สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กชายมัดสินธร  เจริญจงสุข
 
1. นางสาวกมลพร  ทองนุช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นายธนวัฒน์  ขจรโพธิสุวรรณ
 
1. นางสาววนัชนันท์  เอกธนากุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายณัฏฐนันท์  ปกรณ์เลอสิริ
 
1. นางโสภิดา  จันตา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายชนาธิป  พระแก้ว
 
1. นายเกษม  กิตติโสภิตวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายนภัส  จงศักดิ์สวัสดิ์
 
1. นายเตชิต  เอกรินทรากุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76 เงิน 18 1. นายอขรเดช  กุนขุนทด
 
1. นายอธิวัฒน์  วังกาวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 18 1. เด็กชายภูตะวัน  เหลาสะอาด
 
1. นายเอกชัย  จำปาขีด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอธิพัชร์  พงศ์ศิริโภคิน
 
1. นายนิกมะ  ยิ้มรักญาติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายกฤชนันต์  เลิศมงคลกุล
2. เด็กชายณไพบูลย์  จรัสนภารัตน์
3. เด็กชายดรัณภพ  ศรีสมบัติ
 
1. นายเตชิต  เอกรินทรากุล
2. นายเอกชัย  จำปาขีด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 19 1. นายภูริภัทร  กิจการเจริญสิน
2. นายภูวิช  โรจนกนกโชค
3. นายศราวุธ  วังหลวง
 
1. นางสาววนัชนันท์  เอกธนากุล
2. นางวโรบล  ไทยภักดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายณวีร์  สุริยันต์
2. เด็กชายศุภวุฒิ  แพร่แสงเอี่ยม
 
1. นางประนอม  เปลี่ยนเฉย
2. นายสถิตย์พงษ์  วงบุญชา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกันตวิชญ์  สุนทรา
2. นายอรรถวิท  เกษมวัฒนชัย
 
1. นายนิกมะ  ยิ้มรักญาติ
2. นายอธิวัฒน์  วังกาวรรณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวัน  มงคลวิริยะ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ดีสวาท
 
1. นายโสภิดา  จันตา
2. นายเอกชัย  จำปาขีด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพศิน  หวังไพบูลย์
 
1. นางสาวสินีนาถ  ยั่งยืนพิพัฒน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายอัครวัชร์  ช่างต่อ
 
1. นางมณฑิชา  ศิริรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิรภพ  โสภณพนา
 
1. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายธราวุฒิ  ชินเพ็ง
2. นายธเนศพล  รักษา
 
1. นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาวจารุพรรณ  วิไลจารุวรรณ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิณณวัตร  ปานกำเหนิด
 
1. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพรรดิ  เทพผ่องศรี
 
1. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิริยพล  วังพลับ
2. เด็กชายอิฎฐณัฏฐ์  งามจินดาสกุล
 
1. นายเอกธนัช  แซ่จุ้ง
2. นายจักรพงษ์  ตรียุทธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐิติวัฒน์   ลิ้มพัฒน์นันท์
 
1. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิรวิชญ์   พูลเขตร์กิจ
 
1. นายศราวุฒิ  รัตนกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิชญะ  อภิเชษฐโยธา
 
1. นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 4 1. เด็กชายชนาธิป  สันทองสังโยธิน
2. นายปภินวิทย์  รัตนศิริ
3. เด็กชายเขมชาติ  รักจรรยาบรรณ
 
1. นายอติกันต์  ภูดีทิพย์
2. นางสาวดวงพร  ศรีครินทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. นายธนกร  เกตุแก้ว
2. เด็กชายธนพัชร์  ดุลยทวีสิทธิ์
3. นายสิทธินนท์  ไม้สังข์
 
1. นายอติกันต์  ภูดีทิพย์
2. นางสาวดวงพร  ศรีครินทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. นายณวีร์  สุริยันต์
2. นายปภินวิทย์  รัตนศิริ
 
1. นางสาวรัชณี  นามเคน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสงกรานต์  ลีฬหนันทน์
2. นายเชาว์วรรธน์  กันสุธา
 
1. นางสาวรัชณี  นามเคน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.96 เงิน 4 1. นายชลเทพ  เซี่ยงเห็น
2. นายณัฐพงศ์  พรมดวงศรี
3. นายทัศน์พล  ทรัพย์หรรษา
4. นายปรมี  ปัญญาภรณ์ประสาท
5. นายพีรภัทร  พงศ์หาญพจน์
 
