สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กชายมัดสินธร  เจริญจงสุข
 
1. นางสาวกมลพร  ทองนุช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายณัฏฐนันท์  ปกรณ์เลอสิริ
 
1. นางโสภิดา  จันตา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายชนาธิป  พระแก้ว
 
1. นายเกษม  กิตติโสภิตวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76 เงิน 18 1. นายอขรเดช  กุนขุนทด
 
1. นายอธิวัฒน์  วังกาวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 18 1. เด็กชายภูตะวัน  เหลาสะอาด
 
1. นายเอกชัย  จำปาขีด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายอัครวัชร์  ช่างต่อ
 
1. นางมณฑิชา  ศิริรัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 4 1. เด็กชายชนาธิป  สันทองสังโยธิน
2. นายปภินวิทย์  รัตนศิริ
3. เด็กชายเขมชาติ  รักจรรยาบรรณ
 
1. นายอติกันต์  ภูดีทิพย์
2. นางสาวดวงพร  ศรีครินทร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.96 เงิน 4 1. นายชลเทพ  เซี่ยงเห็น
2. นายณัฐพงศ์  พรมดวงศรี
3. นายทัศน์พล  ทรัพย์หรรษา
4. นายปรมี  ปัญญาภรณ์ประสาท
5. นายพีรภัทร  พงศ์หาญพจน์
 
1. นางสาวพาณี  เพชรอินทร์
2. นางสาวกุลริศา  ฤกษ์ม่วง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 10 1. เด็กชายปพน  องค์เจริญวุฒิ
2. เด็กชายวีรภัทร  โสภณปทุมวงศ์
 
1. นายเวทชัย  สุภาพ
2. นางสาวพาณี  เพชรอินทร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 22 1. นายสุริเยศร์  เลิศกมลวรรธน์
2. นายอธิพัชร์  พงศ์ศิริโภคิน
 
1. นางสาวกุลริศา  ฤกษ์ม่วง
2. นางสาวพาณี  เพชรอินทร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฤทธ์กมล   วงษ์สุทักษ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายธนภูมิ   กุลบุตร
 
1. นางสาวหงษ์ฟ้า   วีระนพรัตน์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายญาณพัฒน์  วัชระสุขจิตร
 
1. นายจิรัชย์  เปียศิริ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทยุต  เจษฎาวนิชย์
 
1. นายจิรัชย์  เปียศิริ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74.7 เงิน 10 1. นายกิตติกร  เครืออนุกูล
2. นายธนพล  หาญมนัสเวทย์
3. นายธนวัฒน์  ขจรโพธิสุวรรณ
4. นายภูริทัต  ศรีจันทึก
5. นายเมธิชัย  โกยอมร
 
1. นายเศรษฐวิทย์  บารเมษฐ์ฤทธิกร
2. นางสาววิรัลญา  จงพุ่ม
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบารมี   วรนิตธนากูล
2. เด็กชายพุฒิกาศ  ลือเเสน
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทองบุญเหลือ
2. นายเสฏฐวุฒิ  โมลานิล
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายนนทชา  โดมพนานคร
2. เด็กชายปริญญา  เติมกสิพาณิชย์
 
1. นายสิทธา  นามณี
2. นางสาวกมลวรรณ  ทองบุญเหลือ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75.67 เงิน 10 1. นายณัฐภัทร  โอภาศชาติ
2. นายศิรพัชร   นาคะรัตนากร
 
1. นายวีรกิจ  สกุลพันธุ์
2. นายสิทธา  นามณี