สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงธนิกานต์  ศักดิ์ศรี
 
1. นางชุติมาดี  ทิมตระกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีคล้าย
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงกรกนก  ขุมเพ็ชร
 
1. นางชุติมาดี  ทิมตระกูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสกลสุภา  เวชวิริยพาณิชย์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลิตา  แจ้งเจริญ
 
1. นางสาวจังคนิภา  สีคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 20 1. นางสาวสุธาลินี  รัตนจันทา
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงกัลยลักษณ์  วงค์น้อย
 
1. นางสาวจังคนิภา  สีคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 31 1. นางสาวปิยะมาศ  แก้วเมือง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงพัชราภา  สกุลพงศ์ชัย
2. เด็กหญิงมณฑกาล  สะอาดเอื้อ
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ศรีประดู่
 
1. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
2. นางชุติมาดี  ทิมตระกูล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นางสาววราภรณ์  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวศิริประภา  วงษ์สา
3. นายอภิสิทธิ์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
2. นางสาวจังคนิภา  สีคำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัญญาเรศ  จันทราศรี
2. เด็กหญิงจีรภา  แก้วปีลา
 
1. นางชุติมาดี  ทิมตระกูล
2. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายศุภชัย  ปานแตง
2. เด็กหญิงสุปราณี  ฤทธิ์ทวี
 
1. นางสาวจังคนิภา  สีคำ
2. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวปิยฉัตร  แสงดำ
 
1. นางสาวจังคนิภา  สีคำ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  กร่ำเจริญ
 
1. นางสาวมัญชุสร  รัตนะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 17 1. นางสาวจิราภรณ์  ผลบุพบ
 
1. นางสาวมัญชุสร  รัตนะ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงธิติยา  จิตรธร
 
1. นางสาวมัญชุสร  รัตนะ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 23 1. นายโยธวัฒน์  แพงแสง
 
1. นางสาวมัญชุสร  รัตนะ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกพร  ขุมเพ็ชร
2. เด็กหญิงวชิรา  รองเมือง
3. เด็กชายหฤษฎฺ์  ชูเนตร
 
1. นางสาววรรณวรุณ  อินปักดี
2. นางสาวแก้วตา  จวงอินทร์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 17 1. นางสาวธนิสา  มิ่งขวัญ
2. นางสาวมาริศรา  คุ้มประมูล
3. นายอัษฎาวุธ  พุ่มแก้ว
 
1. นางสาววรรณวรุณ  อินปักดี
2. นางสาวแก้วตา  จวงอินทร์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพุฒิภัทร  เหาะเหิน
2. เด็กชายเอกลักณ์  นิ่มประเสริฐ
 
1. นางจรัสพร  บางกุล
2. นางปาริฉัตร  ปานวิเศษ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายนนทวัฒน์  วิงวอน
2. เด็กชายปรมัตถ์  สุวรรณวงศ์
 
1. นายอธิป  หัตถกี
2. นางสาววิลาสินี  ปิยะธนพงศ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.98 ทอง 21 1. นางสาวศิริประภา  วงษ์สา
 
1. นายพชร  อรุณส่งสุข
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.66 เงิน 25 1. นางสาวธมนวรรณ  กลางสุข
2. นายอภิศักดิ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวจารุนาถ  ศรีใจ
2. นายพชร  อรุณส่งสุข
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  อุมงค์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  พันธ์โพธิ์
3. นางสาวปิยภรณ์  สุขยานุดิษฐ์
4. เด็กหญิงพัชราภา  สกุลพงศ์ชัย
5. เด็กหญิงพาขวัญ  รอดพ้น
6. เด็กหญิงมณฑกาล  สะอาดเอื้อ
7. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  ศรีอำการ
8. นางสาววิลาวัณย์  ลาดตะกั่ว
9. นางสาวสุนิสา  โอสถ
10. เด็กหญิงสุภัทรา  อันตรง
 
1. นายสุภาพ  พงษ์สุวรรณ
2. นายเปรมศักดิ์  ปัญญาสาร
3. นางสาวสมสงวน  เย็นเปี่ยม
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  พันธ์โพธ์
2. นางสาวปยิภรณ์  สุขยานุดิษฐ์
3. เด็กหญิงพัชราภา  สกุลพงศ์ชัย
4. เด็กหญิงพาขวัญ  รอดพ้น
5. เด็กหญิงมณฑกาล  สะอาดเอื้อ
6. นางสาววิลาวัลย์  ลาดตะกั่ว
7. นางสาวศศิธร  กุลสิงห์
8. นางสาวศิวเนตร  จันทราศรี
9. นางสาวสุนิสา  โอสถ
10. เด็กหญิงสุภัทรา  อันตรง
 
1. นายสุภาพ  พงษ์สุวรรณ
2. นายเปรมศักดิ์  ปัญญาสาร
3. นางสาวสมสงวน  เย็นเปี่ยม
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงจีรภา  แก้วปี่ลา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จิระธนวิทย์
 
1. นายสุภาพ  พงษ์สุวรรณ
2. นายเปรมศักดิ์  ปัญญาสาร
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 17 1. นางสาวสกุลสุภา  เวชวิริยพาณิชย์
2. นางสาวเปรมิกา  นกยอด
 
