สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นายธนวัฒน์  ขจรโพธิสุวรรณ
 
1. นางสาววนัชนันท์  เอกธนากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายนภัส  จงศักดิ์สวัสดิ์
 
1. นายเตชิต  เอกรินทรากุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายธราวุฒิ  ชินเพ็ง
2. นายธเนศพล  รักษา
 
1. นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาวจารุพรรณ  วิไลจารุวรรณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. นายณวีร์  สุริยันต์
2. นายปภินวิทย์  รัตนศิริ
 
1. นางสาวรัชณี  นามเคน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายฐานทัพ  คนหาญ
2. นายพงษ์พันธ์  อินทร์เจริญ
 
1. นายภาคย์ภูมิ  อนันตคู
2. นางสาวจีราวรรณ  ประทุมมาศ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัชวัสส์   เจียวก๊ก
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 7 1. นายพงศกร  เหล่านาค
 
1. นายจิรัชย์  เปียศิริ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 14 1. เด็กชายกรวิชญ์  กัณหะเสน
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกตุแก้วมณีรัตน์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทองบุญเหลือ
2. นายสิทธา  นามณี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นายธนดล   ทองสุข
2. นายภัคณัฏฐ์   ศรีนิเวศน์
 
1. นายสิทธา  นามณี
2. นายเสฏฐวุฒิ  โมลานิล
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐญพล   ประพัฒน์เจริญ
2. นายปุรเชษฐ์   เจิ้น
3. นายวศินชัย   วิกรมเกษม
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  โมลานิล
2. นายสิทธา  นามณี