สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงกรกนก  ขุมเพ็ชร
 
1. นางชุติมาดี  ทิมตระกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 31 1. นางสาวปิยะมาศ  แก้วเมือง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  กร่ำเจริญ
 
1. นางสาวมัญชุสร  รัตนะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 17 1. นางสาวจิราภรณ์  ผลบุพบ
 
1. นางสาวมัญชุสร  รัตนะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงธิติยา  จิตรธร
 
1. นางสาวมัญชุสร  รัตนะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 23 1. นายโยธวัฒน์  แพงแสง
 
1. นางสาวมัญชุสร  รัตนะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพุฒิภัทร  เหาะเหิน
2. เด็กชายเอกลักณ์  นิ่มประเสริฐ
 
1. นางจรัสพร  บางกุล
2. นางปาริฉัตร  ปานวิเศษ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงจีรภา  แก้วปี่ลา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จิระธนวิทย์
 
1. นายสุภาพ  พงษ์สุวรรณ
2. นายเปรมศักดิ์  ปัญญาสาร
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 17 1. นางสาวสกุลสุภา  เวชวิริยพาณิชย์
2. นางสาวเปรมิกา  นกยอด
 
1. นายสุภาพ  พงษ์สุวรรณ
2. นายเปรมศักดิ์  ปัญญาสาร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  วิญญาสุข
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 52.8 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายจิรภัทร  โพธิ์สิทธิ์
 
1. นายนารท  สายทองติ่ง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 56.2 เข้าร่วม 24 1. นางสาวสุธาลินี  รัตนจันทา
 
1. นางสาวปรางฉาย  คชศิลา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 21 1. นางสาวอุมาพร  ฟักสุวรรณ
 
1. นายกฤษณพงศ์  ประชา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 42.67 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงพิชญา  สังครัตน์
2. เด็กหญิงอนัญญา  ตะเคียน
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นายพินิจ  ปีขาล
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววราภรณ์  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวสุชานาถ  จันโต
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัญญากรณ์  ตั้งวิริยะกุล
2. นางสาวธาราทิพย์  ศิลป์ประเสริฐ
3. นางสาวนริสรา  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวภนิดา  แดงอร่าม
5. นายอภิศักดิ์  แสงสว่าง
6. นางสาวอุมาพร  ฟักสุวรรณ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
3. นางสาวสุมนทิพย์  สุวรรณวิจิตร