สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงธนิกานต์  ศักดิ์ศรี
 
1. นางชุติมาดี  ทิมตระกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงพัชราภา  สกุลพงศ์ชัย
2. เด็กหญิงมณฑกาล  สะอาดเอื้อ
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ศรีประดู่
 
1. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
2. นางชุติมาดี  ทิมตระกูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นางสาววราภรณ์  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวศิริประภา  วงษ์สา
3. นายอภิสิทธิ์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
2. นางสาวจังคนิภา  สีคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัญญาเรศ  จันทราศรี
2. เด็กหญิงจีรภา  แก้วปีลา
 
1. นางชุติมาดี  ทิมตระกูล
2. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวปิยฉัตร  แสงดำ
 
1. นางสาวจังคนิภา  สีคำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายนนทวัฒน์  วิงวอน
2. เด็กชายปรมัตถ์  สุวรรณวงศ์
 
1. นายอธิป  หัตถกี
2. นางสาววิลาสินี  ปิยะธนพงศ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กชายกิติมากรณ์  วงษ์ขวัญเมือง
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นางสาวณิชากร  เมืองพิณ
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงอุทุมพร  จุ้ยสม
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 5 1. เด็กชายสุรชัย  อาจทวีกุล
 
1. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายคณพัฒน์  พวงมาลัย
2. เด็กชายไกรวิชญ์  สมจอมชาญ
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายปิยะชัย  คงสิบ
2. นายวัชรพล  ลิมปยเวทยานนท์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์