สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 20 1. นางสาวสุธาลินี  รัตนจันทา
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองคำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.98 ทอง 21 1. นางสาวศิริประภา  วงษ์สา
 
1. นายพชร  อรุณส่งสุข
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  อุมงค์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  พันธ์โพธิ์
3. นางสาวปิยภรณ์  สุขยานุดิษฐ์
4. เด็กหญิงพัชราภา  สกุลพงศ์ชัย
5. เด็กหญิงพาขวัญ  รอดพ้น
6. เด็กหญิงมณฑกาล  สะอาดเอื้อ
7. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  ศรีอำการ
8. นางสาววิลาวัณย์  ลาดตะกั่ว
9. นางสาวสุนิสา  โอสถ
10. เด็กหญิงสุภัทรา  อันตรง
 
1. นายสุภาพ  พงษ์สุวรรณ
2. นายเปรมศักดิ์  ปัญญาสาร
3. นางสาวสมสงวน  เย็นเปี่ยม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  พันธ์โพธ์
2. นางสาวปยิภรณ์  สุขยานุดิษฐ์
3. เด็กหญิงพัชราภา  สกุลพงศ์ชัย
4. เด็กหญิงพาขวัญ  รอดพ้น
5. เด็กหญิงมณฑกาล  สะอาดเอื้อ
6. นางสาววิลาวัลย์  ลาดตะกั่ว
7. นางสาวศศิธร  กุลสิงห์
8. นางสาวศิวเนตร  จันทราศรี
9. นางสาวสุนิสา  โอสถ
10. เด็กหญิงสุภัทรา  อันตรง
 
1. นายสุภาพ  พงษ์สุวรรณ
2. นายเปรมศักดิ์  ปัญญาสาร
3. นางสาวสมสงวน  เย็นเปี่ยม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายกลวิชร  ฟุ่งอิ่ม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แซงราชา
3. เด็กชายวรรณพงษ์  พันธ์ุวงษ์
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
2. นายณรงค์  กลิ่นอ่อน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงวธิดา  แซ่ตั้ง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 16 1. นางสาวปิยฉัตร  พูลสวัสดิ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นายพฤฒิพล  นาคใหญ่
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพฤฒิพล  นาคใหญ่
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 20 1. เด็กชายทิวานนท์  ทองยัง
 
1. นางสาวดรุณี  ผาวิชัย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีคล้าย
2. นางสาวดวงใจ  สิงหเสนี
3. นายธนพล  อมรเวช
4. นางสาวสุนิสา  ขจรนาม
5. นางสาวสโรชา  สิมาลัย
 
1. นางสาวบัณฑิตา  มังสาทอง
2. นายกฤษณพงศ์  ประชา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายพุฒิภัทร  เหาะเหิน
2. เด็กชายสุรชัย  อาจทวีกุล
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายภาสุ  ไสยสุวรรณ
2. นายสุเมธ  ศรีทอง
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เทศพงษ์
2. เด็กหญิงสุทัตตา  เศิกศิริ
3. เด็กหญิงอุทุมพร  จุ้ยสม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภคพร  อุดมโชคภิญโญ
2. นางสาวมณฑิรา  แดงสูง
3. นางสาวหงส์ฟ้า  สิริดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
 
16 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวปภาดา  แก่นจันทร์
2. นางสาวพรพิมล  อ่วมใจหนัก
3. นางสาวอลิชา  พูนศรี
 
1. นางสาวปิยมาส  ปัญญา
2. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววนารี  มะเดื่อ
2. นางสาวสิริวรรณ  เจนกระบี่
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พยัพ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์