอย  ลุงมี
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขะขอม
11. นายวรวิช  เฉลิมศรี
12. นางสาววราพร  พราหมณ์ชู
13. นายวันชัย  อุ่นเงิน
14. นางสาวศศิพร  มีพิมาย
15. นางสาวศุภัคชญา  ชยุติหิรัญ
16. นายสุทธิพงษ์  มีพูล
17. นางสาวอทิตยา  เปรื่องวิชา
18. นางสาวอมรรัตน์  สุนทรเพิ่มทรัพย์
19. นายเพิ่มพร   สระพรม
20. นางสาวเพ็ญธิชา  บุญมา
 
1. นายณัฐรัชต์  เทียนงาม
2. นางสาวเบญจพร  แสนพลเมือง
3. นางสาวสุพรรณี  พิศิลป์
4. นางสาวจิราพร  เผยพร
5. นายไชยวัฒน์   อุปครุฑ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 66.66 ทองแดง 4 1. นางสาวกฤตยานี  องค์สุริยานนท์
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  ฤทธิศาสตร์
3. นายกวีกานต์  วิเวก
4. เด็กหญิงกาญจนา  การช่าง
5. เด็กหญิงจิราพร  สีสุกใส
6. นางสาวณีรนุช  พงษ์พิสุทธินันท์
7. นายธนนท์  พบพิทักษ์
8. นายนพรัตน์  พิลาออน
9. นายนาวิน  บุญมา
10. นางสาวบุษยารัตน์  สระธรรม
11. นายพิชิต  จ้อยเจริญ
12. นางสาวมนธิชา  ภารังกูล
13. เด็กหญิงรุจิรา  สมจิตต์
14. นางสาววรรณนิสา  จันทร์เขียว
15. นางสาววรรณศิริ  มูลใจ
16. นายวรัญวัฒน์  จันทร์รัตนวงศ์
17. นางสาววราภรณ์  จะยันรัมย์
18. นายวัฒนา  คล้ายแจ้ง
19. นายสหพต  น้อยวงศ์
20. นายสุรเดช  ขุนประจวบ
 
1. นายไชยวัฒน์   อุปครุฑ
2. นางสาวกัญญามาศ  เพียนปราบทุกข์
3. นายเพชร  ศรีพุทธา
4. นางสาววิภารัตน์  บุญร่วม
5. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.97 เงิน 25 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   แสนผุ
 
1. นายไชยวัฒน์   อุปครุฑ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.31 ทอง 22 1. นายลายไทย  ผิวทอง
 
1. นางสมจิตร  ปลาบู่ทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันธวัช   สีวงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงสานิตา   จันทร์เรือง
 
1. นางสาวเบญจพร  แสนพลเมือง
2. นางสาวจิราพร  เผยพร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.16 ทอง 11 1. นางสาวอมลมณี  จำปามูล
2. นายเพิ่มพร  สระพรม
 
1. นางสมจิตร  ปลาบู่ทอง
2. นางสาวกัญญามาศ  เพียนปราบทุกข์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายก้องภพ  อาบทอง
2. เด็กหญิงนาฟะ  จะวะ
3. เด็กหญิงนิด  บานทอง
4. เด็กหญิงปภาวดี  คลิดือ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ก่ำศิริ
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชูสาย
7. เด็กหญิงลิลรี่  ลุงดำ
8. เด็กหญิงสมฝัน  แสนสุข
9. เด็กหญิงอนันตรา  พันธุ์ผ่องแผ้ว
10. เด็กหญิงอีตา  แสงหงษ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ใจสงัด
2. นางสาวเบญจพร  แสนพลเมือง
3. นายเพชร  ศรีพุทธา
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 25 1. นายดนัยสิทธิ  ยอดสิงห์
2. นางสาวนฤมล  สุขจิตต์
 
