สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีคล้าย
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสกลสุภา  เวชวิริยพาณิชย์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์ทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลิตา  แจ้งเจริญ
 
1. นางสาวจังคนิภา  สีคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงกัลยลักษณ์  วงค์น้อย
 
1. นางสาวจังคนิภา  สีคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายศุภชัย  ปานแตง
2. เด็กหญิงสุปราณี  ฤทธิ์ทวี
 
1. นางสาวจังคนิภา  สีคำ
2. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกพร  ขุมเพ็ชร
2. เด็กหญิงวชิรา  รองเมือง
3. เด็กชายหฤษฎฺ์  ชูเนตร
 
1. นางสาววรรณวรุณ  อินปักดี
2. นางสาวแก้วตา  จวงอินทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 17 1. นางสาวธนิสา  มิ่งขวัญ
2. นางสาวมาริศรา  คุ้มประมูล
3. นายอัษฎาวุธ  พุ่มแก้ว
 
1. นางสาววรรณวรุณ  อินปักดี
2. นางสาวแก้วตา  จวงอินทร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.66 เงิน 25 1. นางสาวธมนวรรณ  กลางสุข
2. นายอภิศักดิ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวจารุนาถ  ศรีใจ
2. นายพชร  อรุณส่งสุข
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายเอกจักณ์  นิ่มประเสริฐ
 
1. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 6 1. เด็กชายกิติมากรณ์  วงษ์ขวัญเมือง
 
1. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีคล้าย
2. นางสาวจิราพร  เดือนทอง
3. นายณัฐกิตติ์  นิ่มแก้ว
4. นางสาวดวงใจ  สิงห์เสนี
5. นายธนกฤต  นาสมชัย
6. นายธนพล  อมรเวช
7. นายนนท์ธวัฒน์  คำภูษา
8. นางสาวใบเฟิน  ชมดารา
 
1. นางสาวศิราภรณ์  จำปา
2. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
3. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายปณิธาน  ประทุมฝาง
2. นายปรเมศ  ปติโก
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายชัยวัฒน์  พีระมี
2. นายสิทธินนท์  ถนอมใจ
 
1. นายพินิจ  ปีขาล
2. นายอังคาร  คู่กระโทก