สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภัสสร  เสาร์สูงเนิน
2. เด็กหญิงภานุมาศ  สายเชื้อ
3. เด็กหญิงอัญชิษา  ลิ้มสมเกียรติ
 
1. นางสาววรรณลุ   จารุจิตร
2. นางศิรินนภา  พรนภดล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจมาศ  ธรรมวิชิต
2. นางสาวเพ็ชรา  หอมเกษร
3. นายไตรภพ   ประสิทธิสม
 
1. นางสาววรรณลุ   จารุจิตร
2. นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตวัฒน์  ลิ้มศฤงคาร
2. นางสาวกุลณัฐ  มณีศรี
3. นางสาวชลดา  นามคำ
4. นายชิณวัตร  โยปัดทุม
5. นางสาวชุลีกร  ไกรรัตน
6. นายณัฐฎภูมินทร์  ทะยอมใหม่
7. นายธิติวุฒิ  ลิขิตวัฒนวิบูลย์
8. นายบูรพา  แจ้งสนิท
9. เด็กหญิงพัชรี  สุภาพ
10. นางสาวพัชรีญา  คำทุย
11. นายพีรพงษ์  รุ่งเรืองแสนสุข
12. นายรุจิภาส  สุขสว่างโรจน์
13. นายรุ่งทรัพย์  นนท์ชัยธีรกุล
14. นางสาวลลิตา  โสภา
15. นางสาววิยกานต์  ภู๋น้อย
16. นายสรวิชญ์  นิ่มน้อม
17. นางสาวสุจิตรา  ด้วงสูงเนิน
18. นายสุรัตน์ชัย  ใจช่วง
19. นางสาวอัญรินทร์  นิธิวิทยาพงศ์
20. นายอิศรา  กลึ่งกลางดอน
 
1. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
2. นางสาวศิริพร  จำปา
3. นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา
4. นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์
5. นางฑิติวรรณ  กิจแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรภัทร  โห้เพ็ชร
2. เด็กชายจิรายุ  หนูจีน
3. เด็กชายณัฐพงศ์  พูลเหล็ก
4. นายติรนันท์  ตุ้มทรัพย์
5. นายธนารักษ์  ขวัญดี
6. นายธรากร  กลัดบ้านห้วย
7. เด็กหญิงนันทกานต์  ด้วงทองอยู่่
8. นางสาวปรีดาพรรณ  มณีศรี
9. นางสาวพรสิริ  สุตะคาน
10. เด็กชายพรเทพ  อ่อนสำลี
11. นายพัฒนะ  เนตรอนงค์
12. นางสาววรนิษฐา  ด้วงทองอยู่่
13. นายศตวรรษ  ขึ้นภู่เขียว
14. นายศรัณย์  อังฉกรรณ์
15. นายศักดิภัทร์  แสงนุภาพ
16. นายสุจินดา  แสนสุข
17. นายสุรพัศ  ตั้งวัฒนดิลกกุล
18. เด็กชายอนุวัฒน์  รักงามเชย
19. นางสาวเบญญาภา  ประสานวงษ์
20. นายเมธี  จิตตภาค
 
1. นางสาวศิริพร  จำปา
2. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
3. นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา
4. นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์
5. นางฑิติวรรณ  กิจแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิ่ง  มีชำนาญ
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพัฒนะ  เนตรอนงค์
 
1. นายจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรริน  อุตยันต์
 
1. นางสาวเพทาย  ฐาปนวงศ์เวช
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 10 1. นางสาววันภา  จันที
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาววันภา  จันที
 
1. นายธนา  วัฒนเสาวลักษณ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 23 1. เด็กหญิงนาตาชา  ศรีกุตา
 
1. นางหงษ์ฟ้า  พานแก้ว
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 7 1. นายขจรยศ  บุญมี
2. นางสาวพรพนิต  แทนรินทร์
3. นางสาวสุพิชชา  จิตวิมุติสุข
4. นายสุรัตน์ชัย  ใจช่วง
5. นายอชิระ  นพดลไชย
 
1. นางสาวปุณณรักษ์  ปุรัมภะเว
2. นางสาวซูไลดา  สะดี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.66 ทอง 8 1. นางสาวจุติพร  จันทร์เจริญ
2. นางสาวธัญชนก  ลงกลิกานนท์
3. นางสาวธัญภา  ทองมณี
4. นางสาวสิรินณ์ทรา  ฉลาดคิด
5. นางสาวอินท์ธิรา  ฉลาดคิด
 
1. นายวงศ์วริศ  นามมะลิธนาสิริ
2. MissXiaoju  Han
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.67 ทอง 7 1. นางสาวขวัญฤดี  อุโครต
2. นางสาวปาณิศา  มีเทียม
3. นางสาวสุชาดา  กะสีฟ้า
 
1. นางสาวศิริพร  จำปา
2. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาณิศา   มีเทียม
2. นางสาววรรณนภา   วิไลวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวภัทธิยา  การมาสม
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 1. นายขจรยศ  บุญมี
2. นางสาวธัญลักษณ์  บุญมาก
 
1. นายธนะสิน  รอดทรัพย์
2. นายชัยราวี  ลาผม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐศริน  เลิศบันลือศักดิ์
2. เด็กชายนิภาส  แก้วผกา
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ขันตีจิตร
 
1. นายวีระชัย  เสนารักษ์
2. นายชัยราวี  ลาผม
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 1. นายนรินทร์  เทพวิเชียร
2. นางสาววัชราภรณ์  เทาศิริ
3. นางสาวสุฑามาต  วงศ์เสนา
 
1. นายวีระชัย  เสนารักษ์
2. นางสาวภัทธิยา  การมาสม
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชญาดา  สุดเฉลียว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สีคำ
3. เด็กหญิงสุมิตรตรา  แก้วคำ
 
1. นายวีระชัย  เสนารักษ์
2. นายกิตติ  โสภาที
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.33 ทอง 8 1. นายพงศกร  จิตงามพร้อม
2. นางสาวพุทธิชา  สาสนะโสภณ
3. นางสาวสุชาวดี  บุญชัย
 
1. นายวีระชัย  เสนารักษ์
2. นายชัยราวี  ลาผม