1. นางศิริพร  ครุฑชา
2. นายนัทธวัฒน์  ชัยเรือน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงรุจิรา  สมจิตต์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หนูบุญมี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 1. นางสาวสุพรทิพย์  แก้วกำโพรี
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงศิริพร  รูปสูง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หนูบุญมี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นายธัญเทพ  ผิวแดง
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  ม่วงศรีสุข
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หนูบุญมี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฟักสาคร
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  อภิรักษ์เดชาชัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หนูบุญมี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายศุภกร  พิมพ์แดง
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ทองมี
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
2. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสุรารักษ์  เจริญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หนูบุญมี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาติชาย  วงศ์เปา
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. นายมงคล  บวรพจนากร
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
2. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวธารารัตน์  เงินทรัพย์
2. นายพีรพัฒน์  ป้อมลอย
3. นางสาวสุชัมบดี  เหมุทัย
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
2. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  ท้ายวัด
2. นายคมกริบ  คชดี
3. นายคุณากร  บุญกันต์
4. นางสาวจามีกร  เรือนคง
5. นายจารุพัฒน์  สินสวัสดิ์
6. นายชญานนท์  คชดี
7. เด็กชายชนาการต์  ไชยยงค์
8. นายชนาธิศ  ชัยนิวัติ
9. นางสาวณัฐริกา  วงษ์ทองแท้
10. นางสาวดุสิตา  เลี่ยมดวงแข
11. เด็กชายธนกฤษ  พิมปัดชา
12. เด็กหญิงธันยชนก  วิเศษพงษ์อารีย์
13. นางสาวนก  ชุ่มสิงห์
14. นายนนทวัฒน์  รัตนชัย
15. นายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
16. เด็กชายปฐพี  มณีใส
17. นางสาวปนัดดา  ชูสาย
18. นายประกายพฤกษ์  ใหญ๋วงศ์
19. นางสาวประภัสสร  ดิษฐประพัต
20. นางสาวปิยธิดา  พุ่มเชื้อ
21. นายภัทรพงศ์  ฟุ้งสายชล
22. นายภัทราวุฒิ  น้อยโอษฐ์
23. นายภาณุพงษ์  นามยาไชย
24. นางสาวภูริดา  ลีดเดอร์โฮสท์
25. เด็กชายภูรินทร์  ขาวเผือก
26. นายวรวิช  เฉลิมศรี
27. เด็กหญิงวัชรินทร์  สานนท์
28. นางสาววีรดา  พืชสิงห์
29. เด็กชายศตวรรษ  โสตะ
30. นางสาวสมฤทัย  นามพิมาย
31. นางสาวสิริประภา  คำกอง
32. เด็กหญิงสิริวรรณ  เก็งรัมย์
33. นายสุทธิวัชร์  งามศักดิ์
34. นายองอาจ  กลิ่นกิ่ง
35. นายอดิศร  กงพาน
36. นางสาวอภิญญา  บุญวิเศษ
37. นางสาวอรวรรณ  บัวสุข
38. เด็กชายอัครเดช  มีปะทัง
 
1. นายกัมพล  มณฑลจรัส
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
3. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
4. นายสรศักดิ์  สะวะรัมย์
5. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
6. นายชินวัตร  แนบเนียน
7. นางสาวกนกวรรณ  หนูบุญมี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดุสิตา  เลี่ยมดวงแข
 
1. นายกัมพล  มณฑลจรัส
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองดี
2. เด็กชายก้องภพ  อาบทอง
3. เด็กชายชนากานต์  ไชยยงค์
4. เด็กหญิงธันยชนก  วิเศษพงษ์อารีย์
5. เด็กชายประสิทธิชัย  คล้ายแก้ว
6. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีประทุม
7. เด็กหญิงสิริวรรณ  เก็งรัมย์
8. เด็กหญิงแพรทอง  วันทอง
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนาธิศ  ชัยนิวัติ
2. นายณัฐพล  อยู่เป็นสุข
3. นางสาวนก  ชุ่มสิงห์
4. นายนภสินธุ์  มานิล
5. นายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
6. นางสาวภัครมัย  คุ้มโภคา
7. นางสาววีรดา  พืชสิงห์
8. นายศุภวิชญ์  ศรีสมาน
9. นางสาวอภิญญา  บุญวิเศษ
10. นางสาวแพรเพชร  ศรีประทีป
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ฤทธิวัฒนะพงศ์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยืนยง
3. เด็กหญิงณัฐตา  สักขาไม้
4. เด็กหญิงณัฐพร  งามประดิษฐ์
5. เด็กหญิงธันยชนก  วิเศษพงษ์อารีย์
6. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีประทุม
7. เด็กหญิงสิริวรรณ  เก็งรัมย์
8. เด็กหญิงอังคนาพร  บุตรแสง
9. เด็กหญิงอัจฉรา  รอดภู
10. เด็กหญิงแพรทอง  วันทอง
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
4. นายสรศักดิ์  สะวะรัมย์
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  ท้ายวัด
2. นางสาวจามีกร  เรือนคง
3. นายณัฐริกา  วงษ์ทองแท้
4. นางสาวนก  ชุ่มสิงห์
5. นายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
6. นางสาวปนัดดา  ชูสาย
7. นางสาววีรดา  พืชสิงห์
8. นางสาวอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
3. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 7 1. นางสาวคริษฐา  แก้วจันทร์
2. นางสาวพรลภัส  ถกลธวัช
 