1. นายสุภาพ  พงษ์สุวรรณ
2. นายเปรมศักดิ์  ปัญญาสาร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  วิญญาสุข
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กชายกิติมากรณ์  วงษ์ขวัญเมือง
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นางสาวณิชากร  เมืองพิณ
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิติมากรณ์  วงษ์ขวัญเมือง
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงอุทุมพร  จุ้ยสม
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายกลวิชร  ฟุ่งอิ่ม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แซงราชา
3. เด็กชายวรรณพงษ์  พันธ์ุวงษ์
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
2. นายณรงค์  กลิ่นอ่อน
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคชพัฒน  อุ่นนวลบุรพงศ์
2. นายจักรเพชร  เนื้อไม้
3. นายธีรภัทร  สิงห์คำ
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
2. นายณรงค์  กลิ่นอ่อน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 5 1. เด็กชายสุรชัย  อาจทวีกุล
 
1. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายเอกจักณ์  นิ่มประเสริฐ
 
1. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 6 1. เด็กชายกิติมากรณ์  วงษ์ขวัญเมือง
 
1. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนราธร  พูลเทกอง
2. เด็กชายปรัชญา  มีศรีดี
3. เด็กชายปรีชา  เป็นศิริ
4. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  กร่ำเจริญ
5. เด็กชายศิวกร  วัฒนมงคล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
2. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
3. นางสาวศิราภรณ์  จำปา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกันตินันท์  สุดดี
2. นายฐิตติพันธุ์  สีหะธรางกูร
3. นายณัฐดนัย  จูมทอง
4. นายสหัสวรรษ  เข็มพุดชา
5. นายสัณหณัฐ  วงค์ทอง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
2. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
3. นางสาวศิราภรณ์  จำปา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรภัทร  โพธิ์สิทธิ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงวธิดา  แซ่ตั้ง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 16 1. นางสาวปิยฉัตร  พูลสวัสดิ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นายพฤฒิพล  นาคใหญ่
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพฤฒิพล  นาคใหญ่
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนราธร  พูลเทกอง
2. เด็กชายปริญญา  มีศรีดี
3. เด็กชายปรีชา  เป็นศิริ
4. เด็กชายวิศรุต  มากมี
5. เด็กชายหฤษฎ์  ชูเนตร
6. เด็กชายไกรวิชญ์  สมจอมชาญ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
2. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
3. นางสาวศิภาภรณ์  จำปา
4. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีคล้าย
2. นางสาวจิราพร  เดือนทอง
3. นายณัฐกิตติ์  นิ่มแก้ว
4. นางสาวดวงใจ  สิงห์เสนี
5. นายธนกฤต  นาสมชัย
6. นายธนพล  อมรเวช
7. นายนนท์ธวัฒน์  คำภูษา
8. นางสาวใบเฟิน  ชมดารา
 
1. นางสาวศิราภรณ์  จำปา
2. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
3. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 52.8 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายจิรภัทร  โพธิ์สิทธิ์
 
1. นายนารท  สายทองติ่ง
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลิดา  ธีระสุคนธ์
 
1. Mr.Jude  Aspa Borja
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 20 1. เด็กชายทิวานนท์  ทองยัง
 
1. นางสาวดรุณี  ผาวิชัย
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 56.2 เข้าร่วม 24 1. นางสาวสุธาลินี  รัตนจันทา
 
1. นางสาวปรางฉาย  คชศิลา
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 21 1. นางสาวอุมาพร  ฟักสุวรรณ
 
1. นายกฤษณพงศ์  ประชา
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีคล้าย
2. นางสาวดวงใจ  สิงหเสนี
3. นายธนพล  อมรเวช
4. นางสาวสุนิสา  ขจรนาม
5. นางสาวสโรชา  สิมาลัย
 
1. นางสาวบัณฑิตา  มังสาทอง
2. นายกฤษณพงศ์  ประชา
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายพุฒิภัทร  เหาะเหิน
2. เด็กชายสุรชัย  อาจทวีกุล
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายปณิธาน  ประทุมฝาง
2. นายปรเมศ  ปติโก
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายคณพัฒน์  พวงมาลัย
2. เด็กชายไกรวิชญ์  สมจอมชาญ
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายปิยะชัย  คงสิบ
2. นายวัชรพล  ลิมปยเวทยานนท์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 42.67 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงพิชญา  สังครัตน์
2. เด็กหญิงอนัญญา  ตะเคียน
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นายพินิจ  ปีขาล
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายชัยวัฒน์  พีระมี
2. นายสิทธินนท์  ถนอมใจ
 
1. นายพินิจ  ปีขาล
2. นายอังคาร  คู่กระโทก
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววราภรณ์  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวสุชานาถ  จันโต
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายภาสุ  ไสยสุวรรณ
2. นายสุเมธ  ศรีทอง
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เทศพงษ์
2. เด็กหญิงสุทัตตา  เศิกศิริ
3. เด็กหญิงอุทุมพร  จุ้ยสม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภคพร  อุดมโชคภิญโญ
2. นางสาวมณฑิรา  แดงสูง
3. นางสาวหงส์ฟ้า  สิริดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัญญากรณ์  ตั้งวิริยะกุล
2. นางสาวธาราทิพย์  ศิลป์ประเสริฐ
3. นางสาวนริสรา  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวภนิดา  แดงอร่าม
5. นายอภิศักดิ์  แสงสว่าง
6. นางสาวอุมาพร  ฟักสุวรรณ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
3. นางสาวสุมนทิพย์  สุวรรณวิจิตร
 
64 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวปภาดา  แก่นจันทร์
2. นางสาวพรพิมล  อ่วมใจหนัก
3. นางสาวอลิชา  พูนศรี
 
1. นางสาวปิยมาส  ปัญญา
2. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววนารี  มะเดื่อ
2. นางสาวสิริวรรณ  เจนกระบี่
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พยัพ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์