1. นางสาวพาณี  เพชรอินทร์
2. นางสาวกุลริศา  ฤกษ์ม่วง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.32 ทอง 12 1. นายกิตติธร  เจริญดี
 
1. นายเวทชัย  สุภาพ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 10 1. เด็กชายปพน  องค์เจริญวุฒิ
2. เด็กชายวีรภัทร  โสภณปทุมวงศ์
 
1. นายเวทชัย  สุภาพ
2. นางสาวพาณี  เพชรอินทร์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 22 1. นายสุริเยศร์  เลิศกมลวรรธน์
2. นายอธิพัชร์  พงศ์ศิริโภคิน
 
1. นางสาวกุลริศา  ฤกษ์ม่วง
2. นางสาวพาณี  เพชรอินทร์
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 1. นายณัฐภัทร  เทียนสว่าง
2. เด็กชายธนินท์รัฐ  พลภัทรเศรษฐ์
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ประทุมมาศ
2. นายภาคย์ภูมิ  อนันตคู
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายฐานทัพ  คนหาญ
2. นายพงษ์พันธ์  อินทร์เจริญ
 
1. นายภาคย์ภูมิ  อนันตคู
2. นางสาวจีราวรรณ  ประทุมมาศ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเนติธร   ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล   สายทอง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร   เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิทธา   โสรีกุล
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภวัต   บุญจันทร์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนรวิชญ์   รุ่งเรือง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพัชรวีร์   เนียมนิล
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัชวัสส์   เจียวก๊ก
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฤทธ์กมล   วงษ์สุทักษ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติภพ   พินิชการ
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร   เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพาสุข   แววศรี
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ   สังขดิษฐ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอธิพัชร์   พงศ์ศิริโภคิน
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพฤฒิธเรศ   แสงศิรินาวิน
2. นายพัทธวีร์   หาญสิทธิสุนทร
3. นายพาสุข   แววศรี
4. เด็กชายภูตะวัน   เหลาสะอาด
5. นายวีรภัทร   เพชรสัมฤทธิ์
6. นายศิวัช   อิ่มรัตนรัก
7. นายอธิพัชร์   พงศ์ศิริโภคิน
8. นายอัษฎาวุธ   ชูวัน
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภพ   พินิชการ
2. นายชัชวัสส์   เจียวก๊ก
3. เด็กชายณฤทธ์กมล   วงษ์สุทักษ์
4. นายนรวิชญ์   รุ่งเรือง
5. นายพัชรวีร์  เนียมนิล
6. นายพัทธวีร์   หาญสิทธิสุนทร
7. นายพาสุข   แววศรี
8. เด็กชายภวัต   บุญจันทร์
9. นายวัสรสรร   กนกธรไพบูลย์
10. นายศรัณญ์   ศานติวัตร
11. นายสิทธา   โสรีกุล
12. นายอธิพัชร์   พงศ์ศิริโภคิน
13. นายอัษฎาวุธ   ชูวัน
14. เด็กชายอิทธิโชติ   ศรีบาง
15. เด็กชายเนติธร   ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณิศร   ลำพัชวา
2. นายธนพล   สายทอง
3. เด็กชายธนภัทร   เพชรสัมฤทธิ์
4. นายนรวิชญ์   รุ่งเรือง
5. นายพัชร์วีร์   เนียมนิล
6. นายพัทธวีร์   หาญสิทธิสุนทร
7. นายพาสุข   แววศรี
8. นายสิทธา   โสรีกุล
9. นายอธิพัชร์   พงศ์ศิริโภคิน
10. นายอัษฎาวุธ   ชูวัน
11. เด็กชายอิทธิโชติ   ศรีบาง
12. เด็กชายเนติธร   ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายธนภูมิ   กุลบุตร
 
1. นางสาวหงษ์ฟ้า   วีระนพรัตน์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 7 1. นายพงศกร  เหล่านาค
 
1. นายจิรัชย์  เปียศิริ
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิวัสส์  สุวรรณชัยศักดิ์
 
1. นายเศรษฐวิทย์  บารเมษฐ์ฤทธิกร
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรัฐกรน์  ชัยสุรินทร์
 