1. นางสาวสุวภัทร  รูปศรี
2. นาย-  -
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.6 เงิน 5 1. เด็กชายชา  บริสุทธิ์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  อินทร์ทอง
3. เด็กชายนิกร  วงสา
4. เด็กชายพิเชษฐ์  ชูจังหรีด
5. เด็กชายศิริมงคล  พัทยา
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  ช้างโชติ
7. เด็กชายอานนท์  เจริญ
8. เด็กชายเดชสิทธิ์  มานะเสียว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
2. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
3. นางสาวดาวใจ  อ้วนเจริญ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.33 เงิน 20 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ล่ำแค
2. เด็กหญิงณิชา  ชูรอดภัย
3. เด็กหญิงวณัชญา  สุวรรณวงศ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
2. นางสาวสุวณีย์  แสงนิ่ม
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 19 1. นายพีรพัฒน์  ป้อมลอย
2. นางสาวรมณีย์กร  บังคม
3. นางสาววรัญญู  กุลพรไพศาล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 8 1. นายวรวิชญ์  เฉลิมศรี
2. นางสาวสุชัมบดี  เหมุทัย
3. นายเอกสิทธิ์  อุทัยเลี้ยง
 
1. นายโกศล  เกียรติประชา
2. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 24 1. นายณัฐพล   ขุนศรี
2. นายวรสิทธิ  โอวาทปฏิมากร
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
2. นายกัมปนาท  หนุมาศ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 10 1. นายณัฐพล   ขุนศรี
2. นายวรสิทธิ  โอวาทปฏิมากร
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
2. นายกัมปนาท  หนุมาศ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เซ็งเส็ง
2. เด็กชายสิรภพ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
2. นายกัมปนาท  หนุมาศ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เซ็งเส็ง
2. เด็กหญิงณัฐตา  สักขาไม้
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
2. นายกัมปนาท  หนุมาศ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 2.67 เข้าร่วม 23 1. นายธเนศวร  มิสา
2. นายอติชาติ  ทิพย์พิจิตร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุดใสดี
2. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 12 1. นายภานุวัฒน์  เรืองเบญจสกุล
2. นายอัมรินทร์  หาญณรงค์
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
2. นายชาญณรงค์   พืชผักหวาน
 
82 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวรเชษฎฐ์  รันตน์เกษมศักดิ์
2. นางสาวเปรมฤทัย  มังคละคีรี
3. นางสาวใกล้รุ่ง  แก้วปานกัน
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวบุญญารัตน์  บุตรทา
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนิกา  มานัส
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์  ตรีสง่า
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สาดคำปัน
 
1. นางขนิษฐา  ธรรมสาคร
2. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรทิพย์  แซ่เฮ้ง
2. นางสาวฟ้า  คำยวง
3. นายอดิศักดิ์   สุขศิริ
 
1. นางขนิษฐา  ธรรมสาคร
2. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
 
85 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทินี  พลโพธิ์ทอง
2. นางสาวพิชชาพร  พลีขันธ์
3. นางสาวสุจิรา  เรืองสุรีย์
 
1. นางฉวี  นัยชิต
2. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
 
86 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัฐชาวิชญ์  วงค์วราธิป
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
87 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายรัฐชาวิชญ์  วงศ์วราธิป
2. เด็กชายวิจิตร  อรทัย
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
2. นายกัมปนาท  หนุมาศ