1. นายเศรษฐวิทย์  บารเมษฐ์ฤทธิกร
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายญาณพัฒน์  วัชระสุขจิตร
 
1. นายจิรัชย์  เปียศิริ
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทยุต  เจษฎาวนิชย์
 
1. นายจิรัชย์  เปียศิริ
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดลชัย  ลกุลวิไลงาม
2. เด็กชายธนกร   ตันมณี
3. เด็กชายพีรวัส  เชื้อจินดา
4. เด็กชายวุฒิ   วิสารทะ
5. เด็กชายเดชาวัต   ละฎาพันธุ์
 
1. นายเศรษฐวิทย์  บารเมษฐ์ฤทธิกร
2. นางสาววิรัลญา  จงพุ่ม
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74.7 เงิน 10 1. นายกิตติกร  เครืออนุกูล
2. นายธนพล  หาญมนัสเวทย์
3. นายธนวัฒน์  ขจรโพธิสุวรรณ
4. นายภูริทัต  ศรีจันทึก
5. นายเมธิชัย  โกยอมร
 
1. นายเศรษฐวิทย์  บารเมษฐ์ฤทธิกร
2. นางสาววิรัลญา  จงพุ่ม
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปวริศวร์  ชินาพันธุ์
2. เด็กชายวิธิสรรค์  สรรค์ธีรภาพ
 
1. นายเศรษฐวิทย์  บารเมษฐ์ฤทธิกร
2. นางสาววิรัลญา  จงพุ่ม
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุพงศ์  ใบโพธิ์
 
1. นางสาวอรฉัตร  วรสุวรรณรักษ์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 14 1. เด็กชายกรวิชญ์  กัณหะเสน
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกตุแก้วมณีรัตน์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทองบุญเหลือ
2. นายสิทธา  นามณี
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นายธนดล   ทองสุข
2. นายภัคณัฏฐ์   ศรีนิเวศน์
 
1. นายสิทธา  นามณี
2. นายเสฏฐวุฒิ  โมลานิล
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบารมี   วรนิตธนากูล
2. เด็กชายพุฒิกาศ  ลือเเสน
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทองบุญเหลือ
2. นายเสฏฐวุฒิ  โมลานิล
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายนนทชา  โดมพนานคร
2. เด็กชายปริญญา  เติมกสิพาณิชย์
 
1. นายสิทธา  นามณี
2. นางสาวกมลวรรณ  ทองบุญเหลือ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปริญญา  เติมกสิพาณิชย์
2. เด็กชายภัทรพล  แก้วสนธิ
 
1. นายสิทธา  นามณี
2. นายเสฏฐวุฒิ  โมลานิล
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75.67 เงิน 10 1. นายณัฐภัทร  โอภาศชาติ
2. นายศิรพัชร   นาคะรัตนากร
 
1. นายวีรกิจ  สกุลพันธุ์
2. นายสิทธา  นามณี
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนธัช  ตั้งสกุล
2. นายพุฒินาท  ภู่อภิสิทธิ์
 
1. นายสุรชัย  ปิยะประภาพันธ์
2. นายเสฏฐวุฒิ  โมลานิล
 
68 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนกร   สุธรรมเกษม
2. นายเชาว์วรรธน์   กันสุธา
3. เด็กชายไวกูณฐ์   กุลพัทธ์ศรีวรา
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  โมลานิล
2. นายสุรชัย  ปิยะประภาพันธ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 1. นายชิษณุพงศ์   รัตนศศิวิมล
2. นายพสิษฐ์   บุญทรัพย์
 
1. นายเอกลักษณ์  คุณติสุข
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนนทชา  โดมพนานคร
2. เด็กชายปริญญา   เติมกสิพาณิชย์
3. นายเชาว์วรรธน์   กันสุธา
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  โมลานิล
2. นายสิทธา  นามณี
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐญพล   ประพัฒน์เจริญ
2. นายปุรเชษฐ์   เจิ้น
3. นายวศินชัย   วิกรมเกษม
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  โมลานิล
2. นายสิทธา  นามณี
 
72 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐญพล   ประพัฒน์เจริญ
2. นายปุรเชษฐ์   เจิ้น
3. นายวศินชัย   วิกรมเกษม
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  โมลานิล
2. นายเอกพิศิษฏ์  อุตรา